Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

ψαρεύειν τα ρω της διακρίσεως
ο ναός της του θεού σοφίας-κωνσταντινούπολη

11 Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτόν, καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ· 12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὀνόματα γεγραμμένα, καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός, 13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον ἐν αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 14 καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐπὶ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν. 15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ρομφαία ὀξεῖα δίστομος, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.[αποκ.ιθ]

στο κεφάλαιο αυτό έχουμε μία καταπληκτική συμβολική περιγραφή του ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ο οποίος
1ον-είναι
αναβάτης σε άλογο λευκό
2ον-αποκαλείται πιστός-αληθινός-δίκαιος [που κρίνει και πολεμά με δικαιοσύνη]
3ον-τα ματια του είναι πύρινα-φλόξ πυρός
4ον-η κεφαλή του περιβάλλεται απο διακοσμητικές ταινίες με γραμμένα ονόματα
και με ένα του όνομα το οποίο ακόμη δεν έκανε γνωστό-δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι
5ον-φοράει ένα ιμάτιο το οποίο είναι χρωματισμένο με αίμα
6ον-το όνομα του με το οποίο τον αποκαλούν είναι"Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
7ον-όλα τα στρατεύματα του ουρανού[12 ταγματα]έφιππα τον ακολουθούν
8ον-απο το στόμα του λόγου του θεού εκπορεύεται ρομφαία οξεία δίστομος-δια της οποίας
θα πατάσση-επιβάλλει το θέλημα του στα έθνη της γης και θα τα οδηγεί-ποιμαίνει έχοντας
στα χέρια του ράβδο σιδερένια.αυτός ο ίδιος ποιμένας είναι αυτός που πατεί στο πατητήρι
του οίνου του θυμού της οργής του θεού
9ον-και ο οποίος τέλος έχει επί το ιμάτιο και στο ύψος του μηρού του ένα ακόμη όνομα
"ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ"


τον λόγο του θεού τον "γνωρίσαμε"στο πρόσωπο του χριστού
[είναι το εσφαγμένον αρνίον ο ιησούς χριστός]
σε αυτό το εδάφιο
καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὀνόματα γεγραμμένα, καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός
γίνεται φανερό ότι έχει τωρα μια νεα αποστολή και-με ενα καινούργιο όνομα
το οποίο ακόμη δεν μας γνώρισε γιατί ακριβώς το έργο θα γίνει στο μέλλον
και συνεπώς εμεις οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε το νεο του όνομα-το οποίο όμως
γνωρίζει [μόνον]ο ίδιος ως υπέρχρονος θεός
[το έτος 94-95 μχ γράφτηκε η αποκάλυψη]

πιο κάτω στα επόμενα εδάφια
καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ρομφαία ὀξεῖα δίστομος, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ ἔθνη·καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.

το στόμα που εκπορεύει την "ρομφαία ὀξεῖα δίστομος, "=ο λόγος του θεού-ιησούς χριστός
ο ποιμήν που "ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ"=η πνευματική σωφία του θεού

ο λόγος-αγάπη και η σωφία-πνεύμα συναποτελούν το ένα ενιαίο και αδιαίρετο δυαδικό έν του θεού[συνεπώς η δράση-ενέργεια τους είναι[άχρονα]ταυτόσημη-[ένχρονα]ταυτόχρονη όπως ο ήλιος με το φως-πύρ του]
η όψη αυτή του "ποιμένος" που θα πατάσση τα έθνη "με ράβδο σιδηρά"
όπως και η επόμενη φράση-παράγραφος
καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.

προσδιορίζουν το έργο της σοφίας του θεού-του παρακλήτου ο οποίος θα συμπληρώσει-εκπληρώσει-κυρίως διευκρινήσει το έργο του λόγου της Β'διαθήκης του θεού[ιησούς χριστός]
τώρα την τρίτη υδροχοϊκή εποχή της τρίτης τριπλής διαθήκης
[άρτος=λόγος και οίνος=σοφία]

ΙΒ´\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. ..5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. [αποκ.ιβ]

ο πρωτότοκος-λόγος ιησούς χριστός[πρόσωπον]
["και έτεκεν τον υιόν της[παιδίον] τον πρωτότοκον"-η παναγία]
και
ο άρρενας ποιμήν[πρεσβύτερος]-ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας[απρόσωπον]
[πρεσβύτερος αφού δεν έμεινε στη γη ως παιδίον αλλά "καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ]

ομού τώρα συνδρούν-συνεργούν το έργο του θεού και αποκαλούνται ως ο ένας
"ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ"
1ος=ΚΥ-ΒΑ=Κ-Υ-Β-Α
2ος-ΚΥ-ΒΑ=Κ-Υ-Β-Α

κύβα-κύβος
7 ῏Ηλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα, 8 καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην εἰπών· πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν. 9 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν; 10 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ εἰσπορεύεται, 11 καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας· λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε.13 ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἴρηκεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.[λουκ.κβ]

Ανθρωπος Κεράμιον Υδατος Βαστάζων=Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Κ-Υ-Β-Α
Κεράμιον Υδατος Βαστάζων Ανθρωπος
[ Υδροφόρος Ανθρωπος=Κύριος + Βασιλέας ]
[ο ιππέας-αναβάτης]ΚΥριος + ΒΑσιλεύς [ΚΥρίων + ΒΑσιλεών]
[Αστραπή-Βροντήεραυνός-Υετός=ο ΚΥριος και ΒΑσιλεύς
θεών και ανθρώπων πατέρας ΖΕΥΣ]

Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ[ΘΕΟΥ+ΑΝΘΡΩΠΟΥ]
ΤΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΘΑ ΚΑΤΕΒΗ ΣΤΗΝ ΓΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΗ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΟΣ Ο ΕΡΜΗΣ ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.