Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

ο Ε-σταυρωμένος "Υιός του Ανθρώπου"

 ο Εσταυρωμένος "Υιός τού Ανθρώπου" ΟΡΦΕΥΣ
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.(Ευριπίδης-τραγικός)απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
( δες και ) 
το "μυστικό" της ανάστασης Γ (Πάσχα 2012 )
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ποιός είναι αυτός ο "ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"; 
γιατί ο ιησούς χριστός αυτοαποκαλείτο "υιός του ανθρώπου;
υπάρχουν πολλοί "υιοί του ανθρώπου";
ιδού ορισμένα εδάφια για τον "υιό του ανθρώπου" ιησού χριστό:
Ματθ. 8:19-20 Και πλησιάσας εις γραμματεύς είπε προς αυτόν, Διδάσκαλε, θέλω σοι ακολουθήσει όπου αν υπάγης.Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Αι αλώπεκες έχουσι φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλίνη την κεφαλήν.
Ματθ. 9:6-7 Αλλά διά να γνωρίσητε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρή αμαρτίας, τότε λέγει προς τον παραλυτικόν· Εγερθείς σήκωσον την κλίνην σου και ύπαγε εις τον οίκόν σου. Και εγερθείς ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού.
Ματθ. 10:23 Όταν δε σας διώκωσιν εν τη πόλει ταύτη, φεύγετε εις την άλλην· διότι αληθώς σας λέγω, δεν θέλετε τελειώσει τας πόλεις του Ισραήλ, εωσού έλθη ο Υιός του ανθρώπου.
Ματθ. 11:19 Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων, και λέγουσιν· Ιδού, άνθρωπος φάγος και οινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Και εδικαιώθη η σοφία από των τέκνων αυτής.Ματθ. 12:7 Εάν όμως εγνωρίζετε τι είναι Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν, δεν ηθέλετε καταδικάσει τους αθώους. Διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι κύριος και του σαββάτου.
Ματθ. 12:32 και όστις είπη λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις αυτόν· όστις όμως είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι.
Ματθ. 12:40 Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θέλει είσθαι ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας.
Ματθ. 13:37-39 Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Ο σπείρων τον καλόν σπόρον είναι ο Υιός του ανθρώπου·ο δε αγρός είναι ο κόσμος· ο δε καλός σπόρος, ούτοι είναι οι υιοί της βασιλείας· τα δε ζιζάνια είναι οι υιοί του πονηρού·ο δε εχθρός, όστις έσπειρεν αυτά, είναι ο διάβολος· ο δε θερισμός είναι η συντέλεια του αιώνος· οι δε θερισταί είναι οι άγγελοι.Ματθ. 13:41 Θέλει αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού, και θέλουσι συλλέξει εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους πράττοντας την ανομίαν,
Ματθ. 16:13-17 Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρείας της Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού, λέγων· Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου; Οι δε είπον· Άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των προφητών.Λέγει προς αυτούς· Αλλά σεις τίνα με λέγετε ότι είμαι; Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε· Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος.
Ματθ. 16:27-28 Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού.Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού.
Ματθ. 17:9-13 Και ενώ κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς, λέγων·Μη είπητε προς μηδένα το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθή εκ νεκρών.  Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες· Διά τι λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθη ο Ηλίας πρώτον;Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς· Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα·σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλ' έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν· ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να πάθη υπ' αυτών.Τότε ενόησαν οι μαθηταί, ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Ματθ. 17:22-23 Και ενώ διέτριβον εν τη Γαλιλαία, είπε προς αυτούς ο Ιησούς· Μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθή εις χείρας ανθρώπων·και θέλουσι θανατώσει αυτόν, και την τρίτην ημέραν θέλει αναστηθή. Και ελυπήθησαν σφόδρα.
Ματθ. 18:10-11 Προσέχετε μη καταφρονήσητε ένα των μικρών τούτων· διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών εν τοις ουρανοίς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανοίς.Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήλθε διά να σώση το απολωλός.
Ματθ. 19:28 Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω ότι σεις οι ακολουθήσαντές μοι, εν τη παλιγγενεσία, όταν καθήση ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθήσει και σεις επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.
