Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ο Ποιμήν ο Καλός

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
http://www.christopherklitou.com/candle_new_3quart.gif 
Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ-(ιωάννου 10:1-16)
Ι´\ΑΜΗΝ ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής·
σχόλιο : (διευκρινιστικό- ερμηνευτικό) .
αυτός ο οποίος κατευθύνεται-ανεβαίνει προς την ποίμνη απο άλλο μη κανονικό-φανερό δρόμο, δρόμο μυστικό, παράνομο, αυτός είναι ο δήθεν βοσκός-ποιμένας, είναι ο κλέφτης και ληστής των προβάτων, είναι ο λύκος με προβιά προβάτου . (ο κακός κυβερνήτης μιας χώρας-ενός λαού-μιάς κονωνίας και κατεπέκταση όλοι όσοι διοικούν-κακοδιοικούν ανθρώπους) .
2 ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων.
σχόλιο :
αυτός που εισέρχεται φανερά, κανονικά απο την είσοδο-θύρα-πόρτα στην αυλή των προβάτων, αυτός είναι ο αληθινός βοσκός-ποιμήν των προβάτων. (ο καλός κυβερνήτης μιας χώρας-ενός λαού-μιάς κονωνίας και κατεπέκταση όλοι όσοι διοικούν χρηστά ανθρώπους)
3 τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ' ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά.
σχόλιο :
σε αυτόν τον καλό ποιμένα- βοσκό- κυβερνήτη ο θυρωρός- φύλακας της χώρας (οι νόμοι του κράτους και της πολιτείας) ανοίγουν την θύρα-πόρτα της ποίμνης- χώρας και εισέρχεται αυτός για να υπηρετήσει το ποίμνιο-λαό-κοινωνία καί τότε τα πρόβατα-ενσυνείδητοι πολίτες της χώρας-ποίμνης ακούνε την φωνή- οδηγίες- εντολές του ποιμένα κυβερνήτη τους ο οποίος καλός ποιμένας-κυβερνήτης γνωρίζει προσωπικά- ατομικά όλα τα πρόβατα-υπηκόους του τους οποίους καλεί- αποκαλεί με το όνομα τους- με την αρετή που το κάθε πρόβατο- πολίτης κατέχει ως χάρη- πνεύμα- προσωπικότητα και τα οδηγεί όλα μαζί εκτός ποίμνης προς βοσκήν-εργασία και τροφή, ως ποιμένας-οδηγός-κυβερνήτης-άρχοντας της ποίμνης- χώρας- λαού του .
4 καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ· 5 ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.
σχόλιο :
αυτός ο ποιμένας-αρχηγός-οδηγός-κυβερνήτης εφόσον βγάλει έξω απο την ποίμνη- σπίτι- χώρα τα πρόβατα- λαό του, τίθεται μπροστά απο το ποίμνιο λαό του, επικεφαλής, πρώτος- μπροστάρης- οδηγός- ηγέτης -προστάτης- φρουρός και πορεύεται έμπροσθεν του ποιμνίου- λαού του (όπως έκανε ο αλέξανδρος με τον στρατό του) και τότε τα πρόβατα τον γνωρίζουν- αναγνωρίζουν την εξουσία- δύναμη του να τους οδηγεί ως ηγέτης- διδάσκαλος- άρχοντας και τον ακολουθούν πειθήνεια, ανεπιφύλακτα, με πίστη και εμπιστοσύνη ακριβώς γιατί γνωρίζουν την φωνή- λόγο- πνεύματική του προσωπικότητα ως διδασκάλου- σωτήρα τους . είναι δε τόσο αγνά και πνευματικά πρόβατα- λαός που μπορούν (όταν τύχει περίπτωση) να διακρίνουν πνευματικά τον ξένο- ψεύτικο- κάπηλο- πλάνο- τον δήθεν ηγέτη-σωτήρα και να απομακρυνθούν άμεσα απο αυτόν και να μην τον ακολουθήσουν διότι δεν (θα) αναγνωρίζουν στον λόγο-ομιλία του την αλήθεια- αγάπη- σωφία ενός διδασκάλου- ποιμένα . (μπορεί να φανταστεί κανείς την ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ-και των ποιμένων οδηγών του ;  μπορεί κανείς να διανοηθεί τι θα γινόταν αν υπήρχε αληθινός ποιμένας ή αληθινά πρόβατα ή και τα δύο μαζί ;) .
