Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Γνώθης αυτόν 7 ;

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.(Ευριπίδης-τραγικός)απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
 (δες και )
ο
οο
οοο
οοοο
οοοοο
οοοοοο
οοοοοοο
 η χρυσή τομή της αγάπης
Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς· διότι ούτος είναι ο νόμος και οι προφήται .Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσιν από ακανθών σταφύλια ή από τριβόλων σύκα;ούτω παν δένδρον καλόν κάμνει καλούς καρπούς, το δε σαπρόν δένδρον κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δένδρον καλόν να κάμνη καρπούς κακούς, ουδέ δένδρον σαπρόν να κάμνη καρπούς καλούς.Παν δένδρον μη κάμνον καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. Άρα από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς.
Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς.
+++++++++++++++++++++++++++
οι 2 πύλες ( π ) ( Π )
Εισέλθετε διά της στενής πύλης·Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. 
η πρώτη Π-ύλη είναι στενή (π) και τεθλιμμένη=γεμάτη θλίψεις-θυσίες (Ιωάν. 16:33 ....Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον.)
εδώ η Π-ύλη σημαίνει το π=πνεύμα και ύλη=στην ύλη δηλαδή ο ακολουθών τον ιησού χριστό-την στενή και τεθλιμμένη οδό γίνεται κοσμικά μικρός-ταπεινός-χαμηλός-ανύπαρκτος και γεμάτος με θλίψεις-θυσίες (πτωχός τω πνεύματι=δεν υψηλοφρονεί-δεν υπερηφανεύεται-δεν φαίνεται σημαντικός) και αυτό γιατί δεν υπηρετεί την ύλη-δεν υλοφρονεί-δεν πρωταγωνιστεί υλικά, αλλά ζεί πνευματικά-ταπεινά-ταπεινοφρονητικά-με αφάνεια-σιωπή-υπομονή( το π το μικρό ) στην γη-ύλη-κόσμο, χρησιμοποιώντας την ύλη για το έργο-χρέος της αποστολής του (ύλη) (πύλη στενή-τεθλιμμένη)
[ "Αγωνίζεσθε να εισέλθητε διά της στενής πύλης· διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή" Λουκ. 13:24 .]
Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. είναι ολίγοι και ΕΚΛΕΚΤΟΙ , δηλαδή απο κλητοί κατέστησαν δια των ενσυνείδητων ελέυθερων και ενσυνείδητων επιλογών-έργων-πράξεων τους πιστοί και εν συνεχεία εκλεκτοί .οι άνθρωποι αυτοί-της θλίψεως και αυτο-θυσίας με την επιλογή της στενωπού αυτής-της στενής πύλης, οδηγούνται στην αληθινή-πνευματική εν θεώ Ζωή και αυτοί είναι (δυστυχώς οι ) ολίγοι . [ολίγοι=ο-λ-ί-γ-ο-ι=αναγραμματίζεται σε Λ-Ο-Γ-Ο-Ι (θεού) και ΛΟΓΙΟΙ (ανθρώπων) .Ολίγοι σημαίνει ελάχιστοι μπροστά στο σύνολο των ανθρώπων-ανθρωπότητος ( ένα ποτάμι της ζωής τρέχει και κάποιοι καταφέρνουν ως σταγόνες να εξέλθουν της ροής-περί αυτού πρόκειται)
γιατί ;
γιατί-διότι απλά αυτοί το επιλέγουν-επέλεξαν ελέυθερα με την θέληση τους και συνειδητά να είναι πρωταγωνιστές ΤΗΣ ΥΛΗΣ-ΚΟΣΜΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΟΥΣΙΑΣ (συμφέρον-χρήμα-αυτοπροβολή) 
η δεύτερη Π-ύλη ( Π ) είναι ευρύχωρος-λεωφόρος γεμάτη ευκαιρίες-φιλοδοξίες για απόκτηση χρημάτων-περιουσιών-εξουσίας-αυτοπροβολής-καταξίωσης-ευμάρειας-κατάκτησης του κόσμου-γεύσης κάθε πλούτου και υλικών αγαθών .
 "διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής.
