Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

ΠαιΔεία-2

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΠΑΙΔΕΙΑ:
οι 4 κόσμοι-ποταμοί του πνεύματος του ανθρώπου-ΑΔΑΜ (στην ΕΔΕΜ=πνεύμα του καλού εντός του ανθρώπου) είναι οι :
ΜΥΗΣΗ
Ι
Ι
 ΕΠΙΣΤΗΜΗ--------Ο--------ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ι
Ι
ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
ΜΥΗΣΗ-πίστις στην αλήθεια του θεού
ΘΡΗΣΚΕΙΑ-αγάπη του Λόγου
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-υπαγωγή της διανοίας στην Σωφία
ΕΠΙΣΤΗΜΗ-θεραπεία-συμμετρία της ύλης

Συνεπώς όλη η ΠΑΙΔΕΙΑ-ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ του ανθρώπου-μαθητή-διδασκάλου θα βασίζεται-κατευθύνεται-προσανατολίζεται απο τις 4 αυτές σιδηροτροχιές (2 ανοδικές + 2 καθοδικές) και έτσι ο άνθρωπος θα εκπληρώνει τον προορισμό-πεπρωμένο-έργο του τόσο προς τον εαυτό και συνάνθρωπο του όσο και προς τον θεό. ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ είναι η με συνέργεια-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του ανθρώπου στην ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ (μετάνοια) ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ δηλαδή στην ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΕΠΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ-πνεύματος (σκοτοφόρος) και δια μέσω αυτού του έργου θεού-ανθρώπου ταυτοχρόνως να επέλθει-να συντελεσθεί η  εν παντί ενότης όντων-κόσμων, η βασιλεία του θεού-των ουρανών δηλαδή η πνευματική ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ στο δημιουργημένο σύμπαν-κόσμο-γη που θα καταλήξει στην θέωση-αποκατάταση πάντων στον θεό .
(άνω)
Π=Πνευματική
Α=Αποκατάσταση
Ι=Ιεραρχίας
Δ=Διαβόλου-δαιμόνων (πνεύματος-ων κακού)
(ΕΙΑ=ΑΕΙ=στην αιωνιότητα-επιστροφή στο ΑΕΙ)
(κάτω)
Ε=Επικράτηση Ενότητος
Ι=Ιεραρχίας Ιησού
Α=ΑνθρωπόΘεου=Ανθρωπότητος

η (έκπτωτη) ιεραρχία διαβόλου και η (τακτοποιούμενη) ιεραρχία του Υιού του θεού- ανθρώπου ιησού χριστού ο οποίος είναι Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ της ανθρωπότητος και Ο ΣΩΤΗΡ-ας των ανθρώπων .

τα αρχικά του ονόματος Ιησούς Χριστός= Ι Χ
Ι Χ= = ο σταθερός σταυρός= Α_Δ_Β_Ν και Ζ_Ν (ανατολή-δύση-βορράς-νότος-ζενίθ-ναδίρ) δηλαδή η ιεραρχία-τάξη-δύναμη-ισχύς-αλήθεια του ΙΧ θα επικρατήσει παντού στα τέσσερα σημεία της γης και του ουρανού και του άδη.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ-ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ είναι ο τρόπος που θα προετοιμάζεται ο άνθρωπος απο ΠΑΙΔΙ_ΠΑΙΣ_ΠΑΙΔΕΙΑ_ΠΑΙΔΕΥΣΗ για την επικείμενη ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ηθικά και πνευματικά. η παιδεία είναι ο τρόπος της προσαρμογής και δημιουργίας κατάλληλου ηθικού και διανοητικού περιβάλλοντος ώστε ο άνθρωπος να γίνεται έτοιμος για να δεχθεί την αλήθεια γνωστικά βιωματικά θρησκευτικά μυητικά .