6 Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 7 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. 8 πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί· ἀλλ' οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι' ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει.
σχόλιο :
αυτη την παροιμία- παρομοίωση-συμβολική ιστορία αποκάλυψε ο ιησούς σε όλους όσους ήρθαν να τον ακούσουν να μιλά-διδάσκει την αλήθεια , αλλά οι περισσότεροι απο αυτούς τίποτα δεν κατάλαβαν απο αυτά που τους έλεγε- δηλαδή την παραβολική ιστορία του αληθινού και του ψεύτικου ποιμένα-σωτήρα της ζωής και ψυχής των προβάτων- ανθρώπων . συνέχισε λοιπόν ο ιησούς να τους ομιλεί-διδάσκει-διευκρινιζει- επεκτείνει- συμπληρώνει τα όσα προηγουμένως είπε, λέγοντας : ΑΛΗΘΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΘΥΡΑ-πόρτα ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, όλοι όσοι ήρθαν πριν απο εμένα-ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, δήθεν ως ποιμένες και σωτήρες είναι κλέφτες και ληστές-άρπαγες της αλήθειας-αγάπης-σοφίας του θεού (δεν εξαιρεί ακόμα και τους προφήτες και τους κριτές ή τους βασιλείς και ηγέτες του λαού των εβραίων και κατεπέκταση και όλοι όσοι ήλθαν στα υπόλοιπα έθνη-λαούς ως ποιμένες-διδάσκαλοι : όλοι έλαβαν ή άρπαξαν ή εκ της αλήθειας-αποκάλυψη θεού ή εκ της αναλήθειας=κοσμική γνώση (αλήθεια= θεία λήα =λεία = η αλήθεια είναι η θεία λήα-λεία την οποία κανείς μπορεί να αρπάξει ως λεία-λήα . η ληστεία= αρπάζω λήα-λεία εκ της αλήθειας προς ατομική διατροφή ή αρπάζω λεία με σκοπό την πώληση και την εκμετάλλευση και το ατομικό κέρδος- αυτοί κυρίως είναι όσοι υπήρξαν πραγματικοί κλέφτες- ληστές δηλαδή πλάνοι και αναληθείς διδάσκαλοι της δήθεν δικής τους αλήθειας ή της αλήθειας την οποία αυτοί και μόνο κατέχουν ως ιδιοκτήτες-κληρονόμοι-νόμιμοι κύριοι και συνεχιστές της αλήθειας δηλαδή οι κάπηλοι και παραποιητές με σκοπό την κλοπή και ληστεία των υπαρχόντων όλων όσων παραπλανούν -ότι κάνουν αιώνες τώρα όλα τα ιερατεία-παπαδαριό σε όλους τους λαούς και σε όλες τις θρησκείες ) . διότι ακριβώς ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΟΔΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ των προβάτων-ανθρώπων . ευτυχώς όμως (ανα τους αιώνες) τα αληθινά πρόβατα- οι βιωματικά αγιάζοντες αυτοπνευματούμενοι άνθρωποι, δεν άκουσαν τους ληστές- κλέφτες της αλήθειας (επιμέρους γνώσεις αλήθειας και κατα συνθήκην κανονιολόγια και διδασκαλίες- εντάλματα ανθρώπων- ή και πλάνες αλήθειες- αναλήθειες τις οποίες μέχρι τώρα διδάσκουν οι ληστές και κλέπτες "δάσκαλοι του πνεύματος" "στο ποίμνιο τους") .
