Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

η Μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού

η εικόνα της Μεταμόρφωσης του Ιησού Χριστού
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει, τον εαυτό τους!).
η Ελλάδα-Ελευθερία στεφανωμένη ευλογεί τα τέκνα της
Ματθ. 17:1-13 Και μεθ' ημέρας εξ παραλαμβάνει Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ' ιδίαν·και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού έγειναν λευκά ως το φως.Και ιδού, εφάνησαν εις αυτούς Μωϋσής και Ηλίας συλλαλούντες μετ' αυτού.Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε προς τον Ιησούν· Κύριε, καλόν είναι να ήμεθα εδώ· εάν θέλης, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς, διά σε μίαν και διά τον Μωϋσήν μίαν και μίαν διά τον Ηλίαν.Ενώ αυτός ελάλει έτι, ιδού, νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού, φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα· Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην· αυτού ακούετε.Και ακούσαντες οι μαθηταί έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα.Και προσελθών ο Ιησούς επίασεν αυτούς και είπεν· Εγέρθητε και μη φοβείσθε.Υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών, δεν είδον ουδένα ειμή τον Ιησούν μόνον.Και ενώ κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς, λέγων· Μη είπητε προς μηδένα το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθή εκ νεκρών.Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες· Διά τι λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθη ο Ηλίας πρώτον;Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς· Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα·σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλ' έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν· ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να πάθη υπ' αυτών.Τότε ενόησαν οι μαθηταί, ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Ιωάννη-Πέτρο-Ιάκωβο και διαμέσου αυτών φανερώθηκε και στούς υπολοιπους συν-μαθητές τους και αργότερα σε όλη την ανθρωπότητα (που έκτοτε γνωρίζει το γεγονός αυτό απο τα ευαγγέλια των μαθητών του χριστού αλλά και απο την εικονογράφηση του γεγονότος, με την ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ), σημαίνει, αποσυμβολίζεται, ως Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ-ΠΡΟΦΗΤΙΚΉ ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΟΥ Β' ΜΕΣΣΙΑ-ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ (μετά τον ιησού χριστό) ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ (ο Β' παράκλητος αφού ο χριστός θεωρείται ο Α' παράκλητος) ο οποίος είναι ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, Η ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ (και τον οποίο εξήγγειλε ο ιησούς χριστός λίγο πριν συλληφθει απο τους ρωμαιο-ιουδαίους και σταυρωθεί: Ιωάν. 14:25 Ταύτα ελάλησα προς εσάς ενώ ευρίσκομαι μεθ' υμών·ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.....Ιωάν. 15:26 Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού κλπ.

ΘΕΟΣ-ΠΑΤΗΡ=
Α) Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-αγάπη (φως)
Β) ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ-σοφία (πυρ)

ο Λόγος του θεού: ενσαρκούμενος ως άνθρωπος (έγινε προσωποποίηση του λόγου του θεού=προσωπικότητα) = ο Ιησούς Χριστός .

το Αγιον πνεύμα: ΔΕΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΘΕΑΥΤΟ (επειδή είναι ο πνευματικός δημιουργός της τριπλής δημιουργίας, πνευματικής,ψυχικής,υλικής, είναι Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝ, είναι το πνεύμα που δημιουργεί πνευματικές δημιουργίες-που αιθεροποιείται-υλοποιείται με σκοπό να τα πνευματώσει όλα-να τα επαναφέρει όλα στον θεό), αλλά προσωποποιούνται οι πνευματικές του εκφράσεις-εκδηλώσεις-εκπορεύσεις και συγκεκριμένα το Ουράνιο ΑπειρΑιωνιο Πνευματικό Δίπολο Ζεύγος (πνευματική δημιουργία- "στερέωμα") που είναι γνωστό με τα κοσμικά του ονόματα ως ΜΑΡΙΑ_ΙΩΑΝΝΗΣ αλλά και ΜΩΫΣΗΣ_ΗΛΙΑΣ κλπ (το πνεύμα δεν έχει φύλο,παρότι το σύνηθες είναι: σοφία=άρρεν και αγάπη=θήλυ) .