Ματθ. 20:18-19 Ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθή εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον,και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη διά να εμπαίξωσι και μαστιγώσωσι και σταυρώσωσι, και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθή.
Ματθ. 20:28 καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε διά να υπηρετηθή, αλλά διά να υπηρετήση και να δώση την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών.
Ματθ. 24:27 διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου.Ματθ. 24:30 Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.Ματθ. 24:37 και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ματθ. 24:39 και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ματθ. 24:44 Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.Ματθ. 25:13 Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθ' ην ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. 
Ματθ. 25:31 Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθήσει επί του θρόνου της δόξης αυτού,Ματθ. 26:1-2 Και ότε ετελείωσεν ο Ιησούς πάντας τους λόγους τούτους, είπε προς τους μαθητάς αυτού·Εξεύρετε ότι μετά δύο ημέρας γίνεται το πάσχα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται διά να σταυρωθή. Ματθ. 26:24 Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού· ουαί δε εις τον άνθρωπον εκείνον, διά του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται· καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθή.
Ματθ. 26:45 Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς· Κοιμάσθε το λοιπόν και αναπαύεσθε· ιδού, επλησίασεν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών.Ματθ. 26:62-64 Και σηκωθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν· Δεν αποκρίνεσαι; τι μαρτυρούσιν ούτοι κατά σου;Ο δε Ιησούς εσιώπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν· Σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα να είπης προς ημάς αν συ ήσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Συ είπας· πλην σας λέγω, Εις το εξής θέλετε ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού. 
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
Ο ΑΔΑΜ=είναι ο (πρώτος) ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ο ΑΔΑΜ=δια προβολής-δημιουργικής εκδήλωσης έγινε το (πρώτο) ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ= ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ=ΑΔΑΜ-ΕΥΑ
Ο ΑΔΑΜ-ΕΥΑ=έσπειραν την ΖΩΗ (εύα=μήτηρ ζωής) στα 4 σημεία της γης (σταυρός = + = ΚΟΣΜΟΣ =ΑΔΑΜ= Ανατολή Δύση Αρκτος Μεσημβρία [άρκτος=βορράς μεσημβρία=νότος]
ΑΔΑΜ-άρρεν ΕΥΑ-θήλυ =ΤΕΚΝΑ=Κάϊν-Αβελ
ΑΔΑΜ-ΕΥΑ=πατέρας-μητέρα των ανθρώπων= ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ
ΣΥΝΕΠΩΣ:  
ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ="ΥΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ="Ο ΥΙΟΣ-ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" = ΑΔΑΜ-ΕΥΑ .
ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ="Ο ΥΙΟΣ (-ΚΟΡΗ) ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" και ταυτόχρονα "Ο ΥΙΟΣ (ΠΝΕΥΜΑ) ΤΟΥ ΘΕΟΥ" .
σημ: ο θεός είναι αδιαίρετη απολυτότης: μία δύναμις-ολότης-ενότης (μονάς)
πατήρ= ο πατήρ θεός (ανεκδήλωτος και εκπεφρασμένος ήλιος)
λόγος-υιός= ο πατήρ-υιός (παρθένος αγάπη-φώς και μήτηρ μαρία)
πνεύμα-κόρη= ο πατήρ-άγιον πνεύμα (παρθένος σοφία-πύρ και μήτηρ σοφία)
ο άνθρωπος εν τέλει θα καταλήξει "ών" στον " Ο ΩΝ" και συνεπώς θεός εν θεώ-θεός.
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
ποιά είναι η διαφορά του "ανθρώπου ιησού"με το κάθε ανθρώπινο ον; η διαφορά είναι δυαδικά Τριπλή :
α) το "ΠΡΟΤΕΡΟΝ" του ιησού (άνθρωπος) χριστού (θεός) .
 Ιωάν. 6:61-63 ειδως δε ο ιησους εν εαυτω οτι γογγυζουσιν περι τουτου οι μαθηται αυτου ειπεν αυτοις τουτο υμας σκανδαλιζει εαν ουν θεωρητε τον υιον του ανθρωπου αναβαινοντα οπου ην το προτερον . το πνευμα εστιν το ζωοποιουν η σαρξ ουκ ωφελει ουδεν τα ρηματα α εγω λαλω υμιν πνευμα εστιν και ζωη εστιν.
