Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

ο ΕμμανουΗΛ

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .

Ματθ:Α-18 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου. 19 ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν.20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· ᾿Ιωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν ῾Αγίου. 21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 23 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. 24 Διεγερθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν

η προφητεία για τον "ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ" ανήκει στον Ησαϊα τον Προφήτη (800 π.χ) όπου προφητεύοντας λέγει ότι ο κύριος-Σαβαώθ Λέγει :Ησαϊα: 7,10 Καὶ προσέθετο Κύριος λαλῆσαι τῷ ῎Αχαζ λέγων· 11 αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ Κυρίου Θεοῦ σου εἰς βάθος ἢ εἰς ὕψος. 12 καὶ εἶπεν ῎Αχαζ· οὐ μὴ αἰτήσω οὐδ᾿ οὐ μὴ πειράσω Κύριον. 13 καὶ εἶπεν· ἀκούσατε δή, οἶκος Δαυίδ· μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις; καὶ πῶς Κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα; 14 διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ· 

ο ευαγγελιστής Ματθαίος ο οποίος ήταν ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ήξερε τόσο τις προφητείες Ησαϊα όσο και τα γεγονότα της γεννήσεως του κυρίου και διδασκάλου του Ιησού Χριστού, γιαυτό γράφει: 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 23 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. 24 Διεγερθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν

Ιησούς: σημαίνει: Ο Θεός (δι'εμού) Σώζει ή (δι'εμού) θα σώσει (=δώσει σωτηρίαν) και επι το πνευματικώτερον, Ιησούς σημαίνει : Ο ΣΩΤΗΡ (του κόσμου και του ανθρώπου).

Εμμανουήλ: σημαίνει: μεθ' ημών ο θεός= ο θεός είναι πάντοτε μαζί μας, ή επι το πνευματικώτερον, Εμμανουήλ σημαίνει:  "Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ"

συνεπώς Ιησούς=Εμμανουήλ και Εμμανουήλ-Ιησούς= "Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΝΟΙΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ"

Ε= ο Εκλεκτός του θεού Εμμανουήλ ()

ΜΜ=ο Μεσσίας-βασιλιάς του Ισραήλ-12+12 ()(Μεσσίας-Μεναχέμ)
Α=ο υιός του Ανθρώπου-ΑΔΑΜ & Αμνός του θεού (αυτός που πρόκειται να αναστήσει τον αδαμ-άνθρωπο)

Ν=ο Νόμος-Ναός θεού εντός του ανθρώπου-νου
ΟΥ=ο ΟΥρανός που θα πατήσει στην γη (βασιλεία των ουρανών)
ΗΛ=ο Ηλιος της δικαιοσύνης-ανατολή ανατολών για τον κόσμο-ανθρωπότητα
 

σημ: στους εβραίους:
Μεσσίας=Mashiach=χριστός-κε-χρισμένος την χάρη-ευλογία-δύναμη του αγίου πνεύματος, ο Μεσσίας στους εβραίους είχε βασικά την έννοια του ερχόμενου λυτρωτή-ελευθερωτή του έθνους-λαού των εβραίων απο τους ρωμαίους και τους ειδωλολάτρες και ο οποίος θα κατέληγε να γίνει οικουμενικός βασιλιάς του κόσμου.
Μεναχέμ=MenacheM=Παράκλητος=ο ερχόμενος βασιλιάς-λυτρωτής-ελευθερωτής και παρήγορος του λαού (εν τέλει οι δύο όροι-επιθετικοί προσδιορισμοί μεσσίας-μεναχέμ, ταυτίζονται στο πρόσωπο ενός ερχόμενου βασιλιά λυτρωτή και προστάτη-παρήγορου του λαού του ισραήλ).

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
εμ=εμά-ειμί= είναι τα εμά-ειμί
ΑΜΝΟΥ=(μανού)=του αμνού (ο μανού)
ΗΛ=του ηλίου-θεού
τα εμά-ειμι ο αμνός-ήλιος του θεού

Ε=ο Ερχόμενος (αναμενόμενος-εκλεκτός)
Μ=ο Μεσσίας=κε-Χρισμένος-χριστός (ο εκ του θεού εκπορευόμενος)
Μ=ο Μεσίτης των ανθρώπων στον θεό (Μέγας Μυητής)
Α=ο Ανθρωπό-Θεος, αυτός που πρόκειται να κάνει τον άνθρωπο θεό
Ν=ο Νικητής δια του Νέου Νόμου της αγάπης (Β' διαθήκη-εποχή)
Ο Οδός-η αλήθεια και η ζωή
Υ=ο Υιός του θεού 
Η=ο Ηωσφόρος=φορέας της Ηούς-φωτός=πρωϊνού φωτός-της αυγής
Λ=ο Λόγος του θεού

αποκ:Α-8 ᾿Εγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.

