Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

η Μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού

η εικόνα της Μεταμόρφωσης του Ιησού Χριστού
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει, τον εαυτό τους!).
η Ελλάδα-Ελευθερία στεφανωμένη ευλογεί τα τέκνα της
Ματθ. 17:1-13 Και μεθ' ημέρας εξ παραλαμβάνει Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ' ιδίαν·και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού έγειναν λευκά ως το φως.Και ιδού, εφάνησαν εις αυτούς Μωϋσής και Ηλίας συλλαλούντες μετ' αυτού.Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε προς τον Ιησούν· Κύριε, καλόν είναι να ήμεθα εδώ· εάν θέλης, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς, διά σε μίαν και διά τον Μωϋσήν μίαν και μίαν διά τον Ηλίαν.Ενώ αυτός ελάλει έτι, ιδού, νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού, φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα· Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην· αυτού ακούετε.Και ακούσαντες οι μαθηταί έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα.Και προσελθών ο Ιησούς επίασεν αυτούς και είπεν· Εγέρθητε και μη φοβείσθε.Υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών, δεν είδον ουδένα ειμή τον Ιησούν μόνον.Και ενώ κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς, λέγων· Μη είπητε προς μηδένα το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθή εκ νεκρών.Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες· Διά τι λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθη ο Ηλίας πρώτον;Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς· Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα·σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλ' έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν· ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να πάθη υπ' αυτών.Τότε ενόησαν οι μαθηταί, ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Ιωάννη-Πέτρο-Ιάκωβο και διαμέσου αυτών φανερώθηκε και στούς υπολοιπους συν-μαθητές τους και αργότερα σε όλη την ανθρωπότητα (που έκτοτε γνωρίζει το γεγονός αυτό απο τα ευαγγέλια των μαθητών του χριστού αλλά και απο την εικονογράφηση του γεγονότος, με την ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ), σημαίνει, αποσυμβολίζεται, ως Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ-ΠΡΟΦΗΤΙΚΉ ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΟΥ Β' ΜΕΣΣΙΑ-ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ (μετά τον ιησού χριστό) ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ (ο Β' παράκλητος αφού ο χριστός θεωρείται ο Α' παράκλητος) ο οποίος είναι ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, Η ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ (και τον οποίο εξήγγειλε ο ιησούς χριστός λίγο πριν συλληφθει απο τους ρωμαιο-ιουδαίους και σταυρωθεί: Ιωάν. 14:25 Ταύτα ελάλησα προς εσάς ενώ ευρίσκομαι μεθ' υμών·ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.....Ιωάν. 15:26 Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού κλπ.

ΘΕΟΣ-ΠΑΤΗΡ=
Α) Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-αγάπη (φως)
Β) ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ-σοφία (πυρ)

ο Λόγος του θεού: ενσαρκούμενος ως άνθρωπος (έγινε προσωποποίηση του λόγου του θεού=προσωπικότητα) = ο Ιησούς Χριστός .

το Αγιον πνεύμα: ΔΕΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΘΕΑΥΤΟ (επειδή είναι ο πνευματικός δημιουργός της τριπλής δημιουργίας, πνευματικής,ψυχικής,υλικής, είναι Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝ, είναι το πνεύμα που δημιουργεί πνευματικές δημιουργίες-που αιθεροποιείται-υλοποιείται με σκοπό να τα πνευματώσει όλα-να τα επαναφέρει όλα στον θεό), αλλά προσωποποιούνται οι πνευματικές του εκφράσεις-εκδηλώσεις-εκπορεύσεις και συγκεκριμένα το Ουράνιο ΑπειρΑιωνιο Πνευματικό Δίπολο Ζεύγος (πνευματική δημιουργία- "στερέωμα") που είναι γνωστό με τα κοσμικά του ονόματα ως ΜΑΡΙΑ_ΙΩΑΝΝΗΣ αλλά και ΜΩΫΣΗΣ_ΗΛΙΑΣ κλπ (το πνεύμα δεν έχει φύλο,παρότι το σύνηθες είναι: σοφία=άρρεν και αγάπη=θήλυ) .