β) το "ΥΣΤΕΡΟΝ" του ιησού χριστού (θεανθρώπου)
Ιωάν. 13:36 λεγει αυτω σιμων πετρος κυριε που υπαγεις απεκριθη αυτω ο ιησους. οπου υπαγω ου δυνασαι μοι νυν ακολουθησαι υστερον δε ακολουθησεις μοι .
 Μάρκ. 16:19 Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησεν προς αυτούς, ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού.
γ) το "ΠΑΡΟΝ"-νύν του (ιστορικού) ιησού χριστού (τώρα-πνευματική παρουσία)
 Ιωάν. 4:23 αλλα ερχεται ωρα και νυν εστιν οτε οι αληθινοι προσκυνηται προσκυνησουσιν τω πατρι εν πνευματι και αληθεια. και γαρ ο πατηρ τοιουτους ζητει τους προσκυνουντας αυτον .Ιωάν. 11:21-23 ειπεν ουν η μαρθα προς τον ιησουν κυριε ει ης ωδε ουκα αν απεθανε ο αδελφος μου αλλα και νυν οιδα οτι οσα αν αιτηση τον θεον δωσει σοι ο θεος, λεγει αυτη ο ιησους αναστησεται ο αδελφος σου.(θα τον αναστήσω: νύν-τώρα-άμεσα) .
το "πρότερον" υποδηλώνει: ένα παρελθόν (παρελθόν αιώνιο έχει μόνον ο θεός-ο ήν και ο ών και ο ερχόμενος) το οποίο φέρει-φέρνει μαζί του ο κάθε άνθρωπος (ανεξαρτήτως τάξεως-διαβαθμίσεως ή ιεραρχησεως πνευματικής ) και το οποίο τον συνοδεύει-υποστηρίζει-παρακολουθεί στο κάθε του παρόν-την κάθε στιγμή της ζωής-επιβίωσης-καθημερινότητας του (χαρακτήρας-προσωπικότητα-χάρις ή αρετή πνευματική-πνεύμα θεού) .ο ιησούς χριστός γνώριζε, βίωνε και εξέφραζε με λόγους και έργα το "πρότερον" καθώς ομολογούσε την εντολή και το έργο το οποίο έλαβε απο τον πατέρα θεό πριν κατέβει-ενσαρκωθεί στον κόσμο : Ιωάν. 5:17 ο δε ιησους απεκρινατο αυτοις ο πατηρ μου εως αρτι εργαζεται καγω εργαζομαι. Ιωάν. 5:19-30 Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττη ουδέν αφ' εαυτού, εάν δεν βλέπη τον Πατέρα πράττοντα τούτο....  Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστινας θέλει ζωοποιεί.......διότι έρχεται ώρα, καθ' ην πάντες οι εν τοις μνημείοις θέλουσιν ακούσει την φωνήν αυτού, και θέλουσιν εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως.Δεν δύναμαι εγώ να κάμνω απ' εμαυτού ουδέν. Καθώς ακούω κρίνω, και η κρίσις η εμή δικαία είναι· διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός.Ιωάν. 10:17-18 Διά τούτο ο Πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλλω την ψυχήν μου, διά να λάβω αυτήν πάλιν.Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλ' εγώ βάλλω αυτήν απ' εμαυτού· εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν να λάβω αυτήν· ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του Πατρός μου.
Ιωάν. 12:49-50 διότι εγώ απ' εμαυτού δεν ελάλησα, αλλ' ο πέμψας με Πατήρ αυτός μοι έδωκεν εντολήν τι να είπω και τι να λαλήσω·και εξεύρω ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος. Όσα λοιπόν λαλώ εγώ, καθώς μοι είπεν ο Πατήρ, ούτω λαλώ.
