Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

η Θεά Υγεία-Αλήθεια 2

Η ΘΕΑ ΥΓΙΕΙΑ
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
(δες καί)
ισότης : μια απλή ελληνική ιδέα 5
ισότης : μία απλή ελληνική ιδέα 4
ισότης : μία απλή ελληνική ιδέα 3
ισότης : μία απλή ελληνική ιδέα 2
ισότης : μία απλή ελληνική ιδέα 1
έχουμε πεί ότι η υγεία δεν είναι μόνον η υλική υγεία αλλά ο λόγος ΥΓΕΙΑ είναι μία συνολική κατάσταση-οντότητα-ενότητα, ένα ενιαίο σύνολο αρετών-καταστάσεων που αναφέρεται καί συμπεριλαμβάνει την ποιοτική του καλού-η υγεία ή μη κατάσταση υγείας-η ασθένεια, των ανθρώπινων υποστάσεων-επενδυμάτων-καταστάσεων ζωής (σώμα-ψυχή-διάνοια-πνεύμα) καί του ίδιου του επίκεντρου του όντος, του εγώ-δισύνθετου πνεύματος άνθρωπος . έχουμεμε ακόμη πεί και ορίσει την συνολικότητα της ΥΓΕΙΑΣ καί τίς προϋποθέσεις καί τα προσόντα ενός πραγματικού-αληθινού ΙΗΤΗ-ΙΑΤΡΟΥ :
η αλήθεια-ΥΓΕΙΑ που αφορά τον άνθρωπο οφείλει να συμπεριλαμβάνει μία 7-επταπλή γνώση του ιητή-ιατρού-θεραπευτή (ιάσων ή ιησούς)
  1. ΓΝΩΣΗ-ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ-αλήθεια
  2. ΓΝΩΣΗ-ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ-αυτογνωσία
  3. ΓΝΩΣΗ-ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-συνανθρώπος
  4. ΓΝΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
  5. ΓΝΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΨΥΧΗΣ
  6.  ΓΝΩΣΗ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ων
  7.  ΓΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ-ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ-ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ-ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ-ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ .
αυτή η επταπλή γνώση-αγάπη είναι που καθιστά-εγκαθιστά έναν άνθρωπο επιστήμονα και τεχνίτη της ιατρικής-έναν ιατρό-θεραπευτή-σωτήρα της ζωής .
ας δούμε-εξετάσουμε λογοσοφικά την λέξη-λόγο-αλήθεια "ΥΓΕΙΑ"
Υ  -  Γ -  Ε  -  Ι  -  Α
Υ=υπομονή-στην ύλη
Γ=γνώση-στη διάνοια
Ε-εκμηδένιση-στο εγώ
Ι=ισχύς-στο πνεύμα
Α=αγάπη-στη ψυχή
αναλυτικώτερα καί διευκρινιστικά οι αρετές-καταστάσεις αυτές
 οφείλουν να οδηγούν (τον εξ-υγειαζόμενο άνθρωπο σε αυτο-θεραπεία-αποκατάσταση της υγείας του: που είναι η κατάσταση της αρετής-πνευματικής ετοιμότητος-πνευματικής ισχύος. όλοι οι άνθρωποι "υγιείς" και "μή υγιείς"έχουμε ανάγκη-χρεία εξ-υγείανσης καθότι είμαστε ως ανθρώπινα όντα-εγώ: αμιγώς πνευματικώς δισύνθετα καλού-κακού πνεύματα καί ως εξαυτού είμαστε "ασθενείς" καί κακώς πάσχοντες-ως εκ του εσωτερικού κακού μας αλλά και έχοντες ανάγκη-χρεία ιατρού προς θεραπεία-υγεία-σωτηρία).
η Υπομονή=σε υπομονή του κόσμου-κακού
η Γνώση=σε γνώση του καλού και του κακού=αλήθεια η οποία να τον οδηγεί σε μετάνοια-μεταστροφή του κακού και μετάγνωση καί μόνιμη επίγνωση-επιλογή του καλού .