ο χριστός-αγάπη-η οδός της ηθικής τελείωσης
ο παράκλητος-σωφία-η οδός της πνευματικής τελείωσης

σημ: συνεπώς ο ιησούς χριστός εξακολουθεί να είναι η ανώτερη θεϊκή εκδήλωση στην δημιουργία (αφού οι εκδηλώσεις του αγίου πνεύματος (παράκλητος) είναι ουράνιες και όχι ΘΕΪΚΕΣ-ΘΕΟΣ (όπως ήταν πνευματικά ο ιησούς ο οποίος έφερε το πνεύμα του λόγου του θεού). Αυτός είναι ο λόγος των ρήσεων του χριστού : Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. (Ιωάν. 15:26 οταν δε ελθη ο παρακλητος ον εγω πεμψω υμιν παρα του πατρος το πνευμα της αληθειας ο παρα του πατρος εκπορευεται εκεινος μαρτυρησει περι εμου) .

(ΕΙΚΟΝΑ) ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ----------------ΙΗΣΟΥΣ----------------ΜΩΫΣΗΣ
ΙΗΣΟΥΣ=Β' ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΩΫΣΗΣ=Α' ΔΙΑΘΗΚΗ
ΗΛΙΑΣ=Γ' ΔΙΑΘΗΚΗ

σημ: ο Ηλίας εμφανίζεται την εποχή του νόμου να προφητεύει-θαυματουργεί οδηγώντας το έθνος του στην αληθινή πίστη στον Θεό και τον Μωσαϊκό νόμο, ομοίως εμφανίζεται ως Ιωάννης πρόδρομος του χριστού (Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα·σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλ' έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν..... Τότε ενόησαν οι μαθηταί, ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς) και πάλι επανεμφανίζεται τον 20ο αιώνα για την αποκάλυψη και θεμελίωση-εμπέδωση του έργου του παρακλήτου-υδροχοϊκού πνεύματος του θεού (μήπως γνωρίζει η ανθρωπότητα τους αφανείς συντελεστές της προετοιμασίας του Μεσσία χριστού, πριν και μετά την δράση του ; ) .

τώρα την τρίτη εποχή του αγίου πνεύματος -παρακλήτου-υδροχόου η εικόνα της μεταμόρφωσης διαμορφώνεται ως εξής:
2                         1                             3
ΗΛΙΑΣ---------ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ--------ΜΩΫΣΗΣ
(ΙΗΣΟΥΣΧΡΙΣΤΟΣ)
Ιωάννης----Πέτρος----Ιάκωβος
5                 4                  6
(έλληνες)   (ρωμαίοι)   (εβραίοι)
(Ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος Ι.Ν.R.Ι Ἑβραϊστί,Ἑλληνιστί,Ρωμαϊστί)
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΗΛΙΑΣ_ΜΩΫΣΗΣ=ΟΙ 2 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ_ΜΕΓΑΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=(όπως ο ιησούς χριστός=12 μαθητές) Ο ΗΛΙΟΣ-ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ 12 ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ (αποκ: Ι_ΙΑ_ΙΒ κεφ) οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τόσο τους 12 προφήτες όσο και τους 12 μαθητές αλλά και τα 4 ζώα στον θρόνο του θεού (ΑΔΑΜ-άνθρωπος-ανθρωπότητα-ΚΟΣΜΟΣ) .

ΜΩΫΣΗΣ=ΝΟΜΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ=ΑΓΑΠΗ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΣΩΦΙΑ

οι έλληνες είχαν αντίστοιχους προφήτες-νομοθέτες όπως τον Μωϋσή αλλά Ο ΝΟΜΟΣ ως Α' ΔΙΑΘΗΚΗ= ο Μωσαϊκός Νόμος.
οι έλληνες έλαβαν και εξέφρασαν την Β' διαθήκη του χριστού (που αρνήθηκαν οι εβραίοι) και μαζί παρέλαβαν και τον νόμο-παλαιά διαθήκη ο οποίος είναι το θεμέλιο της Β' διαθήκης-καινή διαθήκη (οι εβραίοι μείνανε με το γράμμα του νόμου) η οποία όμως Β' διαθήκη απο την πλευρά της ολοκληρώνει τον νόμο-ως πνευματικό νόμο, δηλαδή το πως πνευματικά δρα και γιατί δρα όπως δρα κλπ.
οι έλληνες έλαβαν ήδη απο τις αρχές του 20ου αιώνα την Γ' διαθήκη η οποία σταδιακά αποκαλύφθηκε πλήρως (και ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ-επισημάνθηκε και απο την σύνοδο του 1962 με την σύνοδο των 7 πλανητών και των 153 φαινομένων) και η οποία ολοκληρώνει το έργο του ιησού χριστού (ο οποίος είναι η ΣΥΝΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ "ΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ" και "ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ" ΚΑΙ ΠΥΡ_ΦΩΣ) και της σοφίας-παρακλήτου του θεού. η τρίτη διαθήκη είναι τριαδική (Γ=α+β+γ=ΤΡΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΣ) και το περιεχόμενο της καλύπτει το σύνολο της παγκόσμιας αλήθειας την οποία έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να αυτο- τελειοποιηθεί πλήρως-τελείως και να επιστρέψει στον θεό (η τρίτη --Γ-άμμα ή Ω-μέγα-- διαθήκη είναι-φέρει απο την αρχή ως το τέλος την Ελληνική Σφραγίδα, του Ελληνα Λόγου, της Ελληνικής Σοφίας-Σωφίας και της οικουμενικής αλήθειας).

ΝΟΜΟΣ=ανθρωποποιεί
ΑΓΑΠΗ-αδελφοποιεί
ΣΩΦΙΑ-πνευματοποιεί
και οι τρείς διαθήκες ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΕΡΑΙΑ και θα ισχύουν εως τέλους των αιώνων, όσο υπάρχουν άνθρωποι και έργο αποκατάστασης του ασώτου πνεύματος . μην αυτοκοροϊδεύεται κανείς ότι υπάρχουν παλιές αλήθειες και νέες αλήθειες και οι νέες καταργούν τις ποιο παλιές. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ Ο ΘΕΟΣ, ΜΙΑ : ΕΝΙΑΙΑ_ΔΥΑΔΙΚΗ_ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΣ ! το όμοιο-ίδιο και οι τρείς διαθήκες του θεού οι οποίες εδόθηκαν απο τον θεό διαμέσου των εκλεκτων του απεσταλμένων οι οποίοι χαριν ημών έγιναν άνθρωποι για να μας καταστήσουν θεούς, όλους όσους πιστέψουμε και θελήσουμε να ομοιωθούμε με την αλήθεια του,η οποία είναι το εξελικτικό_ανελικτικό_πνευματοποιό περιεχόμενο των τριών του διαθηκών.

ΝΟΜΟΣ=Μ-Ο-Ν-Ο-Σ=ΜΟΝΟΣ=η μόνη οδός προς την αγάπη_σωφία
ΑΓΑΠΗ=Η ΠΑΓΑ=Η ΠΗΓΗ= είναι η πηγή των αρετών-δώρων
ΣΩΦΙΑ (πνευματική)= Φ_ΩΣ ΙΑΣΩ=ΙΑΣΗ (δια του) Φ (φως-φωτός)

ΝΟΜΟΣ=σέβομαι τον άνθρωπο-τηρώ τους κανόνες του νόμου
ΑΓΑΠΗ=αγαπώ-συγχωρώ τον αδελφό μου ΣΥΝάνθρωπο
ΣΩΦΙΑ=συνειδητοποιώ-συνεργώ με όλους τους πνευματικούς μου αδελφούς ΣΥΝανθρώπους .

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ-Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΗ:
ΝΟΜΟΣ
Νόμος- άνθρωπος=ενιαίος
Νούς υπαγώμενος πνεύματι=σοφός
 
Ναός θεού=ναήτης-ιερέας
(ισότιμος-σύμμετρος-λογικός)
ΑΓΑΠΗ:  
αγαπών=παρεχόμενος
αδελφός=χαριζόμενος
αλληλέγγυος=αυτοθυσιαζόμενος
(αρμονικός-ειρηνικός-κοινωνικός)
ΣΩΦΙΑ:  
σοφός=ποιμένας-οδηγός ανθρώπων
συνειδητός=φρουρός-φύλακας ποιμνίου
συνεισφέρων=αποκαλύπτων αλήθειαν
(ελεύθερος-πνευματοποιός-ενοποιός)