το "ύστερον" (αυτό που θα εξασφαλίσει το αίσιον αποτέλεσμα-καλά υστερινά) προϋποθέτει-υποδηλώνει-συνδέεται με το κάθε παρόν (σταθερό σημείο-άχρονη στιγμή) στο οποίο ο άνθρωπος οφείλει να είναι δημιουργικός του καλού-αληθούς και το οποίο ταυτοχρόνως θα του οικοδομεί-εξασφαλίζει ένα δημιουργημένο πνευματικό μέλλον (χώρηση-διεύρυνση σημείου-κύκλος) τόσο στην διάρκεια της υλικής του ζωής (συνείδηση της αλήθειας-ελευθερία απο το κακό-υπηρέτηση του έργου του θεού στον κόσμο-σοφία) όσον και μετά θάνατον στον θεό (ανάσταση-θέωση).ο ιησούς χριστός γνώριζε, βίωνε και εξέφραζε με λόγους και έργα το υστερον: Ιωάν. 13:36 Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος· Κύριε, που υπάγεις; Απεκρίθη εις αυτόν ο Ιησούς· Όπου υπάγω, δεν δύνασαι τώρα να με ακολουθήσης, (διότι ακόμα δεν εργάσθηκες όπως εγώ) ύστερον όμως θέλεις με ακολουθήσει.(διότι το υ-σ-τ-ε-ρ-ο-ν πρώτα εκφράζεται ως έργον-έργα και μετά-θάνατον σε συνοδεύει ως "τα γήϊνα σου έργα"στον ουρανό)
το "παρόν-νύν" είναι η κάθε στιγμή του παρόντος (χωροχρονικό ρέον σημείο-στιγμή) στην οποία κάθε άνθρωπος οφείλει να αξιοποιεί πρός όφελος της αληθινής Τελειώσεως-Τελειοποιήσεως του, ηθικής εν αγάπη και πνευματικής εν σοφία, εν αληθεία . με άλλα λόγια κάθε άνθρωπος οφείλει να είναι ΠΑΡΩΝ στίς πράξεις του δηλαδή παρών-με ελευθερία, παρών-ενσυνείδητα, παρών-θεληματικά, παρών δικαιοπρακτών, παρών-προσεκτικός και φρουρητικός του κακού, παρών-στην επιλογή του μέτρου και σύμμετρου και έλλογου και λογικού-λελογισμένου, παρών-με διάκριση και υπομονή, παρών-με άδολη αγάπη-δωρεάν παροχή, παρών-με σοφία και σύνεση και εγρήγορση και πίστη και ανάταση-προσευχή . (σιγά σιγά:σιωπηλά-ταπεινά-υπομονητικά μέσα στο χρόνο με αξιοποίηση του χρόνου και των λαθών του και των αρετών του ) . το παρόν-ο παρών στις πράξεις του άνθρωπος ΑΜΕΣΑ ΧΩΡΕΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΖΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ :
ο ιησούς χριστός γνώριζε, βίωνε και εξέφραζε με λόγους και έργα το παρόν: Ιωάν. 11:43-44 και ταυτα ειπων φωνη μεγαλη εκραυγασεν λαζαρε δευρο εξω.και εξηλθεν ο τεθνηκως δεδεμενος τους ποδας και τας χειρας κειριαις και η οψις αυτου σουδαριω περιεδεδετο λεγει αυτοις ο ιησους λυσατε αυτον και αφετε αυτονα υπαγειν .Ματθ. 18:20 Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών. Ιωάν. 20:19 Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης της πρώτης της εβδομάδος, ενώ αι θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, όπου οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον, και λέγει προς αυτούς· Ειρήνη υμίν.
ΠΡΟΤΕΡΟΝ=παρελθόν (ήν-πατήρ) .
ΠΑΡΟΝ-νύν/τώρα=παρόν (ων-υιός) .
ΥΣΤΕΡΟΝ=μέλλον (ερχόμενος-πνεύμα) .