τι πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος ;
πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια για την αυτο-δημιουργία-πτώση του κακού, την δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, το πεπρωμένο του έργο-της επανόδου, τις 3 διαθήκες του θεού προς τον άνθρωπο, (οι οποίες δόθηκαν ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει αυτό το έργο- να συμπράξει με το πνεύμα του θεού στον ουρανό και τον κόσμο: 10 λογος νόμος- αγάπη του λόγου- σωφία-πνεύμα της αληθείας του παρακλήτου) και την πενταπλή αλήθεια που αφορά :
ΑΛΗΘΕΙΑ-ΓΝΩΣΗ (του ανθρώπου) ΓΙΑ :
 • τον θεό
 • το κακό
 • το σχέδιο του θεού
 • τον νόμο του θεού
 • τον σκοπό-προωρισμό του ανθρώπου
 1. ο θεός είναι η αλήθεια- ο ων
 2. το κακό είναι ο σκοτοφόρος- ο μη ων
 3. το σχέδιο του θεού είναι η επάνοδος του κακού-μετουσιωμένου σε καλό
 4. ο νόμος είναι ο της ανταπόδοσης καλού στο καλό και κακού στο κακό 
 5. ο σκοπός είναι η θέωση-αποκατάσταση των πάντων στον θεό .
 τι πρέπει να βιώνει ο άνθρωπος ;
πρέπει να βιώνει το πνεύμα των 3 διαθηκών του θεού:
ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-να γίνει:
 • νόμος-σέβομαι τον θεό και τον συνάνθρωπο
 • αγάπη-αγαπώ-είμαι αλληλέγγυος προς τον συνάνθρωπο
 • εν αγάπη σωφία-παρέχω πάντα προς πάντας και υπάγω τον νου-διάνοια μου στο εν ημίν πνεύμα του θεού
 1.  αυτο-καθίσταμαι νόμος θεού (ευνομούμενος) απο νόμος (δισύνθετος) άνθρωπος και νούς σοφός (ευνοητεύων) απο νούς (δισύνθετος) κοσμικός και ναός θεού (ευναήτης) απο ναός υλικός (όπου εισέρχονται άγιοι και βέβηλοι)
 2. αυτο-ανασταίνομαι ως φορέας της αγάπης του θεού και αλληλέγγυος των συνανθρώπων μου (όπως διακήρυξε Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ- Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ:«Εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα» (Ιωάν.11:26).
 3. αυτο-θεωνομαι ως φορέας του πνεύματος της αληθείας-του αγίου πνεύματος-της ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΟΥ. (ιωα:ΙΣΤ-13)" ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν"(αλήθεια δε ο θεός) .
 ποιό είναι το μέσο- η γέφυρα διέλευσης προς την μύηση στην αλήθεια; 
είναι η Παιδεία-Διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου σύμφωνα με την αλήθεια-αγάπη-πνευματική σοφία του θεού: (να γνωρίσει τι είναι ως ον-πνεύμα-εγώ, απο ποια στοιχεία απο τα οποία συγκροτείται, τι πρέπει να μάθη-κάνει-εκφράζει διακριτικά-δημιουργικά κλπ) .
ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-είναι εγω-ον-πνεύμα και εκδηλώνει προσωπικότητα-σύνολο ιδιαίτερων χαρακτηριστικών-δυναμικοτήτων και  αρετών :
ΤΟ ΕΓΩ
 1. Π-νεύμα/τικόν
 2. Α-τομικόποημένον (πνεύμα)
 3. Ι-διον/ιδικόν του και μόνον
 4.  Δ-ισύνθετον-Δυαδικόν((+) διπολικον & (- )δισύνθετον)
 5. Ε-λεύθερον (αδέσμευτον)
 6. Ί-διαίτερον (ιδιώτερον-μοναδικόν-εκλεκτόν)
 7. Α-νεξάρτητον (αυτόνομον)
ΕΓΩ=ΠΝΕΥΜΑ-ΑΤΟΜΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΝ-ΊΔΙΟΝ-ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ
 
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΩ
 1.  Π-ροσωπικότητα (πνευματική)
 2. Α-νομοία (ανομοιότητα)
 3. Ι-διαιτέρα (χαρισματική)
 4. Δ-υαδική (δυαδική-δύο φορών)
 5. Ε-κδηλωμένη (ελευθέρα)
 6. Ι-σχυρά (δημιουργός)
 7. Α-νεξάρτητος (ατομική)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ=ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ-ΑΝΟΜΟΙΑ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ-ΔΥΑΔΙΚΗ-ΕΚΔΗΛΩΜΕΝΗ-ΙΣΧΥΡΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Π-Α-Ι-Δ-Ε-Ι-Α:= Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
(παις-παιδεία-παίδευση-εκπαίδευση-δια-παιδαγώγηση)

ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ (ως εκ της πνευματικής συναλληλίας των 2 πνευμάτων καλού-κακού)
ΕΓΩ (εγώ=ειμί) (ως εκ της ζωής-υπάρξεως-οντότητος-τρίτης κατάστασης πνεύματος)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ (ως εκ της έκφρασης ιδιαίτερων προσωπικών χαρακτηριστικών).