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

τα Θαύματα του Ιησού Χριστού

 http://www.newsbeast.gr/files/1/2014/04/30/nffeitissiritiislfi/nffeitissiritiislfi14.jpg
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
τα Θαύματα του Ιησού Χριστού είναι-διακρίνονται :
 1. ΦΥΣΙΚΑ:ΙΑΜΑΤΙΚΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ασθενειών σώματος
 2. ΨΥΧΙΚΑ:ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΑ-δια της πίστεως-λόγου
 3. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ:εκδίωξη δαιμονίων απο άνθρωπο κατειλημμένο
 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ:ανάσταση νεκρών στην ύλη
 5. ΜΥΗΤΙΚΑ:αποκάλυψη αλήθειας στην ανθρωπότητα
Π
Ι
Ι
 Υ------ΕΓΩ------Δ
Ι
 Ι 
Ψ
ΦΥΣΙΚΑ: (ανθρώπινο σώμα-ύλη)
θεραπεία λεπρού:
Λουκα: Ε-12 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων· Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι. 13 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ εἰπών· θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ. 14 καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξε Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 15 διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν· 16 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.

ΨΥΧΙΚΑ: (ανθρώπινη ψυχή-αιθέρας)
η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου :
Ματθαιου:Η-5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 6 Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. 7 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.
10 ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, 12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 13 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ: (ανθρώπινη νόηση-διάνοια)
Μάρκου: Α-21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ· καὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκε. 22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 23 Καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξε 24 λέγων· ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ.
25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 27 καὶ ἐθαμβήθησαν πάντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας· τί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ᾿ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ; 28 καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ: (ανθρώπινο πνεύμα)
Ιωάννη: ΙΑ-39 λέγει ὁ ᾿Ιησοῦς· ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τεθνηκότος Μάρθα· Κύριε, ἤδη ὄζει· τεταρταῖος γάρ ἐστι. 40 λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ; 41 ἦραν οὖν τὸν λίθον οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἦρε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπε· πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. 42 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 43 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασε· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. 44 καὶ ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε ὑπάγειν.

ΜΥΗΤΙΚΑ:(ανθρώπινο πνεύμα-εγω-ον)
ιωάννη: Α-1 ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
Ιωάννη: Η-31 ῎Ελεγεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ ᾿Ιουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

Ιωάννη:Δ-23 ἀλλ' ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 24 πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.

(ΑΠΟΚ.Δ-9Καὶ ὅταν δῶσι τὰ (τεσσερα) ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσι τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσι τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες· 11 ἄξιος εἶ, ὁ Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν).

4ΜΟΡΦΟΝ : (άνθρωπος-σφίγγα
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΕΤΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ
ΜΑΡΚΟΣ-ΛΕΩΝ-ΨΥΧΗ
ΛΟΥΚΑΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΔΙΑΝΟΙΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ-ΥΛΗ
(ΙΗΣΟΥΣ=4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ=σφίγξ)
ΙΩ
Ι
Ι
 ΜΤ------ΙΗΣ------ΛΚ
Ι
 Ι 
ΜΡ
ΣΦΙΓΞ :
Σ-ώμα=ύλη
Φ-ωνή=λόγος=ψυχή
Ι-σχύς=πνεύμα (φ-θ-Ι)
Γ-νώση=διάνοια
Ξ-ύλον γνώσεως=ΕΓΩ (=υ-ψ-δ-π)

ΔΕΝΔΡΟΝ=ΞΥΛΟΝ ΓΝΩΣΕΩΣ= αμιγώς πνευματιικώς δισύνθετον πνεύμα (καλού-κακού) =εγώ-ον άνθρωπος (ο ατελής άνθρωπος).
ΔΕΝΔΡΟΝ=ΞΥΛΟΝ ΖΩΗΣ= πνεύμα θεού-εν απλούν πνεύμα καλού=λόγος-ιησούς χριστός (ο τέλειος άνθρωπος)

 1. Τ-αύρος= ΥΛΗ-υλιστής
 2. Α-νθρωπος=διάνοια
 3. Λ-έων=ψυχή
 4. Α-ετός=πνεύμα
 5. Σ-φίγξ=εγώ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΔΑΜ)
Τ-Α-Λ-Α-Σ=τάλας=ταλαίπωρος άνθρωπος (αυτός που εργαζόμενος το έργο του θεού ταλαιπωρείται όλη του την ζωή ή αυτός που ταλαιπωρείται απο το κακό του διότι έχει μπλέξει με το κακό του και το κακό του κόσμου) .