ιωα:Α-41 ἦν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ᾿Ιωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. 42 εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν· ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστός· 43 καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν.


Ιωάν. 1:25-26 και ηρωτησαν αυτον και ειπον αυτω τι ουν βαπτιζεις ει συ ουκ ει ο χριστος ουτε ηλιας ουτε ο προφητης; απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος δε υμων εστηκεν ον υμεις ουκ οιδατε. αυτος εστιν ο οπισω μου ερχομενος ος εμπροσθεν μου γεγονεν ου εγω ουκ ειμι αξιος ινα λυσω αυτου τον ιμαντα του υποδηματος. 1Τιμ. 2:5 εις γαρ θεος εις και μεσιτης θεου και ανθρωπων ανθρωπος χριστος ιησους

Ιωάν. 1:14 και ο ( θεός) λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν (στους ανθρώπους) και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας.

32 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐλήλυθεν, ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ ἐστι. 33 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.


Ιωάν. 14:6 λεγει αυτω ο ιησους εγω ειμι η οδος και η αληθεια και η ζωη ουδεις ερχεται προς τον πατερα ει μη δι εμου

Αποκ. 22:16 εγω ιησους επεμψα τον αγγελον μου μαρτυρησαι υμιν ταυτα επι ταις εκκλησιαις εγω ειμι η ριζα και το γενος του δαβιδ ο αστηρ ο λαμπρος και ορθρινος ( ο ηωσφόρος-αυγερινός, ο υιός της αυγής).
Ιωάν. 1:4-5 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φως των ανθρωπων. και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν...Ιωάν. 1:9 ην το φως το αληθινον ο φωτιζει παντα ανθρωπον ερχομενον εις τον κοσμον.


ιωα:Α´1 ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.

ο==========15
εμμανουήλ = 96
---------------------+
σύνολο 111 (τριαδική μονάς=37 χ 3= 111)

ο ΕμμανουήΛ είναι ο Χριστός και ποιο συγκεκριμένα " το έργο της αποστολής του" που είναι να φέρει (αποκαλύψει) τον θεό στην ζωή των ανθρώπων, να καταστήσει τον άνθρωπο υιό-τέκνο θεού και τον θεό αληθινό-πραγματικό πατέρα του ανθρώπου (όπως ακριβώς ήτανε προ της πτώσεως του στην ύλη- ο άσωτος υιός-πνεύμα). ποιά ήταν η εντολή αυτή που αποκάλυψε ο ιησούς και η οποία φέρνει τον θεό στην ζωή των ανθρώπων; (του καθενός ατομικά και όλων συνολικά ;). Η εντολή αυτή είναι το "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ_ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΥΜΩΝ". ( να αγαπάτε ο ένας τον άλλο και να βοηθάτε-συμπαραστέκεσθε ο ένας του άλλου και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο και να αφίνετε-διαγράφετε την έχθρα ο ένας απέναντι στον άλλο). Αυτός είναι όλος ο νόμος και οι προφήτες οι προ χριστού, οι του χριστού και οι μετά χριστον! 


σημ: καμία πνευματική πρόοδος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αλληλέγγυο αγάπη και την χριστού παρουσία. εχθρότητα σημαίνει απουσία χριστού και απουσία χριστού σημαίνει ΚΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΛΟΥ-ΑΓΑΠΗΣ ΘΕΟΥ. (Ιωάν. 15:5 εγω ειμι η αμπελος υμεις τα κληματα ο μενων εν εμοι καγω εν αυτω ουτος φερει καρπον πολυν οτι χωρις εμου ου δυνασθε ποιειν ουδεν και πάλιν λέγει : Ματθ. 18:20 ου γαρ εισι δυο η τρεις συνηγμενοι εις το εμον ονομα εκει ειμι εν μεσω αυτων αλλα και :Ιωάν. 14:23....εαν τις αγαπα με τον λογον μου τηρησει και ο πατηρ μου αγαπησει αυτον και προς αυτον ελευσομεθα και μονην παρ αυτω ποιησομεν).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.