Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

χριστούγεννα 2018 χρόνια μετά

http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Agia_Triada/Agia_Triada_H_filoxenia_tou_Abraam_11.jpg
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ο ιησούς χριστός είναι ο θεός της (Γήϊνης) ανθρωπότητος. υπήρξε θεός-ο θεός ο οποίος κατήλθε στον κόσμο και έλαβε ανθρώπινη μορφή-του ιησού χριστού και κατέστη Θεάνθρωπος-το Αλφα, ταυτοχρονα όμως με την ολοκλήρωση του έργου του στην γη και την Νικηφόρο Ανάσταση του κατέστη Ανθρωπόθεος-το Ωμέγα.

Α´\ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ ᾿Αβραάμ.2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ........16 ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. 17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραάμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.

Αβραάμ: ευλογήθηκε απο τον θεό, συνάντησε τον θεό, έλαβε υπόσχεση διαθήκης και σημείον αυτής την περιτομή, υπήρξε πιστός στον θεό και δίκαιος με τις υποχρεώσεις του γιαυτό ονομάστηκε "Πατήρ πλήθους εθνών" και "Φίλος Θεού", ήταν αυτός που συνάντησε την αγία τριάδα των αρχαγγέλων αλλά και τον ιερέα του θεού και βασιλιά Μελχισεδέκ. Δέν δίστασε να θέσει στον βωμό τον αγαπημένο του υιο σαν σφάγειο θυσίας επειδή ο θεός του το ζήτησε όταν θέλησε να τον δοκιμάσει. 

Η έναρξη της καταγωγής του Ιησού χριστού (του Ιωσήφ ο οποίος θεωρείται ο υλικός του πατέρας) απο τον Αβραάμ είναι καθαρά πνευματική και όλα όσα συνέβησαν στον Αβραάμ προεικόνισαν την έλευση και το έργο και την θυσία του ιησού χριστού ως αμνού ο οποίος θυσιάσθηκε χάριν της αγάπης του θεού και για την σωτηρία της ανθρωπότητος.

οι 3 σειρές των 14 γενεών συναριθμεί 42 γενεές :

14= Ξ
28= αγάπη
42= αλήθεια

το γράμμα Ξ αποσυμβολιζόμενο αποδίδει τον νόμο του καλού= (+ 7) και του Κακού= (- 7) δηλαδή τον ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ αλλά και το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού. (1η εποχή-διαθήκη)

αγάπη=1+3+1+16+7=28 =
 7
7 + 7
7
(7=1-7=28)
4=υλικός κόσμος-γη
4=η σταύρωση-θυσία της αγάπης=28 κυριαρχεί ως νόμος=7
Η ΑΓΑΠΗ= είναι Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ο οποίος κατήλθε ως Χριστός Ιησούς : Α´\ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. (αποκ.Α-12 Καὶ ἐκεῖ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾿ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, 13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν... 16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ρομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.)

ο Ιησούς Χριστός (Λόγος-Αγάπη-Φως) υπήρξε ο εκφραστής της Β' εποχής-Διαθήκης του θεού προς τον άνθρωπο- ανθρωπότητα της γης, της εποχής της ΑΓΑΠΗΣ και του "αγαπάτε αλλήλους" .(2η εποχή-διαθήκη)

Η ΣΟΦΙΑ=είναι ο ΘΕΟΣ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, το πνεύμα της αληθείας, ο Παράκλητος (Πνεύμα-Σοφία- Πνευματικον Πύρ).

