Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ-2

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
δες και : (ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ )
ΟΙ Ε Π Τ Α ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ
1.    Πάτερ άφες αυτοίς ου γάρ οίδασι τι ποιούσιν
2.    Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ εμού έση εν τώ παραδείσω
3.    Γύναι ίδε ο υιός σου, ίδε η μήτηρ σου
4.    Ηλί Ηλί λιμά σαβαχθανί (Ελωϊ Ελωϊ..)
5.    Διψώ
6.    Τετέλεσται
7.    Πάτερ εις χειρας σου παραδίδω το πνεύμα μου
∞∞∞
 ΤΕ-ΤΕ-ΛΕ-ΣΤ-ΑΙ=5 Δυάδες
ΤΕ
περίοδος-εποχή 1ης Διαθήκης
Γενεση-10 λογος Μωϋσή
ΤΕ

περίοδος-εποχή 2ης Διαθήκης
διπολική εντολή ιησού χριστού
αγαπάτε αλλήλους
αγαπάτε τους εχθρούς ημών
ΛΕ
περίοδος-εποχή 3ης Διαθήκης
παράκλητος-πνεύμα της αληθείας

παροχή πάντων προς πάντας-εν αγάπη
υπαγωγή νοός πνεύματι-εν πνευματική σωφία
ΣΤ
περίοδος-εποχή Γ'= 3ης ή Ω-μέγα ή τελευταίας Διαθήκης
κρίσις ανθρωπότητος-διάκριση καλού-κακού
ΣΤαύρωσις ΑΔΑΜ-ανθρωπότητος
ΣΤαμάτημα κακού-πτώσεως
ΣΤαθερότητα καλού
ΑΙ
περίοδος-εποχή Γ'= 3ης ή Ω-μέγα ή τελευταίας Διαθήκης
νίκη της ανθρωπότητος-ιησού χριστού
κάθοδος νέας-καινής ιερουσαλήμ
Αλήθεια- Ιερουσαλήμ
Αρνίον Ιησούς
Αίνος

ΚΑΙ

ΤΕ
περίοδος-εποχή 1ης Διαθήκης
Α' βαθμός ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ του κακού και
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ανθρώπινης δισυνθετότητος
(απο αδαμ έως ιησού χριστού)
ΤΕ
περίοδος-εποχή 2ης Διαθήκης
Β' βαθμός ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ του κακού και
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ανθρώπινης δισυνθετότητος
(απο ιησού χριστού έως παρακλήτου)
ΛΕ
περίοδος-εποχή 3ης Διαθήκης
έναρξη Γ' βαθμού ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ κακού και
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ανθρώπινης δισυνθετότητος
(απο παρακλήτου-εως τέλους)
ΣΤ
περίοδος-εποχή Γ'= 3ης ή Ω-μέγα ή τελευταίας Διαθήκης
κρίσις ανθρωπότητος-διάκριση καλού-κακού
ΣΤαύρωσις ΕΥΑΣ(ελλάδος)ανθρωπότητος
ΣΤαμάτημα κακού-πτώσεως
ΣΤαθερότητα καλού
ΑΙ
περίοδος-εποχή Γ'= 3ης =α+β+γ διαθήκες μαζί
νίκη της ανθρωπότητος-ιησού χριστού
κάθοδος νέας-καινής ιερουσαλήμ
εν αγάπη σωφία εν παντί ενότης
Αλήθεια- Ιερουσαλήμ
Αρνίον Ιησούς
Αίνος
∞∞∞
αποκ-ΚΑ´\ΚΑΙ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ῾Ιερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 4 καὶ ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. 5 Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει μοι· γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσι. 6 καὶ εἶπέ μοι· γέγονεν. ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 7 ὁ νικῶν, ἔσται αὐτῷ ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ Θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός. 8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.
τε=19+5=24=Ω
τε=19+5=24=Ω
ΛΕ=11-5=115 (11+5=16=Π=7=Η)=παράκλητος (Πνεύμα- Ηλίας)
στ=19+18=37=10=1=Α
αι=1+9=10=1=Α 
ΤΕ--ΤΕ-------ΛΕ------ΣΤ--ΑΙ
(αλήθεια=42) 4-----------2-----------4 (Ω=24)        
 λαός-Λ-όγος Ε-λλην-ων
Λ=11 Ε=5
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=115

ΕΛ-Λ-ΑΣ=
ΕΛ=115 =παράκλητος=115
ΛΑ=111=1_1_1 τετέλεσται=111 (τριαδική μονάς)
ΑΣ=118=χριστός=118


ΙΒ´\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 5 καὶ Ετεκεν Υἱὸν Αρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.