Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

τα "ΔΙΑ"ταύτα του ανθρώπου

ΔΔΔΔΔ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
διασπορά=ο άνθρωπος διασπείρεται απο τον ουρανό[αίτιον-δράσις]
διαμερισμός=διαμερίζεται σε άτομα-εγώ[αντίδρασις ]
διαβίωση-διαχωρισμός=στην προσπάθεια του να επιβιώσει επιλέγει παραπλανηθείς να διαχωρίζεται απο τους συνανθρώπους του εκφράζοντας έργα διαχωριστικά-διαβολικά [αποτέλεσμα επίδρασης κακού]

ή
διαβίωση- διάκρισις=δια της ενσυνείδητης ελεύθερης θεληματικής [διά]βιώσεως της αλήθειας θεού επιλέγει να διαλέγεται με τους συνανθρώπους του διακρίνοντας τους απο το κακό τους, εκφράζοντας έτσι έργα δημιουργικά-διπολικά της αγάπης-σοφίας θεού [αποτέλεσμα επίδρασης καλού]


τα δώρα του ουρανού-η δημιουργική δράσις του:

διαθέτει δωρεάν τις δυνάμεις του προς τον άνθρωπο την διπολικότητα αγάπης-σοφίας[άρρενος-θήλεως] την δύναμι της ισχύος-αλήθειας του τα δώρα της ελευθερίας προνοίας-γνώσεως της αληθείας[θεώσεως]


τα αντί-των δώρων του κακού-η διαιρετική αντί-δρασις του:

