Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠρωτοχρονιΑ 2016

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους !) .
Ο
Ο Ο
θεέ μου
ακόμη και η ημέρα αρχίζει νύκτα !
ξημέρωσε την θεέ μου, νυκτώσαμε !
(γιατί η νύκτα-όπως και η καλογερική, είναι βαριά)
+
μέχρι το πάσχα 122
και πάλι 122 και 122 !
τι παιχνίδι παίζεις χάροντα ;
(ή νομίζεις ότι δεν πήραμε είδηση τις εξάρες ;)
++ 
πάντα μου άρεσε 
απο τις ημέρες η παρασκευή
και απο τους μήνες ο μάϊος 
ίσως γιατί παρασκευή σταυρώθηκε ο χριστός
και τον μάϊο έπεσε η πόλη !
(ο δικέφαλος ριγεί γιά μια νέα ζωή)
+++

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

ο ΕμμανουΗΛ

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .

Ματθ:Α-18 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου. 19 ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν.20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· ᾿Ιωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν ῾Αγίου. 21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 23 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. 24 Διεγερθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν

η προφητεία για τον "ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ" ανήκει στον Ησαϊα τον Προφήτη (800 π.χ) όπου προφητεύοντας λέγει ότι ο κύριος-Σαβαώθ Λέγει :Ησαϊα: 7,10 Καὶ προσέθετο Κύριος λαλῆσαι τῷ ῎Αχαζ λέγων· 11 αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ Κυρίου Θεοῦ σου εἰς βάθος ἢ εἰς ὕψος. 12 καὶ εἶπεν ῎Αχαζ· οὐ μὴ αἰτήσω οὐδ᾿ οὐ μὴ πειράσω Κύριον. 13 καὶ εἶπεν· ἀκούσατε δή, οἶκος Δαυίδ· μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις; καὶ πῶς Κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα; 14 διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ· 

ο ευαγγελιστής Ματθαίος ο οποίος ήταν ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ήξερε τόσο τις προφητείες Ησαϊα όσο και τα γεγονότα της γεννήσεως του κυρίου και διδασκάλου του Ιησού Χριστού, γιαυτό γράφει: 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 23 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. 24 Διεγερθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν

Ιησούς: σημαίνει: Ο Θεός (δι'εμού) Σώζει ή (δι'εμού) θα σώσει (=δώσει σωτηρίαν) και επι το πνευματικώτερον, Ιησούς σημαίνει : Ο ΣΩΤΗΡ (του κόσμου και του ανθρώπου).

Εμμανουήλ: σημαίνει: μεθ' ημών ο θεός= ο θεός είναι πάντοτε μαζί μας, ή επι το πνευματικώτερον, Εμμανουήλ σημαίνει:  "Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ"

συνεπώς Ιησούς=Εμμανουήλ και Εμμανουήλ-Ιησούς= "Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΝΟΙΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ"

Ε= ο Εκλεκτός του θεού Εμμανουήλ ()

ΜΜ=ο Μεσσίας-βασιλιάς του Ισραήλ-12+12 ()(Μεσσίας-Μεναχέμ)
Α=ο υιός του Ανθρώπου-ΑΔΑΜ & Αμνός του θεού (αυτός που πρόκειται να αναστήσει τον αδαμ-άνθρωπο)

Ν=ο Νόμος-Ναός θεού εντός του ανθρώπου-νου
ΟΥ=ο ΟΥρανός που θα πατήσει στην γη (βασιλεία των ουρανών)
ΗΛ=ο Ηλιος της δικαιοσύνης-ανατολή ανατολών για τον κόσμο-ανθρωπότητα
 

σημ: στους εβραίους:
Μεσσίας=Mashiach=χριστός-κε-χρισμένος την χάρη-ευλογία-δύναμη του αγίου πνεύματος, ο Μεσσίας στους εβραίους είχε βασικά την έννοια του ερχόμενου λυτρωτή-ελευθερωτή του έθνους-λαού των εβραίων απο τους ρωμαίους και τους ειδωλολάτρες και ο οποίος θα κατέληγε να γίνει οικουμενικός βασιλιάς του κόσμου.
Μεναχέμ=MenacheM=Παράκλητος=ο ερχόμενος βασιλιάς-λυτρωτής-ελευθερωτής και παρήγορος του λαού (εν τέλει οι δύο όροι-επιθετικοί προσδιορισμοί μεσσίας-μεναχέμ, ταυτίζονται στο πρόσωπο ενός ερχόμενου βασιλιά λυτρωτή και προστάτη-παρήγορου του λαού του ισραήλ).

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
εμ=εμά-ειμί= είναι τα εμά-ειμί
ΑΜΝΟΥ=(μανού)=του αμνού (ο μανού)
ΗΛ=του ηλίου-θεού
τα εμά-ειμι ο αμνός-ήλιος του θεού

Ε=ο Ερχόμενος (αναμενόμενος-εκλεκτός)
Μ=ο Μεσσίας=κε-Χρισμένος-χριστός (ο εκ του θεού εκπορευόμενος)
Μ=ο Μεσίτης των ανθρώπων στον θεό (Μέγας Μυητής)
Α=ο Ανθρωπό-Θεος, αυτός που πρόκειται να κάνει τον άνθρωπο θεό
Ν=ο Νικητής δια του Νέου Νόμου της αγάπης (Β' διαθήκη-εποχή)
Ο Οδός-η αλήθεια και η ζωή
Υ=ο Υιός του θεού 
Η=ο Ηωσφόρος=φορέας της Ηούς-φωτός=πρωϊνού φωτός-της αυγής
Λ=ο Λόγος του θεού

αποκ:Α-8 ᾿Εγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.

