Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

οι καλεσμένοι μας

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
Ολοι οι άνθρωποι-όλοι μας κατα καιρούς έχουμε καλεσμένους . ποιοί είναι αυτοί οι καλεσμένοι μας ;
είναι συγγενείς και φίλοι, συνέταιροι ή υπάλληλοι μας κλπ. δηλαδή άνθρωποι της οικογένειας μας, δικοί μας, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι απο τους οποίους έχουμε συμφέρον δηλαδή θα βγάλουμε χρήματα, θα αυτοπροβληθούμε, θα δοξασθούμε, θα ε-πηδηχθούμε ! τώρα το να συμπεριλάβουμε μεγάλους επιχειρηματίες και μεγάλες κυρίες της ελεημοσύνης και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για τους καλεσμένους του, θεωρώ ότι δεν τους αξίζει μια τέτοια υποτιμητική  αντιμετώπιση όπως η παρούσα !!

ας δούμε τώρα ποιούς κάλεσε και καλεί και έχει καλεσμένους εξακολουθητικά ο θεός δια στόματος του θεανθρώπου ιησού χριστού . οι καλεσμένοι-κλητοί αυτοί είναι :

Μάρκ. 2:15-16-17 Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν εν τη οικία αυτού, συνεκάθηντο και πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού· διότι ήσαν πολλοί, και ηκολούθησαν αυτόν.Οι δε γραμματείς και Φαρισαίοι, ιδόντες αυτόν τρώγοντα μετά των τελωνών και αμαρτωλών, έλεγον προς τους μαθητάς αυτού· Διά τι μετά των τελωνών και αμαρτωλών τρώγει και πίνει; Και ακούσας ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς· Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι υγιαίνοντες, αλλ' οι πάσχοντες· δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.

αλλά είπε ακόμα :


Ματθ. 11:28-29-30 Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών·διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν.

αλλα και σημειωσε επίσης :


Ματθ. 21:28-32 Αλλά τι σας φαίνεται; Άνθρωπος τις είχε δύο υιούς, και ελθών προς τον πρώτον είπε· Τέκνον, ύπαγε σήμερον εργάζου εν τω αμπελώνι μου.Ο δε αποκριθείς είπε· Δεν θέλω· ύστερον όμως μετανοήσας υπήγε.Και ελθών προς τον δεύτερον είπεν ωσαύτως. Και εκείνος αποκριθείς είπεν· Εγώ υπάγω, κύριε· και δεν υπήγε.Τις εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός; Λέγουσι προς αυτόν· Ο πρώτος. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς σας λέγω ότι οι τελώναι και αι πόρναι προάγουσιν-υπάγουσι πρότερον υμών εις την βασιλείαν του Θεού.Διότι ήλθε προς υμάς ο Ιωάννης εν οδώ δικαιοσύνης, και δεν επιστεύσατε εις αυτόν· οι τελώναι όμως και αι πόρναι επίστευσαν εις αυτόν· σεις δε ιδόντες δεν μετεμελήθητε ύστερον, ώστε να πιστεύσητε εις αυτόν.

τέλος έδωσε και το μέτρο της κλήσης-καλέσματος-ποιούς οφείλουμε να καλούμε σε δείπνο- ομοτράπεζους και ποιούς πρέπει να βοηθούμε :

Λουκ. 14:11-14 Διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθή και ο ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθή.Έλεγε δε και προς εκείνον, όστις προσεκάλεσεν αυτόν. Όταν κάμνης γεύμα ή δείπνον, μη προσκάλει τους φίλους σου μηδέ τους αδελφούς σου μηδέ τους συγγενείς σου μηδέ γείτονας πλουσίους, μήποτε και αυτοί σε αντικαλέσωσι, και γείνη εις σε ανταπόδοσις. Αλλ' όταν κάμνης υποδοχήν, προσκάλει πτωχούς, ανάπηρους-βεβλαμμένους, χωλούς, τυφλούς,και θέλεις είσθαι μακάριος, διότι δεν έχουσι να σοι ανταποδώσωσιν· επειδή η ανταπόδοσις θέλει γείνει εις σε εν τη αναστάσει των δικαίων.

και :


Ματθ. 5:43-48 Ηκούσατε ότι ερρέθη, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίσει τον εχθρόν σου.Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι,διά να γείνητε υιοί του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς, διότι αυτός ανατέλλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.Διότι εάν αγαπήσητε τους αγαπώντάς σας, ποίον μισθόν έχετε; και οι τελώναι δεν κάμνουσι το αυτό; και εάν ασπασθήτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερον κάμνετε; και οι τελώναι δεν κάμνουσιν ούτως; εστέ λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος.

αυτό δεν σημαίνει ότι τους "ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ" φίλους και συγγενείς και αδελφούς θα τους "ρίξουμε" ή θα μειώσουμε την αγάπη-αλληλεγγύη-συμπάθεια-βοήθεια-φιλία-αδελφωσύνη μας, αλλά ως άνθρωποι του καλού θα τους μεταχειρισθούμε όμοια ισότιμα δίκαια αδελφικά παροχικά (όπως ο χριστός έκανε με τους μαθητές του στον μυστικό δείπνο, μη αποκλείοντας και τον μέλλοντα να τον προδώσει-προδότη ιούδα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.