ο χριστός-αγάπη-η οδός της ηθικής τελείωσης
ο παράκλητος-σωφία-η οδός της πνευματικής τελείωσης

σημ: συνεπώς ο ιησούς χριστός εξακολουθεί να είναι η ανώτερη θεϊκή εκδήλωση στην δημιουργία (αφού οι εκδηλώσεις του αγίου πνεύματος (παράκλητος) είναι ουράνιες και όχι ΘΕΪΚΕΣ-ΘΕΟΣ (όπως ήταν πνευματικά ο ιησούς ο οποίος έφερε το πνεύμα του λόγου του θεού). Αυτός είναι ο λόγος των ρήσεων του χριστού : Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. (Ιωάν. 15:26 οταν δε ελθη ο παρακλητος ον εγω πεμψω υμιν παρα του πατρος το πνευμα της αληθειας ο παρα του πατρος εκπορευεται εκεινος μαρτυρησει περι εμου) .

(ΕΙΚΟΝΑ) ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ----------------ΙΗΣΟΥΣ----------------ΜΩΫΣΗΣ
ΙΗΣΟΥΣ=Β' ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΩΫΣΗΣ=Α' ΔΙΑΘΗΚΗ
ΗΛΙΑΣ=Γ' ΔΙΑΘΗΚΗ

σημ: ο Ηλίας εμφανίζεται την εποχή του νόμου να προφητεύει-θαυματουργεί οδηγώντας το έθνος του στην αληθινή πίστη στον Θεό και τον Μωσαϊκό νόμο, ομοίως εμφανίζεται ως Ιωάννης πρόδρομος του χριστού (Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα·σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλ' έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν..... Τότε ενόησαν οι μαθηταί, ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς) και πάλι επανεμφανίζεται τον 20ο αιώνα για την αποκάλυψη και θεμελίωση-εμπέδωση του έργου του παρακλήτου-υδροχοϊκού πνεύματος του θεού (μήπως γνωρίζει η ανθρωπότητα τους αφανείς συντελεστές της προετοιμασίας του Μεσσία χριστού, πριν και μετά την δράση του ; ) .

τώρα την τρίτη εποχή του αγίου πνεύματος -παρακλήτου-υδροχόου η εικόνα της μεταμόρφωσης διαμορφώνεται ως εξής:
2                         1                             3
ΗΛΙΑΣ---------ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ--------ΜΩΫΣΗΣ
(ΙΗΣΟΥΣΧΡΙΣΤΟΣ)
Ιωάννης----Πέτρος----Ιάκωβος
5                 4                  6
(έλληνες)   (ρωμαίοι)   (εβραίοι)
(Ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος Ι.Ν.R.Ι Ἑβραϊστί,Ἑλληνιστί,Ρωμαϊστί)
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΗΛΙΑΣ_ΜΩΫΣΗΣ=ΟΙ 2 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ_ΜΕΓΑΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=(όπως ο ιησούς χριστός=12 μαθητές) Ο ΗΛΙΟΣ-ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ 12 ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ (αποκ: Ι_ΙΑ_ΙΒ κεφ) οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τόσο τους 12 προφήτες όσο και τους 12 μαθητές αλλά και τα 4 ζώα στον θρόνο του θεού (ΑΔΑΜ-άνθρωπος-ανθρωπότητα-ΚΟΣΜΟΣ) .

ΜΩΫΣΗΣ=ΝΟΜΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ=ΑΓΑΠΗ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΣΩΦΙΑ

οι έλληνες είχαν αντίστοιχους προφήτες-νομοθέτες όπως τον Μωϋσή αλλά Ο ΝΟΜΟΣ ως Α' ΔΙΑΘΗΚΗ= ο Μωσαϊκός Νόμος.
οι έλληνες έλαβαν και εξέφρασαν την Β' διαθήκη του χριστού (που αρνήθηκαν οι εβραίοι) και μαζί παρέλαβαν και τον νόμο-παλαιά διαθήκη ο οποίος είναι το θεμέλιο της Β' διαθήκης-καινή διαθήκη (οι εβραίοι μείνανε με το γράμμα του νόμου) η οποία όμως Β' διαθήκη απο την πλευρά της ολοκληρώνει τον νόμο-ως πνευματικό νόμο, δηλαδή το πως πνευματικά δρα και γιατί δρα όπως δρα κλπ.
οι έλληνες έλαβαν ήδη απο τις αρχές του 20ου αιώνα την Γ' διαθήκη η οποία σταδιακά αποκαλύφθηκε πλήρως (και ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ-επισημάνθηκε και απο την σύνοδο του 1962 με την σύνοδο των 7 πλανητών και των 153 φαινομένων) και η οποία ολοκληρώνει το έργο του ιησού χριστού (ο οποίος είναι η ΣΥΝΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ "ΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ" και "ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ" ΚΑΙ ΠΥΡ_ΦΩΣ) και της σοφίας-παρακλήτου του θεού. η τρίτη διαθήκη είναι τριαδική (Γ=α+β+γ=ΤΡΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΣ) και το περιεχόμενο της καλύπτει το σύνολο της παγκόσμιας αλήθειας την οποία έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να αυτο- τελειοποιηθεί πλήρως-τελείως και να επιστρέψει στον θεό (η τρίτη --Γ-άμμα ή Ω-μέγα-- διαθήκη είναι-φέρει απο την αρχή ως το τέλος την Ελληνική Σφραγίδα, του Ελληνα Λόγου, της Ελληνικής Σοφίας-Σωφίας και της οικουμενικής αλήθειας).

ΝΟΜΟΣ=ανθρωποποιεί
ΑΓΑΠΗ-αδελφοποιεί
ΣΩΦΙΑ-πνευματοποιεί
και οι τρείς διαθήκες ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΕΡΑΙΑ και θα ισχύουν εως τέλους των αιώνων, όσο υπάρχουν άνθρωποι και έργο αποκατάστασης του ασώτου πνεύματος . μην αυτοκοροϊδεύεται κανείς ότι υπάρχουν παλιές αλήθειες και νέες αλήθειες και οι νέες καταργούν τις ποιο παλιές. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ Ο ΘΕΟΣ, ΜΙΑ : ΕΝΙΑΙΑ_ΔΥΑΔΙΚΗ_ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΣ ! το όμοιο-ίδιο και οι τρείς διαθήκες του θεού οι οποίες εδόθηκαν απο τον θεό διαμέσου των εκλεκτων του απεσταλμένων οι οποίοι χαριν ημών έγιναν άνθρωποι για να μας καταστήσουν θεούς, όλους όσους πιστέψουμε και θελήσουμε να ομοιωθούμε με την αλήθεια του,η οποία είναι το εξελικτικό_ανελικτικό_πνευματοποιό περιεχόμενο των τριών του διαθηκών.

ΝΟΜΟΣ=Μ-Ο-Ν-Ο-Σ=ΜΟΝΟΣ=η μόνη οδός προς την αγάπη_σωφία
ΑΓΑΠΗ=Η ΠΑΓΑ=Η ΠΗΓΗ= είναι η πηγή των αρετών-δώρων
ΣΩΦΙΑ (πνευματική)= Φ_ΩΣ ΙΑΣΩ=ΙΑΣΗ (δια του) Φ (φως-φωτός)

ΝΟΜΟΣ=σέβομαι τον άνθρωπο-τηρώ τους κανόνες του νόμου
ΑΓΑΠΗ=αγαπώ-συγχωρώ τον αδελφό μου ΣΥΝάνθρωπο
ΣΩΦΙΑ=συνειδητοποιώ-συνεργώ με όλους τους πνευματικούς μου αδελφούς ΣΥΝανθρώπους .

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ-Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΗ:
ΝΟΜΟΣ
Νόμος- άνθρωπος=ενιαίος
Νούς υπαγώμενος πνεύματι=σοφός
 
Ναός θεού=ναήτης-ιερέας
(ισότιμος-σύμμετρος-λογικός)
ΑΓΑΠΗ:  
αγαπών=παρεχόμενος
αδελφός=χαριζόμενος
αλληλέγγυος=αυτοθυσιαζόμενος
(αρμονικός-ειρηνικός-κοινωνικός)
ΣΩΦΙΑ:  
σοφός=ποιμένας-οδηγός ανθρώπων
συνειδητός=φρουρός-φύλακας ποιμνίου
συνεισφέρων=αποκαλύπτων αλήθειαν
(ελεύθερος-πνευματοποιός-ενοποιός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.