ο Λόγος του Θεού Προσωποποιήθηκε-ενσαρκώθηκε στην γη- έγινε άνθρωπος (ανθρώπινον ον- άτομον- πρόσωπον- προσωπικότητα), δεν συμβαίνει το ίδιο-όμοιο με το πνεύμα του θεού όμως, δηλαδή το πνεύμα δεν προσωποποιείται- δεν προσωποιήθηκε και τούτο διότι το πνεύμα (Πνεύμα ο Θεός-πατήρ) είναι ο δημιουργός της τριπλής δημιουργίας (πνευματικής- ψυχικής- υλικής) και όλες οι μορφές (ιδιότητες-αρετές-δυναμικότητες κλπ) συναποτελούν εκφράσεις-δημιουργήματα του στα πλαίσια του ενιαίου- όλου πνεύματος και όχι ενός συγκεκριμένου ατόμου- μορφής- προσώπου (άγιον πνεύμα-το πανταχού παρόν και το μελιζόμενον και μη διαιρούμενον). Συνεπώς Η ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ-ο Παράκλητος είναι αυτή που εκφράζει το πνεύμα της αληθείας την θεού ΑΛΗΘΕΙΑ εν σοφία και είναι γιαυτό που τώρα την τρίτη εποχή Η ΝΕΑ ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ποιο συγκεκριμένα " η εποχή-διαθήκη της εν αγάπη-σοφίας και της εν παντί ενότητος-αλήθειας" (3η εποχή-διαθήκη).

ο Λόγος-Φως και το Πνεύμα-Πυρ συναποτελούν το ΕΝ της έκφρασης του Πατρός Θεού, είναι η Αγάπη και η Σοφία του .ομοίως και ο Χριστός με τον Παράκλητο συναποτελούν εκδήλωση του Ενός ΠυροΦωτός του Λόγου-Πνεύματος. ο ΟΥρανός είναι ο ΥΠοδοχέας αυτού του θελήματος του θεού-της αγάπης-σοφίας του, οι θείοι Γεννήτορες: αγάπη + σωφία είναι οι ΥΠηρέτες και εκτελεστές των εντολών του Θεού-Λόγου-Πνεύματος.

ο ΙησούΣ ΧΡιστός είναι ο θεός των ανθρώπων και ο θεός των αγγέλων και θεός εν θεώ-στον Πατέρα. αυτός ο θεός κατέβηκε- έγινε- κατέστη άνθρωπος και μάλιστα " ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ " με σκοπό να αναστήσει τον εκπεσόντα Πατέρα του ΑΔΑΜ_ΑΝΘΡΩΠΟ και την Μητέρα του εκπεσούσα ΕΥΑ_ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ , δια μέσου της δικής του (σταυρώσεως-θυσίας) ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ :«Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσεται» (Ιωάν.11:25).

Ι-σχύν (με την ισχύν) (αλήθεια του πατρός)
Η-θικής (της αγάπης-λόγου)
Σ-ωφίας (και της σοφίας-πνεύματος)
Ο-ρίζω (ορο-θετώ-έχω υπο την Τάξη-εξουσίαν μου)
Υ-ιούς (υιοθετώ-τα τέκνα του πατρός ΑΔΑΜ-ανθρώπου)
Σ-ωτηρίας (δηλαδή τους αυτοπνευματωμένους ακόλουθους μου)

σημ: ο άνθρωπος χρήζει σωτηρίας γιατί μέσα του είναι το σκότος-κακόν-πονηρόν: ιωα: Η-44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. (διάβολος=σκότος κακού=άνθρωποι ΣΚΟΤΟ_ΦΟΡΟΙ και άνθρωποι οι οποίοι αυτοπνευματώθηκαν δια της μετουσίωσης του κακού τους σε καλό γινόμενοι υιοί φωτός, ΦΩΣ-ΦΟΡΟΙ-υιοί σωτηρίας (άσωτος σημαίνει α + σωτός= αυτός που δεν σώζεται και σωτήρ= αυτός που σώζει. Ο άνθρωπος μπορεί να καταστεί υιός-κόρη-τέκνο σωτηρίας μόνον εφόσον μετουσιώσει το μέσα του κακό, οπότε παύει να είναι φορέας του σκότους, τότε έρχεται ο θεός και επικυρώνει την εν αγάπη-σωφία αυτο-πνευμάτωση του και τον θεώνει δηλαδή τον σώζει. ο άσωτος υιός επέστρεψε στον θεό διότι δια μέσω του ανθρώπου ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ και συνεπώς απο άσωτος έγινε πνευμα-τικός υιός σωτηρίας) .

