Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

η ευχή του θεού προς τον άνθρωπο

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
η δημιουργία του ανθρώπου απο τον θεό:
(άνωθεν κατερχόμενο το πνεύμα-ων)
  1. Α=αλήθεια-πατήρ
  2. Β=βούληση-αγάπη (- σοφία)
  3. Γ=γένεση-πνεύμα (- ον)
  4. Δ=διάκριση-διαχωρισμός-δημιουργία δισύνθετου κόσμου (ύλη-στοιχεία)
  5. Ε=ένοποίηση στοιχείων υλης και σύσταση του Εγώ-πλασματικού αυθύπαρκτου όντος άνθρωπος (δημιουργία του ανθρώπινου όντος- το εγώ, ενδογενώς πνευματικώς δισύνθετον ον-πνεύμα-εγώ (μηδέν-0) .
η ε-αυτο-δημιουργία του ανθρώπου :
(κάτωθεν ανερχόμενο το ανθρώπινο πνεύμα-εγώ)
  1. 6.  Ζ=ζωή-ζην (υλικός βίος-ζωή) (πνεύμα)
  2. 7.  Η=ηθική-ηθικοποίησις της ζωής-υπάρξεως (νόμος)
  3. 8.  Θ=θυσία-(ε-αυτόθυσία) του κακού εαυτού-εγώ (ψυχή-εναρμόνιση)
  4. 9.  Ι=ισχύς-(κατ-ίσχυσις) επι του κακού(εγώ)-κόσμου(ύλη).
(5.  10-Κ)(κυριότης επι του κόσμου-κακού, κατάληψη της προηγούμενης θέσεως του κακού-μου (εγώ) και αντικατάσταση της (αντι-θέσεως) απο εμέ ο οποίος πλέον δεν είμαι του κακού-μου αλλά του καλού-μου (θέσις- αλήθεια) δηλαδή δια μετουσιώσεως του κακού μου σε καλόν πνεύμα (δια πράξεων- ενεργειών-έργων αληθείας- καλού- σοφίας) και απλοποιήσεως της δισυνθετότητος μου- των εκφράσεων μου (καλού- κακού) αυτο-καθίσταμαι μονοσήμαντος καλού- θέσις σταθερή του καλού και όχι δισύνθετη ασταθής- εκκρεμής αντί-θέση καλού- κακού. (καλού διότι φέρω μέσα μου ΑΜΙΓΩΣ το πνεύμα του θεού αλλά και το πνεύμα του κακού- "αυτά" με συνθέτουν πνευματικά- ως εγώ, άμεικτα- ενδογενώς-πνευματικώς. Το εγώ= υλικο-ψυχικό-διανοητικό-πνευματικό και συνεπώς η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ συνεπιφέρει και την πνευματική απλοποίηση όλων των εκφράσεων-εκδηλώσεων-συμπεριφορών-πράξεων μου, υλικών-διανοητικών-ψυχικών και πνευματικών) .

ΑΒΓΔΕ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-του πνεύματος του θεού
ΑΒ=αββάς=ο πατήρ
ΔΕΑ= ντέα= η θεά-θεία (αλήθεια=Α)
ΕΒΑ= έυα (έβα-ήβη-άβα κλπ)= η μήτηρ (των όντων) ζωή
ΓΕΑ= γαία= η γή
σύνοψη (άνωθεν κατερχόμενο το πνεύμα λέγει : ο πατήρ- η ουράνια θεά- η μήτηρ εύα δημιουργεί ζωή στην γη (Α-Δ-Α-Μ)

ΖΗΘΙ- ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-του πνεύματος του ανθρώπου
ΑΝΘΡΩΠΕ :
Ζ=ζήσε-την ζωή σου
Η=ηθικο-ποιήσου (ηρωϊκά)
Θ=θυσιάσου-θυσίασε το κακό σου
Ι=ίσχυσε-κατ-ίσχυσε στο εσω και έξω περιβάλλον σου(κακό-κόσμος).
(Κ=κύριος του κόσμου πλέον- είσαι-γίνεσαι υιός θεού-ακτίς του θεού στον κόσμο).
ΖΗΘΙ= ζήθι-σημαίνει να ζήσης: η εντολή του γεννήτορα-πνεύματος του θεού "άνθρωπε ΖΗΘΙ " άνθρωπε ζήσε, άνθρωπε οφείλεις να ζήσης με ΗΘΙΚΗ=(Ζ=ζήτα=ζωή-ζήσε) ΗταΘήταΙώταΚάππαΗτα (Η-Η ξεκινάει με το Η=ηθική και ολοκληρούται με την Ηθική η οποία δημιουργεί τους Ηρωες- Ηρακλειδείς- Ηθο-ποιούς ανθρώπους του κόσμου. αυτή είναι και η ευχή του θεού για τον κάθε άνθρωπο και για όλους μαζί : "άνθρωπε είθε να γίνης και να ζήσης με την ηθική" . η Η_Θ_Ι _Κ_Η είναι η οδός της ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ της συνεχούς ηθικής τελειοποιήσεως- ηθοποιήσεως εν αγάπη και λόγω θεού, είναι η οδός της ΙΣΟΤΗΤΟΣ της εξ-ίσωσης των εκφράσεων του όντος-εγώ-πνεύματος με τις εκφράσεις του πνεύματος της ΑΓΑΠΗΣ η οποία οποία λέγει πάντοτε στα τέκνα της " εγώ σας ΗΓΑΠΗΣΑ εξ' αρχής και εσείς θα νιώσετε- βιώσετε την ΑΓΑΠΗ μου μέσα απο την ΗΘΙΚΗ) .(αγάπη= 28 + ηθική= 41= 69 αυτή είναι η αμφίδρομη σχέση της αγάπης με την ηθική και συνεπώς του ηθικού ανθρώπου με την αγάπη του θεού : 6 : η τελειότης του ανθρώπινου πνεύματος και 9 : η μύηση στην αλήθεια του θεού), η ηθική είναι τέλος, η οδός της ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ δηλαδή της σταθερής προόδου-εξέλιξης και ποιοτικής ανέλιξης του μαθητή ο οποίος επιμένει να διαμένει στην ηθική και την οδό της ηθικής εν αγάπη τελειοποιήσεως του. έτσι σταδιακά και σταθερά εγ-καθίσταται ακόλουθος της αγάπης του λόγου και πιστός λάτρης του θεού ο οποίος είναι η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΑΡΕΤΩΝ (α-γ-ά-π-η= η παγά δηλαδή η πηγή- εκ της οποίας εκρέει το αγαθόν= ζων ύδωρ) .
ΑΒΓΔΕ= είναι οι αριθμοί του ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,  σύνοψη των οποίων είναι ο Ε=5 .
ΖΗΘΙ= είναι οι αριθμοί του ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ- ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, σύνοψη των οποίων είναι ο Ι=9 . (εκπορευομένων όλων των αριθμών απο τον Α= 1) .
Ε + Ι = εί = εκ του ρήματος ΕΙΜΙ αλλά και ε=εί= ΑΕΙ (το Ει το εν δελφοίς).