ιωα:Α-41 ἦν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ᾿Ιωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. 42 εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν· ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστός· 43 καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν.


Ιωάν. 1:25-26 και ηρωτησαν αυτον και ειπον αυτω τι ουν βαπτιζεις ει συ ουκ ει ο χριστος ουτε ηλιας ουτε ο προφητης; απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος δε υμων εστηκεν ον υμεις ουκ οιδατε. αυτος εστιν ο οπισω μου ερχομενος ος εμπροσθεν μου γεγονεν ου εγω ουκ ειμι αξιος ινα λυσω αυτου τον ιμαντα του υποδηματος. 1Τιμ. 2:5 εις γαρ θεος εις και μεσιτης θεου και ανθρωπων ανθρωπος χριστος ιησους

Ιωάν. 1:14 και ο ( θεός) λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν (στους ανθρώπους) και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας.

32 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐλήλυθεν, ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ ἐστι. 33 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.


Ιωάν. 14:6 λεγει αυτω ο ιησους εγω ειμι η οδος και η αληθεια και η ζωη ουδεις ερχεται προς τον πατερα ει μη δι εμου

Αποκ. 22:16 εγω ιησους επεμψα τον αγγελον μου μαρτυρησαι υμιν ταυτα επι ταις εκκλησιαις εγω ειμι η ριζα και το γενος του δαβιδ ο αστηρ ο λαμπρος και ορθρινος ( ο ηωσφόρος-αυγερινός, ο υιός της αυγής).
Ιωάν. 1:4-5 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φως των ανθρωπων. και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν...Ιωάν. 1:9 ην το φως το αληθινον ο φωτιζει παντα ανθρωπον ερχομενον εις τον κοσμον.


ιωα:Α´1 ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.

ο==========15
εμμανουήλ = 96
---------------------+
σύνολο 111 (τριαδική μονάς=37 χ 3= 111)

ο ΕμμανουήΛ είναι ο Χριστός και ποιο συγκεκριμένα " το έργο της αποστολής του" που είναι να φέρει (αποκαλύψει) τον θεό στην ζωή των ανθρώπων, να καταστήσει τον άνθρωπο υιό-τέκνο θεού και τον θεό αληθινό-πραγματικό πατέρα του ανθρώπου (όπως ακριβώς ήτανε προ της πτώσεως του στην ύλη- ο άσωτος υιός-πνεύμα). ποιά ήταν η εντολή αυτή που αποκάλυψε ο ιησούς και η οποία φέρνει τον θεό στην ζωή των ανθρώπων; (του καθενός ατομικά και όλων συνολικά ;). Η εντολή αυτή είναι το "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ_ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΥΜΩΝ". ( να αγαπάτε ο ένας τον άλλο και να βοηθάτε-συμπαραστέκεσθε ο ένας του άλλου και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο και να αφίνετε-διαγράφετε την έχθρα ο ένας απέναντι στον άλλο). Αυτός είναι όλος ο νόμος και οι προφήτες οι προ χριστού, οι του χριστού και οι μετά χριστον! 


σημ: καμία πνευματική πρόοδος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αλληλέγγυο αγάπη και την χριστού παρουσία. εχθρότητα σημαίνει απουσία χριστού και απουσία χριστού σημαίνει ΚΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΛΟΥ-ΑΓΑΠΗΣ ΘΕΟΥ. (Ιωάν. 15:5 εγω ειμι η αμπελος υμεις τα κληματα ο μενων εν εμοι καγω εν αυτω ουτος φερει καρπον πολυν οτι χωρις εμου ου δυνασθε ποιειν ουδεν και πάλιν λέγει : Ματθ. 18:20 ου γαρ εισι δυο η τρεις συνηγμενοι εις το εμον ονομα εκει ειμι εν μεσω αυτων αλλα και :Ιωάν. 14:23....εαν τις αγαπα με τον λογον μου τηρησει και ο πατηρ μου αγαπησει αυτον και προς αυτον ελευσομεθα και μονην παρ αυτω ποιησομεν).

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

χριστούγεννα 2018 χρόνια μετά

http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Agia_Triada/Agia_Triada_H_filoxenia_tou_Abraam_11.jpg
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ο ιησούς χριστός είναι ο θεός της (Γήϊνης) ανθρωπότητος. υπήρξε θεός-ο θεός ο οποίος κατήλθε στον κόσμο και έλαβε ανθρώπινη μορφή-του ιησού χριστού και κατέστη Θεάνθρωπος-το Αλφα, ταυτοχρονα όμως με την ολοκλήρωση του έργου του στην γη και την Νικηφόρο Ανάσταση του κατέστη Ανθρωπόθεος-το Ωμέγα.