διαβολή[ψέματα]-διεστρέβλωση[παραποίηση]-διαχωρισμός[διαίρεση-εχθρότητα] [πάντοτε διαμέσου των ανθρώπων-συνανθρώπων μας] 
αναλυτικώτερα
[για τους διερευνητικούς-διακριτικούς-διαισθητικούς]
Η ΟΔΟΣ-ΚΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ
Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο 4 δυνατότητες αυτοτελειώσεως, οι οποίες συνοψίζονται στο εγώ του,(1+4=5) για να μπορέσει να επιτύχει αυτός το έργο της αποστολής του στη γη και να επανέλθη νικητής σ’Αυτόν.
1.Του έδωσε πνεύμα πνευματοποιό ,τάξεως αγγέλου ,και συνεπώς δυνατότητα αυτό-πνευματώσεως ,ομοιώσεως αληθείας θεού,θεώσεως (άνθρωπος πνεύματικός).
2.Του έδωσε ψυχή αγαπώσα ,συναισθητική, δεκτική,εγκρατεύουσα και συνεπώς δυνατότητα συμπαθείας , συγχωρέσεως , αδελφοποιήσεως (άνθρωπος αδελφός).
3.Του έδωσε νόηση-διάνοια κατανοούσα ,αντιλαμβάνουσα όλες τις ενέργειες του σώματος της ψυχής και του πνεύματος και συνεπώς δυνατότητα εξισορροπίσεως,(λογικοποιήσεως)και εναρμονίσεως-συντονισμού τους(άνθρωπος νοήμων/διακριτικός)
4.Του έδωσε ύλη(σώμα) προσαρμοστική,εκτελεστική ,υπηρετική και συνεπώς δυνατότητα υλοποιήσεως ,πραγματοποιήσεως ,κατισχύσεως της θελήσεως τουσε ότι συνέλαβε,αποφάσισε και προγραμμάτισε να κάνει .(άνθρωπος συν-εργάτης)
5.Του συνόψισε-έδωσε τέλος, εγώ-πνευματοποιό οντότητα,την πεμπτουσία της ζωής του,δηλαδή την οδό-κλείδα της διπολικότητος δια της οποίας και δια μέσου της οποίας θα μπορέσει να ενεργοποιήσει,εφαρμόσει και πραγματοποιήσει τις 4 αυτές δυνατότητες .(το 1=εγώ εκφραζόμενο 4δικά= υλικ./ψυχ./νοητ./πνευμ.)
Η διπολικότης αυτή είναι η αγάπη-σοφια θεού, οι αρχές ,οι αρετές με τις οποίες ο δημιουργός δημιούργησε και παραχώρησε-προίκησε το κάθε ανθρώπινον ον.
(άνθρωπος τέλειος-μύστης=βιωματικώς αυτοπνευματούμενος=χωρίς πλέον ατομικό εγώ,εγωϊσμό,θέλημα δικό του=αυτοταπεινούμενος-αυτοθυσιαζόμενος)
{σημ:η πλήρης-ολοκληρωτική τελειοποίηση του ανθρώπου= άρρεν+θήλυ, επιτυνχάνεται με την ένωση των δύο ατομικών διπολικοτήτων σε ένα τέλειο διπλούν δίπολο σύζυγο ανδρόγυνο=δις διπλούν δίπολον αγάπης-σοφίας}.
1α. Η ομοίωσις με τον Θεό-Πνεύμα Αληθείας προυποθέτει ,φύσει και θέσει,ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα απλούν πνεύμα ,όπως ο Θεός, αλλά ένα σύνθετο-δισύνθετο πνεύμα καλού και κακού ,πού αυτό συνεπάγει την ανάγκη-χρεία γιά βιωματική ,διπολική εν αγάπη και σοφία Θεού πόρευση πρός αυτοτελείωση -αυτοπνευμάτωση του κάθε ανθρώπου,δηλαδή το να μπορέσει να γίνει αυτός ένα ον θεληματικό της αγάπης και συλληπτικό της σοφίας του Θεού και συνεπώς ισχυρό στην αλήθεια του Θεού .Η κατάσταση αυτή θα χρειασθεί-απαιτήσει την ελεύθερη θεληματική και έμπρακτη θυσία τού εν ημίν πνεύματος τού κακού , την αυτοταπείνωση του εγωϊσμού ,την αυτοθυσία του εαυτού,δηλαδή την κυριολεκτικη μετουσίωση /μεταμόρφωση/ μεταλλαγή του κακού, και που αυτό θα σημάνει την λυτρωτική λύση-απλοποίηση της δισυνθετότητος του κάθε όντος-εγώ- πνεύματος ανθρώπου .Ομοίωση με τον Θεό σημαίνει Ενωση με τον Θεό «Το Εν Απλούν Ον-Πνεύμα».(ατομική διπολική πνευματική τελειοποίηση)
2β. Η αδελφοσύνη με τον συνάνθρωπο-πνεύμα δισύνθετο καλού και κακού ,άρρεν ή