(η πνευμαική θέση-τάξη : "ΗΝ-ΩΝ-ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ"=αυτός που υπήρχε προαιωνίως, αυτός που υπάρχει ζών στους αιώνες, αυτός που θα έρχεται αιωνίως-πάντοτε, ο έων ο αιώνιος, ΑΥΤΟΣ Ο ΥΠΑΡΧΩΝ ΕΩΝΙΟΣ ΑΙΩΝΙΟΣ ΘΕΟΣ, αντιστοιχεί στο απο-κωδικοποιημένο πνευματικό έργο του ανθρώπου (που πρότυπο παραδειγματικό και απόδειξη-βεβαιωμένη υπήρξε και είναι και θα είναι ο ιησούς χριστός) "ΠΡΟΤΕΡΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΥΣΤΕΡΟΝ" (ήν-ων-ερχόμενος) .(παρελθόν-παρόν-μέλλον) .
ο ιησούς υπήρξε ανθρώπινον ον με φερόμενο όμως "πνεύμα το του λόγου του θεού" γιαυτό και υπήρξε "θεάνθρωπος" αλλά και αυτοκατέστη ¨ανθρωπόθεος".(αυτό που εν τέλει θα καταλήξει μελλοντικά να γίνεται καθε άνθρωπος αφού μέσα του είναι το πνεύμα του θεού)
κάθε ανθρώπινον ον ("κοινή περίπτωση") είναι ανθρώπινον εγώ-όν αλλά και με φερόμενο δισύνθετο Καλού και Κακού πνεύμα (διαβαθμισμένο) το οποίο δημιουργικά υπάγεται στο νόμο άνθρωπος . το έργο του ανθρώπου, που ο ιησούς του το έδειξε με τον πλέον κυριολεκτικό-ουσιαστικό-παραδειγματικό τρόπο είναι η ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ της δισυνθετότητος του διαμέσου της ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ του κακού του. συνεπώς Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ ήταν, είναι και θα είναι Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ-ΑΡΜΟΝΙΑΣ (στο κάθε του παρόν) που χρειάζεται ο άνθρωπος να επιτύχει αυτοθυσιαστικώς ώστε να μπορέσει να γίνει μονοσήμαντος καλού-αλήθειας και συνεπώς να εναρμονισθεί-ενοποιηθεί τιουτοτρόπως με το πνεύμα του δημιουργού του-το εντός του και διαυτού με τους γεννήτορες του και τον θεό (άχρονον-αιώνιον) .
ποιά υπάρξε η οδός του ιησού χριστού και συνεπώς οφείλει να είναι και του κάθε ανθρώπου : "υιού-κόρης του ανθρώπου" ; (αδάμ-εύα) .
η οδός αυτή της αλήθειας είναι πενταπλή : πίστις στον θεό- μετάνοια για τα λάθη μας- συγχώρεση των εχθρών μας- υπομονή του κακού, κόσμου, δυσκολιών- ταπεινοφροσύνη έναντι πάντων πρός εξάλειψη του εγώ-εγωϊσμού ώστε να επέλθει αυτο-πνευμάτωση ηθική εν αγάπη και πνευματική εν σοφία θεού .
απο που συνάγεται αυτή "η 5πλή αλήθεια" και το "πρότερον" και το "ύστερον" ; απο την ιδέα-οδό-αλήθεια-κατάσταση του ΠΑΣΧΑ :
ΤΟ ΠΑΣΧΑ-κάθε πάσχα των ανθρώπων (α+β+γ =3 πάσχα= 3 εποχές-διαθήκες του θεού για τον άνθρωπο) εμπεριέχει τις 3 ημέρες - τριλογία αλήθειας :
α) ΣΤΑΥΡΩΣΗ
β) ΤΑΦΗ
γ) ΑΝΑΣΤΑΣΗ
η σταύρωση= Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (υψωμένος)
η ταφή = Ο ΘΑΝΑΤΩΜΕΝΟΣ (νεκρός)
η ανάσταση= Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ (νικητής)
η σταύρωση= ο σταυρός- του ανθρώπου-κόσμου
η ταφή= ο θάνατος- (θάψιμο) της ζωής
η ανάσταση= η νίκη επί του θανάτου- νίκη της ζωής
ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΩΣΗ-ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (θυσία) .
ΘΑΝΑΤΟΣ-ΤΑΦΗ νεκρού-ΘΑΝΑΤΩΜΕΝΟΣ (θάνατος) .
ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ (θέωση) .
τέλος Α' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.