η Εκμηδένιση=σε κατάργηση του εγώ-εγωϊσμού ο οποίος συμπεριλαμβάνει το ατομικό-ίδιοτελές συμφέρον, την φιλόδοξη αυτοπροβολή, την με κάθε τρόπο κατάληψη της εξουσίας και κυριάρχηση πάνω στούς άλλους .
η Ισχύς=σε κατίσχυση επι του κακού-σκότους-ψεύδους-αναλήθειας,δια της πίστεως στην αλήθεια-τον θεό .
η Αγάπη=σε αγάπη αλληλέγγυο καί συγχωρητικότητα πρός τούς άλλους, σε εγκράτεια πρός τον εαυτο και σε ευγνωμοσύνη προς τον θεό .
ας δούμε τώρα τί λέει καί ο Κύριος των Ευαγγελίων :
Η ΠΕΝΤΑΠΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ = ΥΓΕΙΑ
ΠΙΣΤΙΣ
(Λουκ. 22:31-32) Είπε δε ο Κύριος· Σίμων, Σίμων, ιδού, ο Σατανάς σας εζήτησε διά να σας κοσκινίση ως τον σίτον· πλην εγώ εδεήθην περί σου διά να μη εκλείψη η πίστις σου· και συ, όταν ποτέ επιστρέψης, στήριξον τους αδελφούς σου.(Ιωάν. 12:36) Ενόσω έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, διά να γείνητε υιοί του φωτός. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και απελθών εκρύφθη απ' αυτών.(Ιωάν. 14:1) Ας μη ταράττηται η καρδία σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε.(Μάρκ. 1:15) και λέγων ότι επληρώθη ο καιρός και επλησίασεν η βασιλεία του Θεού· μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον.
ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ
(Μάρκ. 11:25-26) Και όταν ίστασθε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχητέ τι κατά τινός, διά να συγχωρήση εις εσάς και ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς τα αμαρτήματά σας. Αλλ' εάν σεις δεν συγχωρήτε, ουδέ ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας.
(Λουκ. 6:37) Και μη κρίνετε, και δεν θέλετε κριθή· μη καταδικάζετε, και δεν θέλετε καταδικασθή· συγχωρείτε, και θέλετε συγχωρηθή·(Ματθ. 5:44) Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι,
ΥΠΟΜΟΝΗ
(Λουκ. 8:15) Το δε εις την καλήν γην, ούτοι είναι εκείνοι, οίτινες ακούσαντες τον λόγον, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή.(Λουκ. 21:17-19) και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου· πλην θριξ εκ της κεφαλής σας δεν θέλει χαθή· διά της υπομονής σας αποκτήσατε τας ψυχάς σας.
ΜΕΤΑΝΟΙΑ
(Ματθ. 9:13) Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι, Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν. Διότι δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.(Λουκ. 15:7) Σας λέγω ότι ούτω θέλει είσθαι χαρά εν τω ουρανώ διά ένα αμαρτωλόν μετανοούντα μάλλον παρά διά ενενήκοντα εννέα δικαίους, οίτινες δεν έχουσι χρείαν μετανοίας.
ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ
(Ματθ. 11:28-30)  Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών· διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν.(Λουκ. 14:11) Διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθή και ο ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθή.
 Τί λοπόν είναι η Υγεία ;
είναι η συνολική κατάσταση υγείας-πληρότητας-τελειότητας του όντος, είναι η υγειής-αρίστη κατάσταση (φυσική-ηθική-πνευματική) γιά όλο το όν ως οντότητα-συν-ολικότητα=το υλο-διανο-ψυχο-πνευματικό ον-εγώ (να είναι μία θετική του καλού προσωπικότητα)
υγεία= συμμετρία+ έλλογη λογική+ αρμονία+ πληρότητα+ ενότητα
η υγεία στο σώμα-ύλη είναι-εκφράζεται 
με το να είναι το ον εξασκημένο-υπομονητικό
(επιθέσεις κακού-κάματος-δυσκολίες-αντιξοότητες-βάρη)
η υγεία στη διάνοια-νόηση είναι-εκφράζεται 
με το να είναι το  ον γνωστικό-μετανοητικό
(γνώση-μετάνοια του κακού καί μετάγνωση-επίγνωση του καλού)
η υγεία στην ψυχή είναι-εκφράζεται 
με το να είναι  το ον αγαπών-συγχωρητικό
(αγάπη αλληλέγγυος-συγχώρεση-εγκράτεια )
η υγεία στο πνεύμα είναι-εκφράζεται
 με το να είναι το ον ισχυρό-πιστευμένο σε αλήθεια θεού 
(πίστις στον θεό-κατίσχυση επί του κακού-σκότους καί τού κόσμου)
η υγεία στο εγώ είναι-εκφράζεται 
με το να είναι  το ον εκμηδενιστικό του εγώ-ταπεινοφρονητικό !