η Π-ύλη αυτή (με μέγα-κεφαλαίο το Π ) είναι μεγάλη-ψηλή-ευρύχωρος και περνάει κανείς εύκολα εφόσον δεχθεί να παλέψει-αγωνισθεί-κάμει τις αναγκαίες-αναγκαστικές προσαρμογές για την είσοδο-πέρασμα του απο την Πύλη αυτή της ύλης-κόσμου-κοσμικότητος.(μεγάλες Πόρτες-μεγάλα σαλόνια της "υψηλής κοινωνίας") (αφιέρωση της ζωής στην απόκτηση πλούτου-δόξας-γνώσης κοσμικής-επιστήμης-δυνάμεως-εξουσίας-αναγνώρισης της προσωπικότητος κοινωνικής καταξίωσης κλπ) (Π=κεφαλαίο και ΥΛΗ=κεφαλαία =ΠΥΛΗ)
είναι ΠΛΑΤΕΙΑ η ΠΥΛΗ (χωράει να περάσουν όλα τα "μεγάλα ζώα-τέρατα"!) και είναι ΕΥΡΥΧΩΡΟΣ η ΟΔΟΣ προς αυτήν (είσοδος-πέρασμα "για μεγάλα οχήματα-νταλίκες-φορτηγά" )
και είναι  η ΦΕΡΟΥΣΑ (οδηγούσα-καταλήγουσα)  εις την ΑΠΩΛΕΙΑ (θάνατος πνευματικός-2ος θάνατος μετά τον 1ο υλικό θάνατο) .
Τέλος : "και ΠΟΛΛΟΙ είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής".οι πολλοί είναι οι περισσότεροι δηλαδή "όλος ο καλός κόσμος". συνεπώς απο το ΟΛΟΝ της ανθρωπότητος εάν αφαιρεθούν οι ολίγοι-Λόγοι-Λόγιοι οι υπόλοιποι είναι για τα "ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ"-μεγάλες δουλειές-μεγάλη ζωή της ύλης-χρημάτων-πλούτου-ευδαιμονίας-εξουσίας (παντί τρόπω-αδιάφορον πόσα πτώματα συνανθρώπων θα χρειασθούν-ή πόσοι θα αδικηθούν-ριχθούν-παραμερισθούν-υποβαθμισθούν-τσαλακωθούν-διαπομπεφθούν-διαβληθούν κλπ προκειμένου ο ΕΓΩ (ο μέγας και χαρισματικός ) να αναρριχηθώ-φτάσω-επιτύχω στον σκοπό μου, την κατάκτηση της κορυφής!)
οι πολλοί=Π-Ο-Λ-Λ-Ο-Ι=αναγραμματίζεται σε "ολλοί + Π (όλλυμι=χάνομαι και ολλοί=χαμένοι (καταστροφείς) και το Π=πνεύμα-πνευματικά! οσαύτως και λολοί=λωλοί=τρελλοί-χαμένοι=εκ του όλλυμι-ολλύω ) (δες :  http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/lemma.html?id=146)
συνεπώς εδώ αξία λαμβάνουν:
Α)
Ιωάν. 4:23-24 Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν.Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.
και Β) Ιωάν. 8:31-32 Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις αυτόν· Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου, και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. (δηλαδή ελευθερώσει απο το κακό-τον κόσμο και τα υλικά προϊόντα-παράγωγα του).
πρώτα λοιπόν, το πνεύμα και η αλήθεια και εν συνεχεία η εναρμόνιση της γνώσεως της αλήθειας απο τη νόηση-διάνοια (δια υπαγωγής της στο πνεύμα της αληθείας) ώστε αυτή να αυτο-καταστή "νούς έχων σοφία"(Αποκ. 17:9 Εδώ είναι ο νούς ο έχων σοφίαν.... ) νόηση-διάνοια σοφή ώστε να συλλαμβάννει και κατανοεί τα πνευματικά ζώντας υλικά με μέτρο και σύνεση (παρθένος-σοφία) και όχι να πλουταίνει κοσμικά-γνωσιολογικά-συμφεροντολογικά-αυτοπροβλητικά-εξουσιαστικά, αγνοώντας και περιφρονώντας καθε ηθικό και πνευματικό (πόρνη-ασωτεία).

οι ΔΥΟ ΠΥΛΕΣ-ΟΔΟΙ
Ταπεινότητα=Τελειότητα εκφράσεων=Τάξη πνευματική του ενός=ιεράρχηση πνευματική=στενή και τεθλιμμένη οδός και στενή πύλη.(εν τω κόσμω θλίψιν έξετε...)
Υψηλοφροσύνη=αλαζονεία-έπαρση= αταξία πνευματική=πτώση-έκπτωση πνευματική= ευρύχωρος οδός-=λεωφόρος και πλατεία πύλη.(.....Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά εναποτεταμιευμένα δι' έτη πολλά· αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου. ..Λουκ. 12:18-19)
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.