Α´\ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ ᾿Αβραάμ.2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ........16 ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. 17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραάμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.

Αβραάμ: ευλογήθηκε απο τον θεό, συνάντησε τον θεό, έλαβε υπόσχεση διαθήκης και σημείον αυτής την περιτομή, υπήρξε πιστός στον θεό και δίκαιος με τις υποχρεώσεις του γιαυτό ονομάστηκε "Πατήρ πλήθους εθνών" και "Φίλος Θεού", ήταν αυτός που συνάντησε την αγία τριάδα των αρχαγγέλων αλλά και τον ιερέα του θεού και βασιλιά Μελχισεδέκ. Δέν δίστασε να θέσει στον βωμό τον αγαπημένο του υιο σαν σφάγειο θυσίας επειδή ο θεός του το ζήτησε όταν θέλησε να τον δοκιμάσει. 

Η έναρξη της καταγωγής του Ιησού χριστού (του Ιωσήφ ο οποίος θεωρείται ο υλικός του πατέρας) απο τον Αβραάμ είναι καθαρά πνευματική και όλα όσα συνέβησαν στον Αβραάμ προεικόνισαν την έλευση και το έργο και την θυσία του ιησού χριστού ως αμνού ο οποίος θυσιάσθηκε χάριν της αγάπης του θεού και για την σωτηρία της ανθρωπότητος.

οι 3 σειρές των 14 γενεών συναριθμεί 42 γενεές :

14= Ξ
28= αγάπη
42= αλήθεια

το γράμμα Ξ αποσυμβολιζόμενο αποδίδει τον νόμο του καλού= (+ 7) και του Κακού= (- 7) δηλαδή τον ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ αλλά και το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού. (1η εποχή-διαθήκη)

αγάπη=1+3+1+16+7=28 =
 7
7 + 7
7
(7=1-7=28)
4=υλικός κόσμος-γη
4=η σταύρωση-θυσία της αγάπης=28 κυριαρχεί ως νόμος=7
Η ΑΓΑΠΗ= είναι Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ο οποίος κατήλθε ως Χριστός Ιησούς : Α´\ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. (αποκ.Α-12 Καὶ ἐκεῖ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾿ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, 13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν... 16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ρομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.)

ο Ιησούς Χριστός (Λόγος-Αγάπη-Φως) υπήρξε ο εκφραστής της Β' εποχής-Διαθήκης του θεού προς τον άνθρωπο- ανθρωπότητα της γης, της εποχής της ΑΓΑΠΗΣ και του "αγαπάτε αλλήλους" .(2η εποχή-διαθήκη)

Η ΣΟΦΙΑ=είναι ο ΘΕΟΣ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, το πνεύμα της αληθείας, ο Παράκλητος (Πνεύμα-Σοφία- Πνευματικον Πύρ).

ο Λόγος του Θεού Προσωποποιήθηκε-ενσαρκώθηκε στην γη- έγινε άνθρωπος (ανθρώπινον ον- άτομον- πρόσωπον- προσωπικότητα), δεν συμβαίνει το ίδιο-όμοιο με το πνεύμα του θεού όμως, δηλαδή το πνεύμα δεν προσωποποιείται- δεν προσωποιήθηκε και τούτο διότι το πνεύμα (Πνεύμα ο Θεός-πατήρ) είναι ο δημιουργός της τριπλής δημιουργίας (πνευματικής- ψυχικής- υλικής) και όλες οι μορφές (ιδιότητες-αρετές-δυναμικότητες κλπ) συναποτελούν εκφράσεις-δημιουργήματα του στα πλαίσια του ενιαίου- όλου πνεύματος και όχι ενός συγκεκριμένου ατόμου- μορφής- προσώπου (άγιον πνεύμα-το πανταχού παρόν και το μελιζόμενον και μη διαιρούμενον). Συνεπώς Η ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ-ο Παράκλητος είναι αυτή που εκφράζει το πνεύμα της αληθείας την θεού ΑΛΗΘΕΙΑ εν σοφία και είναι γιαυτό που τώρα την τρίτη εποχή Η ΝΕΑ ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ποιο συγκεκριμένα " η εποχή-διαθήκη της εν αγάπη-σοφίας και της εν παντί ενότητος-αλήθειας" (3η εποχή-διαθήκη).

ο Λόγος-Φως και το Πνεύμα-Πυρ συναποτελούν το ΕΝ της έκφρασης του Πατρός Θεού, είναι η Αγάπη και η Σοφία του .ομοίως και ο Χριστός με τον Παράκλητο συναποτελούν εκδήλωση του Ενός ΠυροΦωτός του Λόγου-Πνεύματος. ο ΟΥρανός είναι ο ΥΠοδοχέας αυτού του θελήματος του θεού-της αγάπης-σοφίας του, οι θείοι Γεννήτορες: αγάπη + σωφία είναι οι ΥΠηρέτες και εκτελεστές των εντολών του Θεού-Λόγου-Πνεύματος.