Χ-άριν (δίδω χάριν-χαρίζω)
Ρ-ήσιν (λύτρωση-άφεση)
Ι-ασιν (θεραπεία)
Σ-ωτηρίαν (ανάσταση-αναγέννηση)
Τ-αλαίπωρων (των βασανισμένων-κουρασμένων)
Ο-ντων (υπάρξεων-πνευμάτων)
Σ-υν-χωρών (συν-παθών-συν-χωρών-σώζων) «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λούκ. 23,34). και :Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· (Ματθ. ια' 28-29)

ιωα:Γ-19 αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. 20 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 21 ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.

2018 χρόνια μετά: η αλήθεια είναι παρούσα στον κόσμο, πνευματικά ισχυρή και σωτήρια για τον κάθε μαθητή-ακόλουθο-πιστό του ιησού χριστού αλλά και για κάθε ανθρώπινο ον ανεξαρτήτως φυλής- θρησκείας- πεποιθήσεων- χρώματος κλπ. 

ο ΙΗΣούς χριστός δεν είναι θρησκεία ή εκκλησία ή κάποια ιδεολογία,
ο ιησούς χριστός είναι η αλήθεια και η αγάπη της αλήθειας του θεού,

ιησούς=87+ χριστός=118= 205
205=25=α=1 + ω=24= Α_Ω=25

1=ο πατήρ=Α
2=ο υιός=Β=ο υιός του θεού-το Α
3=το πνεύμα=Γ
(ΑΒ=αββάς=Πατήρ)

4=η υλική-κοσμική δημιουργία
5=ο άνθρωπος-εγώ=Ε=ο υιός του ανθρώπου-το Ω
(ΕΩ=εάω-ώ=αφίνω-συγχωρώ=ο Υιός-Λόγος καί ΑΩ=άω-άημι=πνέω=Πνεύμα )

ο ιησούς χριστός είναι η προσωπική και ζωντανή βιωματική και ψυχοπνευματική πίστις στην αλήθεια του θεού-τον θεό-την αγάπη (τον Λόγο) και σοφία θεού (το άγιο πνεύμα). αυτός είναι η ΠΝΕΥΜΑτική προφητεία και η δύναμις η ισχυρή-ΑΛΗΘΙΝΗ που νικά την αμφιβολία και αστάθεια και αδιαφορία και βία και αδικία και εν γένει κάθε κακό-πλάνη-αναλήθεια. 

ΛΟΓΟΣ= περιεχόμενο-όν (όντα-δημιουργήματα)
ΠΝΕΥΜΑ= περιέχον-περιβάλλον (φύσις-δημιουργία)

ΛΟΓΟΣ= ιησούς χριστός
ΠΝΕΥΜΑ= ο φωτισμός του αγίου πνεύματος-αληθείας

ΛΟΓΟΣ=υπάρξις-ζωή-οντότης
ΠΝΕΥΜΑ= χρίσματα-αρετές-χαρίσματα-δυνάμεις

ΠΑΤΗΡ=ΛΟΓΟΣ+ΠΝΕΥΜΑ=ΑΓΑΠΗ+ΣΟΦΙΑ=ΠΥΡΦΩΣ=ΕΝ-ΟΛΟΝ=Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΣ-ΘΕΟΤΗΣ-ΕΝΟΤΗΣ= Ο ΘΕΟΣ (απρόσωπη ιεραρχημένη ενότης) .