ΠΑΥΛΟΥ :Ρωμ. 7:24 ταλαιπωρος εγω ανθρωπος τις με ρυσεται εκ του σωματος του θανατου τουτου ;
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ :Αποκ. 3:14-19 14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ· 15 οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός. 16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. 17 ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω, – καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, – 18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾿ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλύριον ἵνα ἐγχρίσῃ τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. 19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον.

Τ-Α-ΛΑ-Σ=Α-Τ-Λ-Α-Σ = τετραμορφον-σφίγξ
 1. Α-ετός=πνευμα-πνευματοκρατής
 2. Τ-αύρος=ύλη
 3. Λ-έων=ψυχή
 4. Α-νθρωπος=διάνοια
 5. Σ-φίγξ=εγώ (ΥΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥΣ)
Α-Τ-Λ-Α-Σ=άτλας=ο (τιτάνας που σηκώνει τον ουρανό στην πλάτη του)= αυτός που δεν τλάται, δεν λυγίζει= ο Υπομένων .
ο Κύριος Σαβαώθ-των πνευματικών Δυνάμεων
αποκάλυψη: Δ\-6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοία κρυστάλλῳ· καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν· 7 καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ. 8 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ᾿ ἓν αὐτῶν ἔχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος.

ΙΗΣΟΥΣ-ο άνθρωπος και υιός ανθρώπου-ΑΔΑΜ
Α
Ι
Ι
 Δ------ΙΗΣ------Α
Ι
 Ι 
Μ
ΧΡΙΣΤΟΣ-ο θεός και υιός θεού-ΛΟΓΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ: σημαίνει ΙΗΤΗΣ-θεραπευτής και κυριολεκτικά ΣΩΤΗΡ-σώζων
ΧΡΙΣΤΟΣ: σημαίνει ΧΡΙΣΜΕΝΟΣ (απο το άγιον πνεύμα) και ΜΕΣΣΙΑΣ= ο ερχόμενος σωτήρας για να σώσει τον λαό του ισραήλ .

ΙΗΤΗΣ-ΙΑΣΗ = ο θεράπων ιατρός και η επιστήμη της Ϊασης-ιατρικής (η οποία Ιάται- θεραπεύει- σώζει τους αρρώστους-ασθενείς-δυστυχείς κλπ)
ΙΑΣΙΣ (αυτή είναι η λέξη-ΛΟΓΟΣ της επιστήμης-τέχνης-ιατρικής)
ΙΑΣΙΣ= ΙΣΙΣ + Α
η θεά ίσις : είναι η θεά της αλήθειας και Α=η πρώτη-μόνη-αρχή όλων των υπάρξεων-υπαρκτών πνευμάτων-όντων-δημιουργιών (η θεά-θεός-αλήθεια).
(”εγώ ειμί παν το γεγονός και ον και εσσόμενον (ων-ην-ερχόμενος) και τον εμόν πέπλον ουδείς πω θνητός απεκάλυψεν.”«Εγώ, η Ίσιδα, είμαι όλα όσα έχουν υπάρξει, όσα υπάρχουν και όσα θα υπάρξουν. Και ποτέ κανείς θνητός άνθρωπος δεν μπόρεσε να αφαιρέσει τον πέπλον μου.»