ο ΙησούΣ ΧΡιστός είναι ο θεός των ανθρώπων και ο θεός των αγγέλων και θεός εν θεώ-στον Πατέρα. αυτός ο θεός κατέβηκε- έγινε- κατέστη άνθρωπος και μάλιστα " ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ " με σκοπό να αναστήσει τον εκπεσόντα Πατέρα του ΑΔΑΜ_ΑΝΘΡΩΠΟ και την Μητέρα του εκπεσούσα ΕΥΑ_ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ , δια μέσου της δικής του (σταυρώσεως-θυσίας) ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ :«Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσεται» (Ιωάν.11:25).

Ι-σχύν (με την ισχύν) (αλήθεια του πατρός)
Η-θικής (της αγάπης-λόγου)
Σ-ωφίας (και της σοφίας-πνεύματος)
Ο-ρίζω (ορο-θετώ-έχω υπο την Τάξη-εξουσίαν μου)
Υ-ιούς (υιοθετώ-τα τέκνα του πατρός ΑΔΑΜ-ανθρώπου)
Σ-ωτηρίας (δηλαδή τους αυτοπνευματωμένους ακόλουθους μου)

σημ: ο άνθρωπος χρήζει σωτηρίας γιατί μέσα του είναι το σκότος-κακόν-πονηρόν: ιωα: Η-44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. (διάβολος=σκότος κακού=άνθρωποι ΣΚΟΤΟ_ΦΟΡΟΙ και άνθρωποι οι οποίοι αυτοπνευματώθηκαν δια της μετουσίωσης του κακού τους σε καλό γινόμενοι υιοί φωτός, ΦΩΣ-ΦΟΡΟΙ-υιοί σωτηρίας (άσωτος σημαίνει α + σωτός= αυτός που δεν σώζεται και σωτήρ= αυτός που σώζει. Ο άνθρωπος μπορεί να καταστεί υιός-κόρη-τέκνο σωτηρίας μόνον εφόσον μετουσιώσει το μέσα του κακό, οπότε παύει να είναι φορέας του σκότους, τότε έρχεται ο θεός και επικυρώνει την εν αγάπη-σωφία αυτο-πνευμάτωση του και τον θεώνει δηλαδή τον σώζει. ο άσωτος υιός επέστρεψε στον θεό διότι δια μέσω του ανθρώπου ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ και συνεπώς απο άσωτος έγινε πνευμα-τικός υιός σωτηρίας) .

Χ-άριν (δίδω χάριν-χαρίζω)
Ρ-ήσιν (λύτρωση-άφεση)
Ι-ασιν (θεραπεία)
Σ-ωτηρίαν (ανάσταση-αναγέννηση)
Τ-αλαίπωρων (των βασανισμένων-κουρασμένων)
Ο-ντων (υπάρξεων-πνευμάτων)
Σ-υν-χωρών (συν-παθών-συν-χωρών-σώζων) «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λούκ. 23,34). και :Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· (Ματθ. ια' 28-29)

ιωα:Γ-19 αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. 20 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 21 ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.

2018 χρόνια μετά: η αλήθεια είναι παρούσα στον κόσμο, πνευματικά ισχυρή και σωτήρια για τον κάθε μαθητή-ακόλουθο-πιστό του ιησού χριστού αλλά και για κάθε ανθρώπινο ον ανεξαρτήτως φυλής- θρησκείας- πεποιθήσεων- χρώματος κλπ. 

ο ΙΗΣούς χριστός δεν είναι θρησκεία ή εκκλησία ή κάποια ιδεολογία,
ο ιησούς χριστός είναι η αλήθεια και η αγάπη της αλήθειας του θεού,

ιησούς=87+ χριστός=118= 205
205=25=α=1 + ω=24= Α_Ω=25

1=ο πατήρ=Α
2=ο υιός=Β=ο υιός του θεού-το Α
3=το πνεύμα=Γ
(ΑΒ=αββάς=Πατήρ)

4=η υλική-κοσμική δημιουργία
5=ο άνθρωπος-εγώ=Ε=ο υιός του ανθρώπου-το Ω
(ΕΩ=εάω-ώ=αφίνω-συγχωρώ=ο Υιός-Λόγος καί ΑΩ=άω-άημι=πνέω=Πνεύμα )

ο ιησούς χριστός είναι η προσωπική και ζωντανή βιωματική και ψυχοπνευματική πίστις στην αλήθεια του θεού-τον θεό-την αγάπη (τον Λόγο) και σοφία θεού (το άγιο πνεύμα). αυτός είναι η ΠΝΕΥΜΑτική προφητεία και η δύναμις η ισχυρή-ΑΛΗΘΙΝΗ που νικά την αμφιβολία και αστάθεια και αδιαφορία και βία και αδικία και εν γένει κάθε κακό-πλάνη-αναλήθεια. 

ΛΟΓΟΣ= περιεχόμενο-όν (όντα-δημιουργήματα)
ΠΝΕΥΜΑ= περιέχον-περιβάλλον (φύσις-δημιουργία)

ΛΟΓΟΣ= ιησούς χριστός
ΠΝΕΥΜΑ= ο φωτισμός του αγίου πνεύματος-αληθείας

ΛΟΓΟΣ=υπάρξις-ζωή-οντότης
ΠΝΕΥΜΑ= χρίσματα-αρετές-χαρίσματα-δυνάμεις

ΠΑΤΗΡ=ΛΟΓΟΣ+ΠΝΕΥΜΑ=ΑΓΑΠΗ+ΣΟΦΙΑ=ΠΥΡΦΩΣ=ΕΝ-ΟΛΟΝ=Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΣ-ΘΕΟΤΗΣ-ΕΝΟΤΗΣ= Ο ΘΕΟΣ (απρόσωπη ιεραρχημένη ενότης) .