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΘΥΡΑ- συνεχίζει ο ιησούς εάν κάποιος δι'εμού- δηλαδή διαμέσω εμού της αγάπης του λόγου- του θεού εισέλθει εις την ποίμνη, αυτό το πρόβατο- αυτός ο άνθρωπος- ο ιδικός μου άνθρωπος- ο ακόλουθος της αγάπης μου, θα σωθεί διότι μέσα στην ποίμνη θα βρη την τροφή- σίτο- άρτο και ότι έχει ανάγκη για να ζήσει υλικά-ψυχικά-διανοητικά-πνευματικά και θα μπορεί δικαιωματικά να εισέρχεται και να εξέρχεται στην ποίμνη η οποία πλέον θα αποτελεί την νομή- την νόμιμη κατοικία-τον οίκο-σπίτι- οικογένεια του .
10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 11 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων·
σχόλιο :
ο ψευτοβοσκός- ο κλέφτης και ψεύτης ποιμένας- διδάσκαλος των προβάτων- ανθρώπων δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει να θυσιάσει και να απωλέσει-θανατώσει την ζωή-ψυχή των προβάτων- των ενταγμένων σε μία ποίμνη- κοινωνία . ΕΓΩ ΗΛΘΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΌΣΟΥΣ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ . ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑΥΤΟ ΘΕΤΩ ΠΡΩΤΟΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ-αυτό είναι η απόδειξη και μαρτυρία για κάθε αληθινό ποιμένα-διδάσκαλο-σωτήρα των ανθρώπων : το να είναι και να γίνεται αυτός θυσία- αυτοθυσία- αυτοταπείνωση χάριν των ανθρώπων-προβάτων- ακόλουθων της αγάπης του  .
12 ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. 13 ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.
σχόλιο :
αυτός που είναι μισθωτός- μισθωμένος για να κάνει την δουλειά του ποιμένα- διδασκάλου (καθηγητές-δάσκαλοι-ιεροκήρυκες-θεολόγοι και λοποί ψευτοδιδάσκαλοι-ακαδημαϊκοί-συγραφείς-πανεπιστημιακοί) ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι βοσκός-ποιμένας αλλά κατα συνθήκην μισθωμένος "ποιμένας", αυτός λοιπόν ο ψευτοποιμένας (πληρωμένος και άρα έχει ιδιοτελές συμφέρον απο την μισθωτή εργασία) του οποίου τα πρόβατα της ποίμνης δεν είναι ιδικά του (πνευματικά ή υλικά τέκνα) με το που θα δη τον λύκο (άρπαγα προβάτων- υπαρχόντων ανθρώπων ή ψυχών ανθρώπων) να έρχεται προς την ποίμνη,  αμέσως αφίνει τα πρόβατα- κοινωνία των ανθρώπων έρμαιο των ορέξεων του λύκου και τρέπεται εις φυγήν ο προδότης- ριψάσπιδας (καλή ώρα οι "κύριοι" παπανδρέου και καραμανλής) και ο λύκος (αγέλη λύκων) βέβαια αρπάζει τα πρόβατα-ανθρώπους και όσα γλυτώσουν απο τα νύχια δόντια του σκορπίζονται δεξιά και αριστερά για να γλυτώσουν την ζωή-ψυχή τους . αυτός πάντοτε ο μισθωτός- μισθωμένο και πουλημένο τομάρι (αρνί με προβιά λύκου, λύκος μεταμφιεσμένος σε βοσκό) πάντοτε τρέχει και φεύγει μπροστά στον κίνδυνο της ζωής του μη σκεπτόμενος το καθήκον και την υποχρέωση του ότι πληρώνεται για να φυλάει τα πρόβατα και όχι το συμφέρον και την πάρτη- κώλο του . φεύγει διότι είναι μισθωτός- μισθωμένος και αναγκασμένος να κάνει μια δουλειά που δεν αγαπά αλλά και ούτε αγαπά αυτούς τους οποίους πληρώνεται να φυλάει-φρουρεί-προστατεύει, είναι με άλλα λόγια ένας ληστής- κλέφτης της ζωής των άλλων υποδυόμενος τον σωτήρα ενώ είναι κεκαλυμμένος ο θάνατος (που πάντα προδίδει-καταστρέφει την ζωή) .