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ = ίσις
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ= όσιρις
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ= όρος=ώρος

ίσις + όσιρις= ουράνιο αιώνιο γεννητορικό ζεύγος
ίσις + όσιρις + ώρος = μήτηρ+πατήρ+τέκνον

ίσις= ΙΣΟΤΗΣ (δικαιοσύνη-αγάπη)
όσιρις=ΟΣΙΟΣ+ΙΕΡΟΣ (σοφία-σωφία)
ώρος= ΦΩΣ-αούρ (ουράνιο φως-ελπίς)

ίσις=σοφία-αλήθεια (πνεύμα της αληθείας)
όσιρις=ρά-ήλιος (πνεύμα του λόγου)
ώρος=απόλλων (ο εκλεκτός-δώρον του φωτός-πνεύματος)

ΙΑΣΙΣ= (σωτηρία-υγεία του ΑΔΑΜ-ανθρώπου)
υλική αποκατάσταση-συμμετρία (ορμή-υγεία)
ψυχικός καθαρμός-αρμονία (γαλήνη-εγκράτεια)
διανοητική ισορροπία-διαύγεια (νουνέχεια-λογική)
πνευματική πληρότητα (αγάπη-σοφία-αλήθεια)
Ι
Ι
Ι
 Σ------Α------Σ
Ι
 Ι 
Ι
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-αδαμ ;
είναι Η (δια πράξεων θετικών του καλού και μετανοητικών του κακού) ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ (ενδογενώς, αμιγώς, του πνεύματος) του ΚΑΚΟΥ και συνεπεία αυτής της μετουσίωσης του σπερματικού ατομικού πνευματικού κακού του κάθε ανθρώπου, επέρχεται Η ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ της ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΟΣ (καλού-κακού) του πνεύματος-εγώ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (απλοποιημένο-μονοσήμαντα πνευματικό το εγώ-είναι-ον ανθρωπος= θετική προσωπικότητα στην γη και μετά θάνατο ο νικητής άνθρωπος καθίσταται ΙΣάγγελος ΧεΡουβείμ-ΣεΡαφείμ) .

ο άνθρωπος πάσχει υλικά-διανοητικά αλλά και ψυχικά-πνευματικά δηλαδή αυτό που δεν έχει είναι Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, η οποία αποκτάται-επέρχεται ΜΟΝΟΝ δια της βιωματικής αυτοπνευμάτωσης, δηλαδή δια της ηθελημένης και ενσυνείδητης ηθικής εν αγάπη και πνευματικής εν σοφία Τελείωσης-τελειοποίησης της υλοδιανοητικής και ψυχοπνευματικής ανθρώπινης οντότητας-ύπαρξης-ζωής-προσωπικότητας-κατάστασης των επενδημάτων και των εκφράσεων τους δηλαδή της συμπεριφοράς στην ανθρώπινη καθημερινότητα, υλικά, διανοητικά, ψυχικά και πνευματικά .

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ;
κανείς !
μόνον Ο ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥ!
ΜΟΝΟΝ ο ίδιος ως άτομο-ατομικότητα και το ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ-ΙΑΣΗΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙΗ ΑΛΗΘΕΙΑ .

ΑΛΗΘΕΙΑ=ΓΝΩΣΙΣ και ΒΙΩΣΙΣ=ΙΑΣΙΣ= ΕΡΓΟΝ-έκφραση στον κόσμο του κάθε ανθρώπου, λόγοις-έργοις-πράξεσιν, μιας ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ώστε οι συνάνθρωποι να οδηγούνται παραδειγματικά στην δική τους αναγνώριση-επιλογή-γνώση-βίωση-έκφραση της αλήθειας που είναι η αγαθοποιός αγάπη=έμπρακτη αλληλεγγύη και άδολη δωρεάν παροχή-αγάπης προς όλους αδιακρίτως τους συνανθρώπους (υπομένω-συγχωρώ-είμαι αλληλέγγυος-συμπάσχω κλπ) και η πνευματική σωφία= έμπρακτη σύνεση-προσοχή-παρατηρητικότητα-φρούρηση απο το κακό και τις επιθέσεις του και δωρεάν διάθεση των δυνάμεων της διάνοιας και του πνεύμματος του προς βοήθεια των πασχόντων συνανθρώπων καθώς και των ζητούντων οδήγηση και γνώση της αλήθειας (μετάδοση της αλήθειας- συναίσθηση και διάκριση του κακού και προειδοποίηση των ανθρώπων- προστασία των αδυνάτων- ελεημοσύνη προς τους πάσχοντες κλπ) .