καθίσταται λοιπόν φανερόν ότι Ο ΠΑΙΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ(απο παιδί μικρό) θα πρέπει να λάβει ανάλογη ΠΑΙΔΕΙΑ-ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ (εκ-παίδευση: "ούς κύριος αγαπά ελέγχει και παιδεύει" όπως λέγει και ο υπέρτατος των αποστόλων Παύλος) πρωταρχικά για το τί είναι Ο ΙΔΙΟΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-η αλήθεια (για τον) άνθρωπος, τι είναι Ο ΕΑΥΤΟΣ του, πως έγινε η δημιουργία-συγκρότηση του, ποιο είναι το έργο της αποστολής του στην γη, πως θα το πραγματώσει, τι είναι το κακό, τι είναι το καλόν και όλα όσα χρειάζεται ώστε αυτός να αποκτήσει ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ-ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΩΣΗ.

ο άνθρωπος (δια-μέσου της παιδείας) θα πρέπει να μαθει-γνωρίσει-βιώσει-διακρίνει ότι αυτός είναι μια προσωπικότητα ανομοία (ανομία !) των υπολοίπων συνανθρώπων του, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (εξωτερικότητα) και οτι αυτή η προσωπικότητα οφείλεται στην ύπαρξη του εγώ-είναι του ανθρώπου (εσωτερικότητα). Είναι αυτό-το εγώ που αποτελεί τον κατουσίαν-ουσιαστικό άνθρωπο ο οποίος εκτός των άλλων είναι μία ιδιότητα- ένα σύνολο ιδιοτήτων-αρετών δηλαδή μία χαρακτηριστική ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΗ οντότητα με επιμέρους ιδιότητες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και που αυτό τον καθιστά επίσης μια ατομικότητα-ατομική οντότητα, ένα ατομο ανεξάρτητο ως πνεύμα-ον και εγώ.

η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ (εξωτερικά και εσωτερικά) οφείλεται στην απο κατασκευής ΔΙΣΥΝΘΕΤΗ-ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ της δημιουργίας του δηλαδή το ότι αυτός προέκυψε ως πνεύμα-ον-εγώ απο την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΟΥ-ΣΚΟΤΟΦΟΡΟΥ (εωσφορικόν του θεού=φως-φωτεινόν και σκοτοφορικόν του κακού=σκότος=σκοτεινόν) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ΤΡΙΤΟ ΠΝΕΥΜΑ-κατάσταση πνεύματος (σε σχέση με τον θεό-πνεύμα και τον σκοτοφόρο-πνεύμα του κακού) το οποίο δημιουργήθηκε ΑΜΙΓΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΔΙΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ (αμιγώς=μη αναμειγνυόμενο-αμιγές) και το οποίο έλαβε τριπλή πνευματική εικόνα-μορφή-έκκφραση : πνεύμα-τος/ όν-τος/ εγώ (είναι) δηλαδή είναι και πνεύμα και ψυχή ζώσα και χούς-ύλη-διάνοια.

η διάνοια-νούς, προέκυψε αφενός απο την συγκρότηση των τριών επενδυμάτων (ύλη-ψυχή-πνεύμα) του εγώ (που προέκυψε απο την συναλληλία των δύο πνευμάτων φωτός-σκότους) και αφετέρου προκύπτει και διαμορφώνεται μέσα στον χρόνο και καθώς ο άνθρωπος απο παιδί μεγαλώνει και αποκτά παιδεία-γνώση-εμπειρία-βιώματα κλπ.

εγκέφαλος-νους-διάνοια=προκύπτει η νοητική-διανοητική λειτουργία, η κατανόησις και η ευφυϊα και πνευματική νοημοσύνη όσο ο άνθρωπος τελειοποείται ηθικο-πνευματικά.