(σημ: δεν πα να λές "προσευχές", δεν πα να "κοινωνείς" δεν πα να "λειτουργείσαι" δεν πα να συναλλάσσεσαι με "παπάδες και θεολόγους και ψάλτες ή καντηλανάφτες" δεν πα να λες ότι είσαι "χριστιανός-ορθόδοξος", δεν πα να λες ότι είδες τον εφραίμ, μίλησες με τον παϊσιο, έλαβες την ευλογία του χριστόδουλου-του ιερώνυμου, δεν πα να μιλάς συνέχεια για τον θεό και τους αγίους, δεν πα να διαβάζεις βίους αγίων, δεν πα να γυρίζεις απο μοναστήρι σε μοναστήρι, δεν πα να κανεις προσκυνήματα στο όρος στο σινά, στα ιεροσολυμα, δεν πα νά ! δεν πρόκειται να πετύχεις το παραμικρό σε αγάπη- βίωση χριστού- πνευματικότητα- ευλογία θεού, απλά διότι ο θεός ανευρίσκεται- βιώνεται- γνωρίζεται μέσα απο την καθημερινότητα και καθημερινή σου πράξη, αν αυτή ΥΠΗΡΕΤΕΙ (εδώ είναι το κριτήριο-διάκριση): α) την Υπομονή για κάθε δυσκολία- πρόβλημα- αρρώστεια- θάνατο- ατυχία- καταστροφή-απώλεια- κακό, β) την Συγχώρεση-συγχωρητικότητα (άφεση) για κάθε συνάνθρωπο ο οποίος συνειδητά ή ασυνείδητα σε βλάπτει- σε έβλαψε ή προτίθεται να σε βλάψει (απειλή), γ) την μετάνοια- μεταστροφή- μεταμέλεια για κάθε λάθος- σφάλμα- παράπτωμα- αμάρτημα- έγκλημα που είχες ή έχεις ή σκεφτόσουνα να διαπράξεις, δ) την Ταπεινοφροσύνη μπροστά σε κάθε εγωϊσμό- εγωπάθεια ή ατομισμό- ιδιοτέλεια ή εγωϊστικό ιδιοτελές στυγνό συμφέρον ή σε κάθε αλλαζονική εγωπαθή αυτοπροβολή ή φιλόδοξη και μέ κάθε τρόπο κατάληψη οποιασδήποτε εξουσίας ή τέλος να-εάν βιώνεις την ταπεινότητα μπροστά σε κάθε ευεργεσία- ευλογία- χάρη εκ μέρους του θεού, ε) την ανυπόκριτη και άνευ όρων ζέουσα πίστη-αγάπη προς τον θεό η οποία κινητοποιεί και προσκαλεί σε έργα προσευχής- ανάτασης- αυθόρμητης ύμνησης ή ψαλμωδίας της δύναμης του θεού και της δόξας αυτού (εννοείται ότι δεν ασκείς βία, δεν αδικείς τους άλλους, δεν εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους παντί τρόπω, δεν παραπλανάς με ψεύδη- φαντασιώσεις, δεν επιδιώκεις την εξουσία φαρμακώνοντας ή δολοφονώντας ανθρώπους, δεν επιδιώκεις τον πλούτο-χρήμα πάση θυσία, δεν επιχαίρεις για το κακό που βρίσκει τους άλλους και δεν εκδικείσαι παίρνωντας τον νόμο στα χέρια σου.

η εντολή εξ αρχής ήταν μία : Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΕΡΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ-ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ΤΗΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ (το οποίο και αυτό το φέρει μέσα του- ένα μέρος-σπέρμα) μέσα απο πράξεις καλού και σοφίας και μέσα απο την μετάνοια του κακού και των κακών του πράξεων-έργων-λαθών- εγκληματων κλπ, και με όπλα-αρετές την αγάπη και σοφία θεού. Μόνον έτσι θα καταφέρει να επιτύχει-επιτελέσει την  ΑΥΤΟΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ-ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟ).

καλώς να ορίσης ιησού χριστέ,
καλώς να ορίσης διδάσκαλε,
καλώς να ορίσης θεέ !

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

το ΔΕΞΙΑ και το ΑΡΙΣΤΕΡΑ-2ον

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΩΝΥΜΑ:
Ματθ. 20:20-23 τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των υιων ζεβεδαιου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου. ο δε ειπεν αυτη τι θελεις; λεγει αυτω ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυμων εν τη βασιλεια σου. αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι; λεγουσιν αυτω δυναμεθα. και λεγει αυτοις το μεν ποτηριον μου πιεσθε και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου

(σημ: δεξιά-αριστερά ουσιαστικά-αληθινά-κυριολεκτικά δεν υπάρχει στον θεό το απολυτο πνεύμα όπου κυριαρχεί η μονάς-η απόλυτη μονάς-ενότης, όλα λέγονται συμβολικά για την ανθρώπινη κατανόηση, το θείο-θεϊκό επίπεδο της απολυτότητος δεν σχετίζεται ούτε αναλογίζεται με την ανθρώπινη κοσμική (διανοητική-ψυχική-πνευματική) δισυνθετότητα καλού και κακού.