θήλυ, προυποθέτει την διπολική , εν αγάπη ισότητα-αλληλεγγύη μεταξύ των συνανθρώπων. Η κατάσταση αυτή θα χρειασθεί την απαλλαγή-απεξάρτηση της ψυχής από όλους τους αρνητικούς ψυχικούς κόμβους πού δημιουργουν τα διάφορα πάθη ώστε να γίνει δεκτική και συγχωρούσα ,και με ταυτόχρονη θετική ενεργοποίηση της ώστε να καταστή αγαπώσα και εγκρατεύουσα/μένη . Αδελφωσύνη μεταξύ των ανθρώπων σημαίνει Ενωση αδελφών ψυχών.(ατομική ψυχική τελειοποίηση)
3γ.Η αλληλοκατανόηση και συναντίληψη μεταξύ των αδελφών ανθρώπων(κυρίως του ζεύγους) σημαίνει δικαιοσύνη-αμοιβαιότητα-επικοινωνία ,και προυποθέτει πρώτον, την εν αγάπη-σοφία Γνώση ,αφενός της ουράνιας αλήθειας και αφετέρου της γήϊνης πραγματικότητος και που αφορούν η μεν πρώτη την ιερή ιδέα της Διπολικότητος (αγάπη+σοφία), η δε Δεύτερη την «ανίερη» μορφή της Δισυνθετότητος (καλόν-κακόν), και δεύτερον προυποθέτει μετάνοια-μετάγνωση-μεταστροφή του νού,της νοήσεως ,από το υλιστικώς ζήν,στο πνευματικώς ζήν.(αφύπνιση-μετάνοια-πνευμάτωση). Αλληλοκατανόηση σημαίνει ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ .Διπολικότης σημαίνει ΟΜΟΝΟΙΑ (συμφωνία,ομοφωνία, κλπ.) Δισυνθετότης σημαίνει διαίρεση διχόνοια,αντίθεση, ανταγωνισμός.){ατομική νοητική τελειοποίηση}
4δ. Η συνεργασία και αλληλοεξυπηρέτηση μεταξύ συνανθρώπων-συναδέλφων προυποθέτει ,την διπολική ,εν αγάπη ισότιμη συνεισφορά τους και την εν σοφία ιεραρχημένη τοποθέτηση τους σύμφωνα με την αρετή και επιστήμη του καθενός .
Η κατάσταση αυτή θαχρειασθεί την αποδέσμευση και τον απεγκλωβισμό των ατόμων από υλικές έξεις ,εθισμούς και κακές συνήθειες , με ταυτόχρονη συνολική εγκατάσταση-εμπέδωση συνθηκών ελευθερίας , ειρήνης και αλήθειας μέσα στην κοινωνία .Συνεργασία συνανθρώπων σημαίνει συνΚοινωνία και συνΕνωση αδελφών ανθρώπων.(ατομική υλική τελειοποίηση-ορθή συμπεριφορά και ευθεία πορεία)
5.ε η ενοποίηση είναι το αποτέλεσμα-συνέπεια της διπολικότητος Αγάπη-Σοφία εφαρμοζόμενης ατομικά από τον κάθε άνθρωπο, δυαδικά από κάθε ζεύγος (διπλή διπολικότης), και συνολικά από όλους τους ανθρώπους. η ενοποίηση θα επιφέρει την εν παντί ένωση εν αληθεία των ανθρώπων , μεταξύ τους, με την φύση-δημιουργία, με τον Θεό και ετσι διπολικά, ενωτικά, πνευματικά,θα συντελεσθεί η ένωση ουρανού και γης, η βασιλεία του Θεού στη γη (συνεπές και ακριβές δημιουργικό αποτέλεσμα).
Διπολικότης σημαίνει Δύναμις δυναμένη να καταργήσει την διαίρεση του διαβόλου-κακού, και να δημιουργήσει εντός και εκτός του ανθρώπου το Δώρον της Ενώσεως ,(με) την Αιώνια Ζωή .( εν αγάπη-σοφία τελεία διπολικότης)

1.1πνεύμα=ομοίωση με τον Θεό-Αλήθεια= Απλοποίηση-οικουμενοποίηση
2.2ψυχή=αδελφοποίηση με τον συνάνθρωπο=Αδελφοσύνη-αλληλεγγύη,συμ-βίωση
3.3νόηση=συν-εννόηση/αντίληψη=δικαιοσύνη-αμοιβαιότης(ομόνοια,συζυγία)
4.4ύλη=συν-εργασία,κοινωνία/συνένωση όλων των ανθρώπων= Αδελφότης
5.5εγώ=ενοποίηση-συνένωση με όλους και όλα=Ενότης-Ανθρωπότης.

1.Ομοιος 2.Αδελφός 3.ΣΥζυγος. 4.ΠολΙτης 5.ΜΥστης

(1Ανατείνει------2Βιώνει-----3Γνωρίζει-----4Διακρίνει-----5Ενώνει)


ΑΠΛΟΤΗΣ
Ι
Ι
Ι
Ι
ΑΝΘΡΩ
4Δ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ-----------5Ε---------ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΣ 3Γ
ΠΟΤΗΣ
Ι
Ι
Ι
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ


ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.