14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, 15 καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων.
σχόλιο :
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ διατρανώνει ισχυρά ο ιησούς χριστός, και γνωρίζω τα δικά μου πρόβατα- αρνία- ανθρώπους ακόλουθους της αγάπης μου και γνωρίζομαι και απο αυτούς- κατα τον ίδιο τρόπο που εγώ τους γνωρίζω και αυτά-αυτοί με γνωρίσουν- και μάλιστα όμοια- παρόμοια με τον τρόπο που ο πατήρ μου θεός με γνωρίζει και εγώ τον γνωρίζω δηλαδή απολυτα και θεϊκά (ακριβώς λόγω της σύνδεσης τους με την δική μου φύση-πνεύμα που συνδέεται με την φύση-θέση-πνεύμα του θεού και πατρός μας) . Εγω ο καλός ο ποιμήν την ψυχή μου τοποθετώ ασπίδα προστασίας υπέρ και χάριν των προβάτων- ανθρώπων ακόλουθων της αγάπης μου όπως και ο πατέρας μου είναι η δική μου ασπίδα-πρόνοια-προστασία .
16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.
σχόλιο :
θέλω εσείς όλοι όσοι με ακολουθείτε να ξέρετε, ότι έχω και άλλα προβατα- ανθρώπινα όντα σε άλλη αυλή- ποίμνη- κόσμο, σε ολόκληρο το σύμπαν- τριαδική δημιουργία, που θα με ακολουθήσουν και θα εκτελέσουν τις εντολές μου και το θέλημα του θεού και εκείνα κάποια στιγμή θα με ακολουθήσουν όπως και εσείς και εκείνα κάποια στιγμή θα ακούσουν την αποκάλυψη του λόγου-φωνής-αλήθειας μου όπως και εσείς και θα ακολουθήσουν και τότε όλα τα πρόβατα- ανθρώπινα όντα-πνεύματα θα μπορέσουν να γίνουν και θα γίνουν μία ποιμνη με ένα ποιμένα (εμένα τον διδάσκαλο-σωτήρα-λόγο του θεού ιησού χριστό) .
--------------
Π-Ο-Ι-Μ-Η-Ν = Π-Ο-Ι-Μ-Ν-Η
ο ποιμήν ταυτίζεται με την ποίμνη
ο καλός ο ποιμήν= 157 (α-1 ω= 24)
1= ΑΡΧΩΝ-παντοκράτωρ
5=ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ-τάγματα
7=ΑΓΓΕΛΟΙ-τάγματα
όλα τα τάγματα του ουρανου είναι 12+12 (7+5 και 5+7) =24
Ο ΠΟΙΜΗΝ= 87
ΙΗΣΟΥΣ = 87
ο ιησούς= ο ποιμήν (της ανθρωπότητος)
ο κριός ανοίγει τα δώδεκα ζώδια= ζωδιακός
ο ιησούς αποκαλείται στην αρχή των ευαγγελίων "αμνός του θεού" και στο τέλος της αποκάλυψης "αρνίον"
ο ιησούς αποκαλεί τους μαθητές του πρόβατα και αρνία και τον εαυτό του ποιμένα και υποψήφιο θύμα θυσίας (όπως ένα αρνίο-πρόβατο) αλλά και θύρα της αυλής (ποίμνη) των προβάτων . τώρα δε την τρίτη εποχή αυτοαποκαλείται ΡΑΒΔΟΣ ΠΟΙΜΕΝΟΣ (ιησούς) και ΠΟΙΜΗΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ (χριστός) .
ράβδος= 57
ιησούς=87
-----------------
144 (12χ12)
"και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδω σιδηρά" (ισχυρά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.