Δεξιά=(συμβολικά) η αγάπη του χριστού
Ευώνυμα=αριστερά=(συμβολικά) η σοφία του Παρακλήτου
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ + ΧΡΙΣΤΟΣ = ΤΟ ΕΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ_ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΟΥ
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ: αποκ-Α-12 Καὶ ἐκεῖ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾿ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, 13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν· 14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, 15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν, 16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ρομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ: αποκ-Ι-1 Καί εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός, 2 καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλίον ἀνεῳγμένον. καὶ ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς, 3 καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται.
οι 3 Εποχές-Διαθήκες:
  • νόμος- ανθρώπινη σοφία-λογική
  • αγάπη- θεού αγάπη (έλλογος)
  • αλήθεια θεού εν αγάπη σωφία (πνευματική)
Αποκ. 13:16-18 και ποιει παντας τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους ινα δωση αυτοις χαραγμα επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι των μετωπων αυτων. και ινα μη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα η το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου. ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθμος αυτου χξς .

μεγάλοι-πλούσιοι-πτωχοί-ελεύθεροι-δούλοι=ΠΑΝΤΕΣ-όλοι οι άνθρωποι ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ λαμβάνουν το χάραγμα του κακού=ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ δηλαδή σε όλους τους ανθρώπους-κοινωνίες-λαοί-έθνη-ανθρωπότητα έχει εκβλαστήσει και υπερισχύσει το μέσα και έξω μας κακό=αναλήθεια-πλάνη-αδικία κλπ.

το χάραγμα του κακού= η ΗΘΙΚΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ και ταυτόχρονα ΥΛΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ σφραγίδα-ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ-ΕΔΡΑΙΩΣΗ του πνεύματος του κακού στην ζωή-ψυχή-είναι του κάθε ανθρώπου .

δεξιά χείρ= η δεξιά πλευρά-ΑΓΑΠΗ του ανθρώπινου είναι-πνεύματος του καλού την οποία ο κάθε άνθρωπος διοχετεύει ευεργετικά προστατευτικά παροχικά δωρεάν προς τους συνανθρώπους του και αυτή είναι : συγχωρητική βοηθητική συμπάσχουσα αλληλέγγυος προνοητική φρουρητική οδηγητική κλπ. συνεπώς το ότι το κακό δίνει χάραγμα-ΠΛΗΓΗ στο δεξί χέρι της προσφοράς και αγάπης μας αυτό σημαίνει ότι αχρηστεύει- δεσμεύει-πληγώνει- μπλοκάρει- απενεργοποιεί κλπ την όψη-πλευρά-δίοδο-έξοδο του καλού του ανθρώπου.

μέτωπον= το ΟΜΦΑΛΙΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ (ΚΟΜΒΟΣ) ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΟ-ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΡΕΥΤΩΝ-ΕΠΗΡΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΩ-ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΘΟΠΟΙΑ Ή ΚΑΚΟΠΟΙΑ. εν προκειμένω αφού το κακό πνεύμα χαράσσει-σφραγίζει το μετωπον σημαίνει κυριαρχεί σε αυτό γίνεται ο κύριος της εκπομπής των ανθρώπινων επηρρειών και φυσικά αυτές πλέον καθίστανται κακοποιές ανεξαρτήτως πλέον και των όποιων καλών ανθρώπινων προθέσεων.

ο αριθμός χξς' (χ=600 ξ=60 στ=6 = 666)=
Χ=ΧΡΗΜΑ=φιλοχρηματία (αρνείται την σωφία)
Ξ=ΞΥΜΦΕΡΟΝ=ιδιοτέλεια-ατομισμός (αρνείται την αγάπη)
ΣΤ=ΣΤΡΕΨΙΣ-ΣΤΡΕΒΛΟΤΗΣ=διαστροφή-αντιστροφή (ανεστραμένο: αρνείται- διαστρέφει- παραποιεί την αλήθεια).

υπάρχει σήμερα κάποιος που μπορεί να επιβιώνει χωρίς χρήματα ;
πόσοι απο εμάς δεν γνωρίζουμε το ιδιοτελές-ατομικό συμφέρον μας ;
πόσους κανονικούς ανθρώπους γνωρίζετε; θεωρείτε εαυτόν μη διεστραμμένο ;

το κείμενο της αποκάλυψης του θεού λέγει :Αποκ. 13:16-18 και ποιει παντας τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους ινα δωση αυτοις χαραγμα επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι των μετωπων αυτων. και ινα μη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα η το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου. ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθμος αυτου χξς .