η νόησις-διάνοια δεν είναι το πνεύμα ούτε μπορεί να αντικαταστήσει την πνευματική λειτουργία στον άνθρωπο, τουναντίον όσο αυξάνεται η διάνοια (και όχι η σοφία-σωφία) η οποία συνήθως συνοδεύεται απο το εγώ-την αυτοπροβλή-την επίδειξη γνώσεων, τόσο αυξάνεται και η παρουσία του κακού-είναι δείκτης ότι το κακό είναι ενθρονισμένο μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο (που συνήθως κρίνει τους άλλους γιαυτό που ο ίδιος πάσχει-την αλλαζονεία-έπαρση-αυτοπροβολή του)

διάνοια= εκφράζεται με την κρίση τον λόγο και την μνήμη
πνεύμα= εκφράζει την ισχύ την θέληση και την φαντασία 

άρνησις του λόγου=ο αντίλογος
άρνησις της κρίσεως-διακρίσεως= η κατάκρισις
άρνησις της μνήμης= η μνησικακία

άρνησις της θελήσεως= η παθογένεια-παθητικότητα (αδιαφορία)
άρνησις της ισχύος= η καταστροφικότητα (εχθρική δύναμη)
άρνησις της φαντασίας= η φαντασιώσεις-ψευδαισθήσεις

ο άνθρωπος ο οποίος με υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη καταφέρνει να κάνει την υπαγωγή-του νοός-διανοίας του (νοείν-φρονείν-συμπεριφέρεσθαι) στο μέσα του απλοποιημένο πνεύμα του, ουσιαστικά καταργεί την αλαζονεία-οίηση-υπερηφάνεια του που είναι στοιχεία της εκβλάστησης του μέσα του κακού, και έτσι γίνεται σοφός-συνετός-νουνεχής ("έχει βουτήξει την γλώσσα του στον νου-διάνοια του και αυτήν στο πνεύμα του-πνεύμα Του θεού")

ποιός θα μάθει-διδάξει τον άνθρωπο την αλήθεια;
τον άνθρωπο μπορεί να διδάξει-παραδειγματίσει:
 • ο θεός-πνεύμα
 • οι εκλεκτοί-εντεταλμένοι
 • ο εαυτός του
 • ο συνάνθρωπος
 • ο εχθρός του
 • το ίδιο το κακό-τα παθήματα του
 • η φύση
 1.  ο θεός-έχει τον τρόπο του-και τις διαθήκες-αλήθεια του (ΝΟΜΟΣ-ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ)
 2. οι εκλεκτοί-"φαίνονται" απο μακρυά-λόγοις και έργοις (ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ-το έργο τους είναι η ευεργεσία της ανθρωπότητος
 3. ο εαυτός-έχει το πνεύμα του θεού μέσα του-την αλήθεια
 4. ο συνάνθρωπος-είναι ο δεύτερος εαυτός-σύμμαχος-αδελφός
 5. ο εχθρός-αγαπώντας-συγχωρώντας τον εχθρό του ο κάθε άνθρωπος υπηρετεί το έργο της ηθικής του αυτοτελείωσης και ευεργετεί τον συνάνθρωπο εχθρό του (δίνοντας του χρόνο μετανοίας και συγκρατώντας την δικαία ανταπόδοση επι τω κακώ για τον εχθρό του)
 6. το ίδιο το κακό και τα παθήματα που μας φορτώνει- είναι η ευκαιρία-δυνατότητα να καταλάβουμε την αξία του καλού και να στραφούμε στον θεό αλλα και να απορρίψουμε το κακό το οποίο τώρα κατανοήσαμε-την κακή του φύση-ελαττωματικότητα
 7. η φύση- αποτυπώνει τις σκέψεις-συλλήψεις του πνεύματος του θεού για τον άνθρωπο και το έργο του--και φυσικά το ότι η φύση έχει στο περιβάλλον της και τα άγρια θηρία αποδεικνύει (ότι σε αυτήν υπάρχει) την εντολή του θεού: "πρόσεχε άνθρωπε το κακό γιατί αυτός είναι ο κόσμος του κακού-μέσα στον οποίο εγώ είμαι παρών και ξένος"-- .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.