Α--ζ--η
β--Ε-
γ---δ--Ι
1-----------9 (εννεαδικο πνεύμα-αρετές-9δική μονάς).
και το έργο του ανθρώπου ολοκληρώνεται στον- με τον 10 = Κ .
10= ο άνθρωπος επιστρέφει ΜΟΝΑΣ (1= Α) με το κακό του (που ήταν το πρώην πνεύμα του κακού) μηδενισμένο (0) οπότε και καταλήγει στην θέωση (θεός= ενότης- μονάς) έχοντας επιτελέσει το έργο της μετουσίωσης του κακού στον κόσμο και την επιστροφή του στον θεό (άνθρωπος και πρώην κακο που μετουσιώθηκε σε καλόν είναι πλέον εν και καταλήγουν στον θεό- μονάδα- Α) .
Α=1= ΜΟΝΑΣ-πατήρ
Β=2=ΔΥΑΣ-αγάπη-σοφία
Γ=3=ΤΡΙΑΣ-τριαδικόν ον-πνεύμα
Δ=4=ύλη-κόσμος-υλική δημιουργία
Ε=5=εγώ-ανθρώπινον ον-πνεύμα (περιβολή του πνεύματος με ψυχή και υλομορφοποίηση).
(12345= υφιστάμενη εξωτερική πνευματική συνθήκη του ανθρώπου στην υλική δημιουργία).
ΟΟΟ
Ζ=6= πνευματική τελειότητα
Η=7=νόμος ανταπόδοσης-επι τω καλώ
Θ=8=ψυχική εναρμόνιση με την αγάπη-θυσία
Ι=9=δημιουργία στην γη του 9δικού πνεύματος (μύηση).
Κ=10=η επάνοδος και αποκατάσταση-θέωση του πνεύματος άνθρωπος= μηδενός (0) στην μονάδα-θεός (1) .
(6789 & 10 εσωτερική πνευματική συνθήκη του ανθρώπου στην υλική δημιουργία) .
ο σταυρός της θυσίας-αυτοθυσίας-αυτοταπείνωσης
α
Ι
β
Ι
ζ        η       ( γ )        θ        ι
Ι
δ
Ι
ε
ΚΑΘΕΤΩΣ-το δημιουργόν πνεύμα λέγει :
α-νάτεινε πίστει πνεύματος αλήθειαν
β-ίωνε ψυχή αγάπην
γ-νώριζε διανοία σοφίαν
δ-ιάκρινε ύλη δισυνθετότητα καλού- κακού
ε-ργάζου εγώ ελευθερίαν, ενότητα εν αληθεία
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ-το αυτοδημιουργούμενον ον-εγώ-πνεύμα βεβαιώνει :
ζ-ήσω πνεύματος ζωήν αληθεία
η-θικοποιήσω ψυχή αγάπην
θ-υσιάσω ύλη-διάνοια (υπαγώμενος) σοφίαν
ι-σχύσω κόσμον κακού δια του καλού.
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ανατείνω-πιστεύω-----ζω πνευματικά την αλήθεια, βιώνω-αγαπώ-----ηθικοποιώ την ψυχή μου, γνωρίζω διανοητικά την σοφία-----υπάγωμαι στην σοφία, διακρίνω το καλόν απο το κακόν-----κατ-ισχύω του κακού δια του καλού, εργάζομαι για την απελευθέρωση απο το εγώ-εγωϊσμό μου-----ενώνομαι με την αλήθεια οικουμενικά, υπηρετώ την εν παντί ενότητα θεού-ανθρώπου-κόσμου .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.