το όνομα αυτού έχει αριθμό το - 666 (μείον 666)
ο θετικός αριθμός +6 = το τέλειον
ο θετικός +666=τριαδική του θεού ΠΑΝτελειότητα (δημιουργική)

συνεπώς ο -6 και -666 σαφώς εκφράζει ότι δεν είναι ο θεός, την ΑΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ (χάος-έρεβος-σκότος κλπ)

Ο +666= τριαδική ανθρώπινη τελειότητα πνευματική-ψυχική-υλοδιανοητική=γνώση της αλήθειας του θεού (αλήθεια-αγάπη-σοφία)
Ο -666= τριαδική ατέλεια πνευματική-ψυχική-υλοδιανοητική=άγνοια της αλήθειας του θεού (αναλήθεια-πλάνη-αδικία)

+600=Χ=(Ξύλον Ζωής)ΧΡιστόςΑγάπη=
αγαπάτε αλλήλους και τους εχθρούς υμών
+60=Ξ=Ξύλον Γνώσεως=(ΣΤαυρός)ΠαΡάκλητος=Σοφία=
Υπάγετε Νουν-διάνοια Πνεύματι-θεού
+6=ΣΤ=ΣΤαύρωση=Θυσία Θεού-Ανθρωπου=αλήθεια=
«Οὗτος ἐστίν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. Αὐτοῦ ἀκούετε»= θεάνθρωπος ΙΣ.ΧΣ και οι 2 εκλεκτοί του ΠαΡακλήτου-Αγίου Πνεύματος.

Χριστός=η οδός η αλήθεια και η (αιώνια) ζωή,  και ειπεν αυτη ο ιησους εγω ειμι η αναστασις και η ζωη (η πνευματική) ο πιστευων εις εμε καν αποθανη ζησεται.
Παράκλητος=το δένδρο της σοφίας-αλήθειας αλλά και το δένδρο-ΞΥΛΟΝ της γνώσεως του καλού και πονηρού (λόγω της ανθρώπινης-και του κόσμου δισυνθετότητος). Αυτός είναι ο λόγος που ο νέος-τρίτος νόμος λέγει ΥΠΑΓΩΓΗ ΝΟΟΣ (δισύνθετότης) ΠΝΕΥΜΑΤΙ-θεού (απολυτότης) γιατί ακριβώς είναι η εποχή-διαθήκη του πνεύματος του θεού-της σοφίας του η οποία θα οδηγήσει και μετουσιώσει το πνεύμα του κακού σε καλό-πνεύμα και συνεπώς και την ανθρώπινη διάνοια-σοφία απο κοσμική και δισύνθετη, σε διανοια-νουν έχοντα σοφία-σε σοφή σοφία σε θεϊκή σοφία-θεία σοφία-θεού σοφία-όμοια του θεού-πνεύματος (ομοίωση).
ΠΑΤΗΡ-ΑΛΗΘΕΙΑ (παράκλητος-χριστός-νόμος)= εξ αρχής ο θεός αποφάσισε να ΑΥΤΟ-ΘΥΣΙΑΣΘΕΙ-θυσιάσει το πνεύμα του χάριν του εκπεσόντος υιού-πνεύματος του (άσωτος υιός) έτσι δημιούργησε την τριπλή δημιουργία και τον άνθρωπο-σταυρό-ξύλο-δένδρο γνώσεως (δισυνθετότητα κόσμου-ανθρώπου) και όρισε την ηθελημένη (αυτό) σταύρωση (οδός θυσίας) και τον εσταυρωμένο (θύμα αμνός) ως την οδό-αλήθεια-ζωή για τον κάθε δισύνθετο (καλού-κακού) άνθρωπο είτε αυτός είναι κοσμικός ή ουράνιος απεσταλμένος.

ΘΕΟΣ-καθοδικά:
ΘΕΣΙΣ
ΘΕΛΗΣΙΣ
ΘΥΣΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ανοδικά
ΘΥΣΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΣ
ΘΕΩΣΗ

ο άνθρωπος λοιπόν, έχει έναν και μόνο δρόμο-τρόπο-μέτρο-κριτήριο να αποφύγει τον ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ μετά τον πρώτο υλικό-φυσικό του θάνατο: ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ !

ούτε οι οποιεσδήποτε πληροφορίες-πάσης φύσεως-ούτε οι γνώσεις-επιστημονικές-φιλοσοφικές-ούτε η τήρηση ηθών-εθίμων-"καλών συνηθειών" τυπικών λατρευτικών τύπων-ούτε η συμμετοχή σε λειτουργίες-τελετουργίες-ούτε οποιοδήποτε έργο "ελεημοσύνης" προσφοράς-παροχής απο "φιλάνθρωπία"-ούτε οποιαδήποτε συμμετοχή-βάπτισμα- "χάρισμα" απο οποιαδήποτε εκκλησία-θρησκεία-αίρεση-τάγμα-μυητικη οργάνωση κου λου πού ! είναι σε θέση να μας σώσουν-διασώσουν μετά τον υλικό μας θάνατο, εκτός εαν ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΨΥΧΙΚΑ ΔΕΝ ΖΗΣΟΥΜΕ-ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑ-ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ-ΚΑΘΕ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ (η ελεημοσύνη και αδελφοσύνη δεν είναι καταστάσεις τις οποίες μπορεί κανείς περιστασιακά να "υπηρετεί ή υπηρετήσει" αλλά είναι αποτέλεσμα της ηθελημένης υπεύθυνης και ενσυνείδητης αρετής-κατάστασης του είναι του ανθρώπου ο οποίος είναι ηθικά και πνευματικά ανορθωμένος-ανυψωμένος (αναστημένος) και θέλει να γίνει και να συμπράττει στο οικουμενικό έργο του ιησού χριστού και του αγίου πνεύματος που συμπερικλείται στους ΛΟΓΟΥΣ: "αγαπάτε αλλήλους και τους εχθρούς υμών" και "Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε" και "ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν ". ΑΥΤΗ είναι η αληθινή ΑΓΑΠΗ και ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ και ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ και αυτή η αγάπη είναι συγχωρητική και αλληλέγγυος πρός πάντας και κατα πάντα .