(εκμηδένιση εγωϊσμού-αλαζονείας-ατομισμού-αυτοπροβολής)
Υ - Γ - Ε - Ι - Α 
Α-Λ-Η-Θ-Ε-Ι-Α
(Ιωάν. 8:31-32) ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας.
 δηλαδή σε μετάφραση
 Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις αυτόν·....και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει.
(έλεγεν-ο λόγος του θεού) Ιησούς
καί
Γνώσεσθε
την Αλήθειαν καί η αλήθεια
Ελευθερώσει
Υμάς
Υ-μας Γ-νώσεσθε Ε-λευθερώσει Ι-ησούς Α-λήθεια
τί είναι ο θεός ;
ο θεός είναι η αλήθεια ! το πνεύμα-λόγος του !
(Ιωάν. 4:23-24) Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν.ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.
 ΑΛΗΘΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Ελευθέρωση-Ελευθερία απο ποιόν και απο τί ;
ελευθερία είναι η απ-ελευθέρωση απο :
το κακό-την ύλη-τα προβλήματα-τα πάθη-
τα ελαττώματα-τούς πειρασμούς-τις κακές επιθυμίες-
τις βιωτικές ή διανοητικές ή ψυχικές ανάγκες-
καί κάθε είδους δεσμέυσεις-εξαρτήσεις-δυσκολίες
οι οποίες έχουν μία και μόνη αιτία-πηγή : το πνεύμα του κακού
καί τους εχθρούς ανθρώπους-τούς ανθρώπους του κακού !
ΙΗΣΟΥΣ
εβραϊκά σημαίνει: (γιεχοσουά)=ο θεός σώζει, ο σωτήρας
ελληνικά σημαίνει: (ιάσων-ιητής-ιατής)=ο ιατρός-θεραπευτής
Ο ΙΑΤΡΟΣ-ΙΗΤΗΣ όμως είναι αυτός που χαρίζει την υγεία
εκμηδενίζοντας-θεραπεύοντας την ασθένεια αλλά και αυτός ο οποίος
σώζει-εξυγειαίνει το σώμα, καθαρίζει-καθαίρει την ψυχή, ενισχύει-ενδυναμώνει τον οργανισμό και ολόκληρο το ανθρώπινο ον-τον οργανισμό-οντότητα του . είναι με άλλα λόγια ο ιητής-ιατρός ο σωτήρας της υγείας-ψυχής μας . 
αυτό δεν έκανε ο ιησούς χριστός ;
 καί όλοι όσοι μέσα στούς αιώνες πίστεψαν σε αυτόν και τον ακολούθησαν λόγοις και έργοις ;
δεν είναι αυτοί που θαυματούργησαν ;
τι είναι αυτό που μας έλειψε και μας λείπει κάθε φορά αλλά καί σήμερα ;
γιατί σήμερα δεν έχουμε θαυματουργούς ;
γιατί γέμισε ο κόσμος τσαρλατάνους ;
γιατί ο ιησούς είναι άφαντος ;
γιατί τόσοι πολλοί "πιστοί" καί κανένα ώφελος ;
γιατί οι γιατροί είναι περισσότεροι απο τους ασθενείς και οι ασθένειες πληθαίνουν σαν τις ακρίδες και τις 7 πληγές ;
τέλος Β' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.