Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

αποκαλυπτικά


ΑΔΑΜ-ΕΥΑ-ΟΦΙΣ-ΞΥΛΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

άνθρωπος καί θηρίον
666
600=Χ
6Ο=Ξ
6=ς' ή ST
Χ=Χιασμός Ξύλων=ΣΤαυρός[Χ+Ξ+ΣΤ=666]
Ξ=[κλίμαΞ]=Ξύλον=σταυρός και δένδρον[γνώσεως ή ζωής]
ς'
=ST=S-όφις καί σταυρός-Τ=σταυρωμένος όφις[στον σταυρό=Ξύλον(Χ-†-Τ)

Χ=σταυρός Χ (χιασμός-δια-σταύρωση δύο ξύλων=σταυρός Χ)
Ξ=Ξύλον =σταυρός-δένδρον-Ξύλον δένδρου (δένδρον=από όπου πέρνουμε το ξύλο για τον σταυρό)
ς' ή ST ή F=[ ΣΤ=στίγμα- F=δίγαμμα-ς'=επίσημον]=οφις S και σταυρός Τ=σταυρώ-μένος όφις [διπλούν στοιχείο-2 στοιχεία-γράμματα]=σχήμα όρθιου όφι και σταυρός Τ όπου ενούμενα τα δύο στοιχεία ST -γράμματα= ο όρθιος-αναστημένος όφις στον σταυρό-σταυρωμένος]
ο 666=ο σταυρός-ξύλον-δένδρον της γνώσης του καλού και του κακού=δυνατότητα-επιλογή ή του καλού ή του κακού
ο σημερινός κυρίως άνθρωπος-στο σύνολο της πλέον η ανθρωπότητα "τρώει"μόνο καρπούς απο το δένδρο της νοητικής-διανοητικής γνώσεως του κακού περιφρονώντας τους καρπούς της βιωματικής γνώσεως του καλού με αποτέλεσμα το κακό να εκβλαστάνει[ζιζάνια κακού]-να επαυξάνει[δένδρο σαπρόν-κακόν] να "ωριμάζει'[οίνος κακού]και εν τέλει να εγ-καθίσταται-εδραιώνεται-παγιώνεται στην ζωή-έκφραση-συμπεριφορά-γνώση-βίωση-πράξη των ανθρώπων της γης με τελικό αποτέλεσμα την παραπλάνηση τους ως προς το ποιά είναι η αλήθεια απο την αναλήθεια και το καλό απο το κακό[βαβυλών-ιοι άνθρωποι=μείον ΧΞς'=-666]
αυτό που έκανε η ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΥΑ που ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΙ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΑΜ, επαναλαμβάνει και αναπαράγει και αναδημιουργεί[αναπαριστά]επι τω κακώ ο σημερινός σύγχρονος άνθρωπος-ολόκληρη η ανθρωπότης η οποία παραπλανήθηκε απο τα δύο κεντρικά ρεύματα του κακού τον ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ[αθεϊα-ανελευθερία] και τον ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ[ασυδοσία-υλικός ευδαιμονισμός]
-666=ΧΞς'
Χ=ΧΡΗΜΑ-τισμός
Ξ=ΞΥΜΦΕΡΟΝ-ατομικό συμφέρον
ς'=ΣΤ-ΡΕΒΛΩΣΗ-διαστρέβλωση-διαστροφή
[στραβώνω-στρεβλώνω-παραπλανώ ως εκ του αλαζονικού ΕΓΩϊσμού μου]
[F=ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ=αυτοπροβολή]

αντίθετα ο σύν ΧΞς'=+666

Χ=ΧΡΕΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
[χρέος-οφειλή έναντι του πνεύματος-χάριτος που έλαβε κάθε ανθρωπος απο τον θεό]
Ξ=ΞΥΝΟΝ ΞΥΜΦΕΡΟΝ
[κοινωνία αγάπης-αδελφών]
ς'=ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
[η σταθερή εν αγάπη-σοφία ζωή-ευθεία πόρευση προς τη αλήθεια-τον θεό]

σταυρός=ξύλον=δένδρον=όφις

είναι η παραπομπή στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου απο τον θεό
ΓΕΝΕΣΗ
8 Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν ᾿Εδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε. 9 καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ. ....

15 Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν. 16 καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ᾿Αδὰμ λέγων· ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ, 17 ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.