(σημ: δεν πα να λές "προσευχές", δεν πα να "κοινωνείς" δεν πα να "λειτουργείσαι" δεν πα να συναλλάσσεσαι με "παπάδες και θεολόγους και ψάλτες ή καντηλανάφτες" δεν πα να λες ότι είσαι "χριστιανός-ορθόδοξος", δεν πα να λες ότι είδες τον εφραίμ, μίλησες με τον παϊσιο, έλαβες την ευλογία του χριστόδουλου-του ιερώνυμου, δεν πα να μιλάς συνέχεια για τον θεό και τους αγίους, δεν πα να διαβάζεις βίους αγίων, δεν πα να γυρίζεις απο μοναστήρι σε μοναστήρι, δεν πα να κανεις προσκυνήματα στο όρος στο σινά, στα ιεροσολυμα, δεν πα νά ! δεν πρόκειται να πετύχεις το παραμικρό σε αγάπη- βίωση χριστού- πνευματικότητα- ευλογία θεού, απλά διότι ο θεός ανευρίσκεται- βιώνεται- γνωρίζεται μέσα απο την καθημερινότητα και καθημερινή σου πράξη, αν αυτή ΥΠΗΡΕΤΕΙ (εδώ είναι το κριτήριο-διάκριση): α) την Υπομονή για κάθε δυσκολία- πρόβλημα- αρρώστεια- θάνατο- ατυχία- καταστροφή-απώλεια- κακό, β) την Συγχώρεση-συγχωρητικότητα (άφεση) για κάθε συνάνθρωπο ο οποίος συνειδητά ή ασυνείδητα σε βλάπτει- σε έβλαψε ή προτίθεται να σε βλάψει (απειλή), γ) την μετάνοια- μεταστροφή- μεταμέλεια για κάθε λάθος- σφάλμα- παράπτωμα- αμάρτημα- έγκλημα που είχες ή έχεις ή σκεφτόσουνα να διαπράξεις, δ) την Ταπεινοφροσύνη μπροστά σε κάθε εγωϊσμό- εγωπάθεια ή ατομισμό- ιδιοτέλεια ή εγωϊστικό ιδιοτελές στυγνό συμφέρον ή σε κάθε αλλαζονική εγωπαθή αυτοπροβολή ή φιλόδοξη και μέ κάθε τρόπο κατάληψη οποιασδήποτε εξουσίας ή τέλος να-εάν βιώνεις την ταπεινότητα μπροστά σε κάθε ευεργεσία- ευλογία- χάρη εκ μέρους του θεού, ε) την ανυπόκριτη και άνευ όρων ζέουσα πίστη-αγάπη προς τον θεό η οποία κινητοποιεί και προσκαλεί σε έργα προσευχής- ανάτασης- αυθόρμητης ύμνησης ή ψαλμωδίας της δύναμης του θεού και της δόξας αυτού (εννοείται ότι δεν ασκείς βία, δεν αδικείς τους άλλους, δεν εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους παντί τρόπω, δεν παραπλανάς με ψεύδη- φαντασιώσεις, δεν επιδιώκεις την εξουσία φαρμακώνοντας ή δολοφονώντας ανθρώπους, δεν επιδιώκεις τον πλούτο-χρήμα πάση θυσία, δεν επιχαίρεις για το κακό που βρίσκει τους άλλους και δεν εκδικείσαι παίρνωντας τον νόμο στα χέρια σου.

η εντολή εξ αρχής ήταν μία : Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΕΡΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ-ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ΤΗΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ (το οποίο και αυτό το φέρει μέσα του- ένα μέρος-σπέρμα) μέσα απο πράξεις καλού και σοφίας και μέσα απο την μετάνοια του κακού και των κακών του πράξεων-έργων-λαθών- εγκληματων κλπ, και με όπλα-αρετές την αγάπη και σοφία θεού. Μόνον έτσι θα καταφέρει να επιτύχει-επιτελέσει την  ΑΥΤΟΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ-ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟ).

καλώς να ορίσης ιησού χριστέ,
καλώς να ορίσης διδάσκαλε,
καλώς να ορίσης θεέ !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.