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΓΙΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ;
σημαίνει έμπρακτα, παραδειγματικά, καθημερινά, στα εύκολα ή τα δύσκολα : ένας καλός άνθρωπος, αυτό που λέμε "να είναι πάνω και πέρα απόλα ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ένας απλός άνθρωπος, ένας αδελφός-φίλος άνθρωπος, ένας παροχικός-βοηθός άνθρωπος, ένας σοφός άνθρωπος ο οποίος είναι και πιστός στην αλήθεια-τον θεό και αληθινός στην υπηρεσία του προς τον θεό-τον άνθρωπο-τον εαυτό του-την φύση με όλα τα έμβια όντα . 

ΝΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ =ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ= ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ : έδωσε την οδό της ΙΑΣΗΣ διαμέσου της ΑΛΗΘΕΙΑΣ ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να έχει-να αποκτήσει-να κάνει μια ζωή πλήρη και τέλεια χωρίς το κακό του και το κακό του συνανθρώπου και του κόσμου, αυτός είναι ο ΛΟΓΟΣ που διακήρυξε (ΟΛΟΓΟΣ) : ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή·και ότι ακόμα : οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ (του ιησού χριστού) και όλα αυτά τα απέδειξε-βεβαίωσε τόσο δια του λόγου του όσο και έμπρακτα παραδειγματικά μέσα απο πράξεις-διδαχές-ιάσεις-θαύματα-αναστάσεις κλπ.

ιω: ΙΔ-6 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ. (ο ΙΣ.ΧΡ είναι Η ΜΟΝΗ ΟΔΟΣ) .
η οδός=η αγάπη-παρέχειν το καλόν (βίωσις)
η αλήθεια=αγαπάτε αλλήλους-τηρείν την εντολή-έργον(τήρησις)
η ζωή=η σωφία-προσέχειν το κακόν (γνώσις).

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: η αλήθεια_αγάπη_σωφία και η γνώσις_βίωσις_τήρησις αυτής . όταν ο άνθρωπος τελειοποιείται με την γνώση-βίωση της αλήθειας, σημαίνει ότι ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ το δένδρο γνώσεως (της αλήθειας του καλού και του κακού) σε δένδρο πνευματικής σωφίας θεού(δια ΥΠΑΓΩΓΗΣ της νοήσεως-διανοίας του στο μέσα του πνεύμα του θεού) και τιουτοτρόπως ΕΝΩΝΕΙ τα δύο δένδρα-γνώσεως και ζωής, σε ένα ενιαίο και μοναδικό δένδρο ΖΩΗΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ . (Γένεση:Β-8 Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν ᾿Εδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε. 9 καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς (το εν ημίν πνεύμα του θεού) ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ (το εν ημίν αμιγώς ενδογενές δισύνθετο καλού και κακού πνεύμα-εγω). 10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ ᾿Εδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς (πνεύμα-ψυχή-ύλη-διάνοια) . 11 ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισῶν (διάνοια)· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Εὐιλάτ, ἐκεῖ οὗ ἐστι τὸ χρυσίον· 12 τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος. 13 καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γεῶν (ύλη-σωμα)· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας. 14 καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις (ψυχή)· οὗτος ὁ προπορευόμενος κατέναντι ᾿Ασσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος Εὐφράτης (πνεύμα)).

το ΜΕΓΑ και μόνο ΕΡΩΤΗΜΑ που τίθεται είναι : ΜΠΟΡΩ ΕΓΩ-και εγώ, ο άνθρωπος του μόχθου, της καθημερινότητος, ο κάθε άνθρωπος αδιακρίτως, να γίνω ένας άνθρωπος ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ-ΟΜΟΙΟΣ όπως ο ιησούς χριστός ;

ιωάννη: ΙΔ-12 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα μου πορεύομαι, 13 καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 14 ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω.15 ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε, 16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.

ΕΚΕΙΝΟΣ που υπήρξε ενσαρκωμένη και ζωντανή η αλήθεια του θεού λέγει : ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ ΜΕΙΖΟΝΑ τούτων ποιήσει. Τι σημαίνει αυτό ; σημαίνει ότι :(αποκαλυψη: Γ-21) ῾Ο νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.(αυτό είναι η θέωση: θεός εν θεώ) .

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.