ματθ-ΚΕ-31 ῞Οταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35 ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42 ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.


εκ δεξιών άνθρωποι=
οι ΑΛΗΘΙΝΟΙ-απο καρδιάς και με τον κόπο και το υστέρημα τους ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ και ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ και ΠΙΣΤΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ οι οποίοι βιωματικά γενόμενοι (και όχι περιστασιακά) ΣΥΜΠΑΘΕΙΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥΣ-ΜΑΣ, κερδίζουν το χάρισμα-χρίσμα-δωρεάν του ΠΙΣΤΟΥ-ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (υλικά-ψυχικά-πνευματικά).

Δ=δίδουν (δόσιμον) (δωρίζω-παρέχω-διαθέτω δωρεάν)
Ε=ελεούν (ελεημοσύνη)
Ξ=ξενοδοχούν (φιλοξενία)
Ι=ιατρεύουν-ιάζουν (θεραπεία) (ιατρεύω-θεραπεύω-υγιαίνω)
Α=αδελφοποιούν (αγάπη-αδελφοσύνη)
(
ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με.) (σημ: μάλλον ο ιησούς χριστός ήταν ΔΕΞΙΟΣ !!! )


εξ ευωνύμων-εξ αριστερών άνθρωποι(του κόσμου)=οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ απο καρδιάς-ψυχής-διανοίας-ισχύος (ζωής) ΕΧΘΡΟΙ-ΑΔΙΚΟΙ απέναντι στους συνανθρώπους τους-μας και ΑΣΩΤΟΙ- ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΕΣ (βολεμένοι-πλούσιοι-ευδαιμονιστές-θεωρητικολόγοι-ηθικολόγοι κλπ.(σημ: όλοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με το "ΕΞ ΕΥΩΝΥΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" που είναι οι εν σοφία και πνευματική σωφία ακόλουθοι της σοφίας του αγίου πνεύματος-παρακλήτου).
αποκ-ΚΒ-14 Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, (χριστός) καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 15 ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.(οι κοσμικοί-"αριστεροί" και δήθεν "δεξιοί")

ψεύδος=αναλήθεια=διαστροφή-παραποίηση της αλήθειας,
φονείς==αυτοί που δολοφονούν φυσικά αλλά και διανοητικά-ψυχικά τον συνάνθρωπο του με ψεύδη-αδικίες-μίσος-εχθρότητα-επίθεση-κλοπή κλπ.
πόρνοι=οι ευδαιμονιστές-ηδονιστές-μοιχοί-κοσμοκράτορες-ασωτεύοντες και διασκεδάζοντες κοσμικά και ολόχρονα-υλιστές-άθεϊστές-αγνωστικιστές κλπ.
φαρμακοί=εχθροί-μάγοι-γητευτές-φαρμα(κοί)κοποιοί-χημικοί παρασκευαστές υλικά και ψυχικά παρασκευάσματα που δηλητηριάζουν τούς ανθρώπους-σατανιστές και πνευματιστές ασχολούμενοι με επήρρειες-επηρρεασμούς ανθρώπων (αστρολόγοι-καφετζούδες-ταρούδες-μέντιουμ) κλπ.
ειδωλολάτρες=ζωό-φιλοι/ζωό-λάτρες-φυσιο-λάτρες-εικονο-λάτρες-ειδωλο-λάτρες-υλο-λάτρες- λάτρες τοτεμ-λάτρες ψυχών-λάτρες πνευμάτων κλπ.
κύνες=όλοι όσοι με εγωϊσμό-συμφέρον-ιδιοτέλεια-φανατισμό-δουλεία κλπ υπηρετούν τους "ισχυρούς" του κόσμου, κατασκοπεύουν, σαμποτάρουν, κακοποιούν, βασανίζουν ανθρώπους-λαούς-κοινωνίες-έθνη κλπ. πολιτικα ανδρείκελα, πουλημένοι δικαστές, μαφιόζοι, διευφθαρμένοι, εγκληματίες, τρομοκράτες, ασκούντες "νόμιμη" βία-τρομοκρατία κλπ.

σημ: ο Υδροχόος-παράκλητος-πνεύμα της αληθείας, που χεει-ρέει ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ το ύδωρ το ζων-ζωηφόρον-ζείδωρον αλλά και καθαίρον-ξεπλένον-αγιάζον, σχετίζεται-ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ (ΚΥΡΙΩΣ) ΤΟΝ ΑΘΛΟ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ.
τέλος του Β' μέλους

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.