Ο δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησε Κύριος ὁ Θεός. καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· τί ὅτι εἶπεν ὁ Θεός, οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ παραδείσου; 2 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει· ἀπὸ καρποῦ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου φαγούμεθα, 3 ἀπὸ δὲ τοῦ καρποῦ τοῦ ξύλου, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου, εἶπεν ὁ Θεός, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ, οὐ δὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε. .... καὶ εἶδεν ἡ γυνή, ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστι τοῦ κατανοῆσαι, καὶ λαβοῦσα ἀπὸ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγε· καὶ ἔδωκε καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ᾿ αὐτῆς, καὶ ἔφαγον. 7 καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.

ο άνθρωπος και το αρνίον

888
800=Ω
80=Π
8=Η

Ω=Τέλος-τελευταίο γράμμα αλλά και εν-περιέχει το σύνολο των 24 γραμμάτων-στοιχείων
Ω-μέγα=είναι η προέκταση-ολοκλήρωση της αρχής των γραμμάτων-του Α-λφα
Ω=Α @ Α+Ω =αρχή και τέλος=το Α_Ω
"ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος." [αποκ.κβ:13]
Ω=ΩΝ-ΩΚΕΑΝΟΣ
ΩΝ=ο ών-υπάρχων=Ο ΘΕΟΣ
ωκεανός=ο μέγας-ωκεανός[Ω-μέγα]αληθείας
στο Ω-μέγα όλα καταλήγουν-τελειώνουν

Π=πύλη πνευματική=ΠΝΟΗ-ΠΝΕΥΜΑ=Η ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ
για να καταλήξει ο άνθρωπος στον θεό=Ω
οφείλει να περάσει την Π-ύλη του Πνεύματος της Σοφίας

ΗΗΘΙΚΗ=Η ΑΓΑΠΗ ΘΕΟΥ
(ήτα-θήτα-ιώτα-κάππα-ήτα)
για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει επαφή με τον θεό[=Ω]

οφείλει να αρχίσει με την Αγάπη=ΗΘΙΚΗ τελείωση εν αγάπη=Η
οφείλει να συνεχίσει με την ΠΝΕΥΜΑ-τική τελείωση εν Σοφία=Π
και εν τέλει θα καταλήξει στην Ω-μέγα αλήθεια-τον θεό=Ωκεανός αληθείας=ο ΩΝ=Ω

Α=γένεση-αποκάλυψη=Ω

ιησούς=888
μέσος μεταξύ γενέσεως=Α και αποκαλύψεως=Ω=ΕΥΑ-γγέλια
Μ=το μεσαίο γράμμα της ελληνικής ΑΒ
1--------------12------------24
Α------------Μ-----------Ω
γένεση---ευαγγέλια---αποκάλυψη
[Α-Ω-ΜΕΓΑ]

αρνίον=ρ-α-ί-ν-ο-ν=το ραίνον(μύρο-άνθη-ρόδοπέταλα)τον νικώντα-νικητή του θηρίου
θηρίον=θ-ρ-ή-ν-ο-ι=αυτό που προξενεί μόνο θρήνους[=πόνος-βάρη-λάθη-πάθη]

τ-ώρα
γνωρίσαμε τον σταυρό-το ξύλο-τον όφι-και το άνθρωπο θηρίο-ενεργεί όπως το θηρίο
[χρηματίζεται-συμφεροντολογεί-στρεβλώνει το εγώ-ζωή-συμπεριφορά του επιλέγοντας όχι τον δρόμο τον ευθύ αλλα τον άδικο-της πλάνης-της αναλήθειας-της αυτοπροβλητικής φιλοδοξίας]
μένει και να βιώσουμε τον υψωμένο πάνω στον σταυρό υιό του ανθρώπου-το αρνίον
[τον ιησού χριστό-και καθε ακόλουθο της αγάπης του]
[πιστις-αγάπη στην αλήθεια που είναι ο θεός-αγάπη-αδελφωσύνη προς τον συνάνθρωπο-σοφία-αγάπη προς τον εαυτό και το περιβάλλον μας]
αναγνωρίζοντας και συνειδητοποιώντας ότι οφείλουμε και εμείς να υψώσουμε πάνω στον σταυρό τον εαυτό μας-αίρωντας-σηκώνοντας τον σταυρό μας-τα βαρη του κακού[η κατάρα] και ερώντας-αγαπώντας τον σταυρό μας-ο αγώνας εκδήλωσης των αρετών του πνεύματος μας[η ευλογία]και ακολουθώντας τα με αίμα ποτισμένα ίχνη αυτού που υπήρξε η εσταυρωμένη αλήθειαΔεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.